Diversifiering av bottentröskeln vid Fallforsen i Tessjöån

Nedre delen av bottentröskeln direkt efter restaureringen 2010.

Tessjöån rinner genom Lappträsk och Strömfors i Östra Nyland. På de smalare ställena har forsarna i Tessjöån rensats i tre omgångar på 1830-, 1890- och 1930-talen. År 1985 färdigställdes en mer omfattande plan för regleringen av Tessjöån. Planen utarbetades på lokala jordbrukares initiativ. Regleringsarbetet genomfördes av Helsingfors vattendistrikt, nuvarande NTM-centralen i Nyland, mellan 1990 och 1996. Under projektet rensade man fåran, byggde forsliknande grunddammar av stenmaterial från rensningen och restaurerade befintliga forsar. Åtgärder utfördes längs ett 39 kilometer långt avsnitt, där sammanlagt 16 bottentrösklar byggdes och fyra forsar restaurerades.

År 2008 inleddes ett planeringsprojekt vars syfte var att diversifiera de bottentrösklar som byggts så att de motsvarar naturligt vattenbyggande och samtidigt förbättrar kräftornas möjligheter att fortplanta sig och leva i Tessjöåns avrinningsområde. Genom restaureringarna strävade man också efter att diversifiera landskapsbilden vid trösklarna och förbättra möjligheterna att utnyttja vattendraget för rekreation.

Fallforsen förverkligades år 2010. Vid bottentröskeln rann vattnet även vid lågvattenföring över hela fårans bredd och tröskelområdet var i praktiken bara en stenig slänt som saknade djupvariation. Därför behövde tröskelområdet få en mer definierad och slingrande lågvattenfåra dit flödet koncentreras vid små flöden. I den nedre delen av bottentröskeln lades även stenmaterial till för att jämna ut tröskelområdet och grus placerades ut i forsnacken för att kunna tjäna som fortplantningsområde för öring.

I olika rensningsprojekt som genomförts runt om i landet har motsvarande typ av bottentröskel skapats i stor utsträckning, och i sin nuvarande form fungerar de inte så bra ur ekologisk synvinkel. Det skulle dock vara möjligt att diversifiera dem med små åtgärder för att göra dem lämpliga områden för fiskar och kräftor att leva och fortplanta sig på.

Basuppgifter om bottentröskeln i Fallforsen

  • År för färdigställande: 1994/2010
  • Längd: 30 m
  • Stigning: cirka 1,4 m
  • Stigningens struktur: åströskel och strömstenar
  • Höjdskillnad mellan huvudtrösklarna: bara stensättning
  • Dimensionerande flöde: hela åns flöde
  • Vattenbredd vid dimensionerande flödet: 2–5 m
  • Vattendjup vid dimensionerande flödet: 0,2–0,7 m
  • Avstånd från åmynningen: 30 km

Bottentröskeln år 2007 före restaureringen.
​​​​
Bild på restaureringsplanen. Vid bottentröskeln utformades en slingrande lågvattenfåra och djupvariation lades till för att området ska fungera bättre som livsmiljö för fiskar och kräftor.

 

Bottentröskeln direkt efter restaureringen år 2010.

 

Bilder: Harri Aulaskari, Tero Taponen

Uppdaterad: 04.08.2022