Fiskvägen i Sågarsforsen i Sjundeå å
​​​

Övre delen av den naturenliga fiskvägen i Sågarsforsen, där man ser öppningen som gjorts i stödmuren.

Avrinningsområdet för Sjundeå å är 487 km2 och sjöprocenten är 5,2 %. Vattendraget som börjar öster om Lojoåsen i Vichtis mynnar ut i Pickalaviken i Kyrkslätt. Sågarsforsen ligger i mitten av Sjundeå å. Avrinningsområdet för vattendraget ovanför Sågarsforsen är 230 km2 och sjöprocenten 8,8 %. Fram till år 2006 reglerades vattennivåerna i dammbassängen i Sågarsforsen och tidigare fanns ett litet vattenkraftverk och tillhörande regleringsdamm där som utgjorde ett vandringshinder. Efter det ägdes forsområdet av ett privat företag. Då fanns det inte längre något behov av att reglera vattendraget, utan deras huvudsakliga mål var tvärtom att riva dammen och återställa forsområdet för att öringen skulle kunna fortplanta sig och fiskas där.

Restaureringen av Sågarsforsen i Sjundeå å (rivning av kraftverkets regleringsdamm och iståndsättning av omlöpet) genomfördes 2007. Genom att avlägsna vandringshindret skapades en möjlighet i Sjundeå å för havsöring att vandra uppströms, bland annat till Palojoki forsområde. Genom att restaurera forsen och biflödet skapade man fortplantningsområden i Sågarsforsen.  Restaureringen av Sågarsforsen och rivningen av dammen var det 60:e projektet för att förbättra fiskarnas vandring i Nyland.

Av dammen i huvudfåran vid det tidigare kraftverket i Sågarsforsen revs cirka 7 meter vid de tidigare översvämningsluckorna och ända ner till berggrunden. Dessutom skapades en 290 meter lång naturenlig fiskväg förbi dammen för att fisken ska kunna stiga upp och för att skapa fler livsmiljöer. Totalt restaurerades cirka 500 meter av fåran. På avsnittet ovanför dammen gjordes konstruktioner för att leda vattnet så att vattenmängden som kommer till fiskvägen vid genomsnittligt flöde är cirka 1 m3/s (cirka 50 % av fårans flöde), vid lågvatten cirka 150 l/s och vid högvatten cirka 5 m3/s.

Efter restaureringen har fiskar kunnat stiga upp via fiskvägen till fortplantningsområdena ovanför. Fiskvägens öppning ligger cirka 20 meter från dammen nedströms och vid öppningen har stenar placerats ut för att styra lockvattenflödet till mitten av fåran. Efter restaureringen har öring observerats vid fiskvägen och den används både som vandringsförbindelse och livsmiljö.

Basuppgifter om fiskvägen i Sågarsforsen

 

  • År för färdigställande: 2007
  • Längd: 290 m
  • Stigning: cirka 5 m
  • Stigningens struktur: naturstenströsklar och forsaktig livsmiljö har skapats med stenläggning
  • Höjdskillnad mellan huvudtrösklarna: 0,2–0,4 m
  • Dimensionerande flöde: 1,0 m³ (vid genomsnittligt flöde)
  • Vattenbredd vid dimensionerande flödet: 4–10 m
  • Vattendjup vid dimensionerande flödet: 0,2–1 m
  • Avstånd från åmynningen: 18 km
Utredning av fiskvägsalternativ för Sågarsforsen. Ett naturenligt omlöp valdes.

Rivningsskeden av dammen vid huvudfåran i Sågarsforsen.
Nedre delen av den naturenliga fiskvägen i Sågarsforsen år 2010.

 

Bilder: Esa Lehtinen och Markku Marttinen

Uppdaterad: 04.08.2022