Projektet Partner i integration (ESF+)

Partner i integration är ett riksomfattande projekt som koordinerar helheten Fungerande vardag för invandrade i Europeiska socialfondens program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027.

Partner i integration är en struktur för nätverkande, kommunikation och det stöd som behövs för projekt som finansieras av helheten. I projektet arbetar fem personer; en projektchef och en projektplanerare som arbetar vid NTM-centralen i Nyland samt tre koordinatorer på olika håll i landet, som var och en har sitt eget tematiska specialiseringsområde. Koordinatorernas specialiseringsområden och placering är kompetens, delaktighet och sysselsättning.

Målet med helheten Fungerande vardag för invandrade är att avlägsna hinder för deltagande och bättre utnyttja invandrarnas potential bl.a. på arbetsmarknaden, stärka utbildningssystemets förmåga att svara på invandrarbefolkningens behov samt främja delaktighet, likabehandling och jämställdhet mellan könen. Temat består av fyra innehållsområden där det ordnas en riksomfattande projektansökan.

Utvecklingsarbetet i sin helhet sker enligt partnerskapsprincipen med finansiering från arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet.

Som partner i integration är ett av fem strategiska projekt som spelar en viktig roll i Förnybart och kompetent Finland 2021-2027
2021-2027 EU:s program för regional- och strukturpolitik.

Mer om de strategiska projekten: Strategiska projekt | Strukturfonder

Uppdaterad: 11.06.2024