Työmarkkinatutkimus ja ennakointi

Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden tilannekuva ja tulevaisuus -selvitys julkaistiin keväällä 2021.

Selvitys antaa tarkan kuvan maakunnan työmarkkinoista vuosina 2010 – 2020 ja mahdollisista haasteista tulevina vuosina. Selvitystä täydentää kuntakohtainen tilannekuva-analyysi toimenpide-ehdotuksineen. 

Selvitykset pohjautuvat tuoreimpaan tilastotietoon, toimijahaastatteluihin, kyselyihin ja neljään alueelliseen työpajaan. Selvityksen tilaajana toimi Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja ne toteutti aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Selvitykset toteutettiin osana KasvuPOK-hanketta elo-joulukuussa 2020. 

Haasteena työikäisen väestön väheneminen ja osaajien löytäminen

Pohjois-Karjalan keskeinen tulevaisuuden haaste on työikäisen väestön väheneminen ja kuntien erilainen tilanne. 15 – 64 -vuotiaiden ikäryhmä supistui 13 000 henkilöllä 2010-luvulla. Toimialoista suurimman haasteen edessä on sosiaali- ja terveysala, jossa työvoimatarpeen ennakoidaan kasvavan työvoimatarjontaa enemmän. 

Raportissa esitetään neljä kehittämisteemaa osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi: syrjäseuduilla asumisen tukeminen, yritysten työvoiman saatavuuden varmistaminen lyhyellä aikavälillä, alueen markkinointi ja pitovoiman lisääminen sekä koulutusmahdollisuudet nuorille ja työssäoleville.

Selvitys 

Yhteenvedot 

Verkostotyön kehittämisen työkirja

Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden nykytilan ja tulevaisuutta koskevan selvityksen laatimisen yhteydessä nousi esiin tarve vahvistaa verkostotyötä työmarkkinoiden kohtaannon parantamiseksi. Toimijoiden  yhteistyön kehittämiseksi järjestettiin kolmen kaikille avoimen verkostotyön työpajan kokonaisuus syksyn 2021 aikana. Valmennuksen mahdollisti Pohjois-Karjalan ELY:n KasvuPOK-hanke ja valmennuksen kouluttajana toimi verkostotyötä tutkinut ja kehittänyt KTT Timo Järvensivu.

Valmennuskokonaisuus keräsi lähes 90 osallistujaa noin 40 taustaorganisaatiosta (Oppilaitokset, kunnat, TE-hallinto, elinkeinoyhtiöt, kolmas sektori, yksityiset palvelutuottajat ml. henkilöstöpalveluyritykset ja Siun sote). Valmennuksessa tunnistettiin yhteisiä teemoja kohtaannon parantamisessa, opittiin tuntemaan toistemme toimintaa, laajennettiin verkostoa ja kokeiltiin uusia työmenetelmiä.

Verkostovalmennuksen aikana valmistui käytännön verkostotyön tueksi työkirja, jota voidaan hyödyntää erilaisten verkostojen toiminnan kehittämisessä. Työkirjan sisältö rakentuu verkoston tavoitteiden määrittelystä ja kuvauksesta konkreettisiin vinkkeihin, joilla yhteistyötä voi kehittää.

Verkostotyön käsikirja KasvuPOK -hanke (pdf)

Uppdaterad: 05.07.2023