Tuulivoimaa Hämeeseen? – Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen tuulivoimatilanteen selvitystyö käynnissä

Vuonna 2011 tuulivoimalla tuotettiin noin kuusi promillea valtakunnan sähkönkulutuksesta. Vuosikymmen myöhemmin luku on noin kymmenessä prosentissa. Keväällä 2021 Suomessa käytössä olevista vajaasta 800:sta tuulivoimalasta neljä sijaitsee Kanta-Hämeessä. Päijät-Hämeessä teollisen kokoluokan tuulivoimaloita ei ole rakennettu.

Useat sektorit, kuten teollisuus ja liikenne ovat tiekartoissaan todenneet, että sähköistyminen on yksi tärkeimmistä työkaluista toiminnasta aiheutuvien päästöjen vähentämisessä. Suomeen on viime vuosina noussut nopealla tahdilla uusia tuulivoimaloita ja kasvavan vähäpäästöisen energian tarpeen tyydyttämiseksi trendi mitä luultavimmin jatkuu. Teknologian kehittyminen on tuonut kustannuksia alas, ja myllyt kurottelevat yhä korkeammalle. Tuulivoimarakentaminen on painottunut pitkälti länsirannikon tuntumaan, mutta korkeampien voimaloiden myötä tuotannon kannattavuus myös vähemmän tuulisilla alueilla on yhä parempi. Useita tuulivoimahankkeita onkin suunnitteilla myös sisämaassa ympäri Suomea.

Painopiste säilyy oletettavasti edelleen Pohjanlahden seudulla, mutta pienemmilläkin hankkeilla voi esimerkiksi voimalaitosten verotulojen kautta kuntatalouden näkökulmasta olla paikallisesti varsin merkittäviä vaikutuksia. Yksittäisten voimaloiden keskimääräisen koon kasvu tarkoittaa kuitenkin myös, että alueet, joiden on katsottu 2010-luvun alussa soveltuvan tuulivoimarakentamiselle, eivät enää välttämättä vastaa niitä, joihin modernit voimalat tuuli- ja maisemaolosuhteiltaan parhaiten istuvat. Etelä-Suomessa ei täysin asumattomia seutuja juuri ole, joten hankkeiden vaikutuksia on tästäkin näkökulmasta puntaroitava huolella.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa Kanta-Hämeelle ja Päijät-Hämeelle, vai tarkoittaako mitään? Tämä kysymys on keskeisenä mielessä Hämeen ELY-keskuksen tuulivoimahanketta tehtäessä. Tekniikan kehittyessä nopeasti on syytä olla tietoinen syistä, jotka rakentamista rajoittavat, jotteivat nämä mahdollisesti poistuessaan pääse yllättämään. Ajantasainen tilannekuva on edellytys elinympäristöjen pitkäjänteiselle ja kestävälle suunnittelulle.

Puoli vuotta kestävän projektin aikana käydään läpi tuulivoimaselvitysten päivittämistarpeita, kaavoituksen ajantasaisuutta ja rakentamisen rajoitteita. Näiden lisäksi tarkastellaan yleistä suhtautumista tuulivoimaan ja tuulivoima-alueisiin. Projekti toteutetaan yhteistyössä maakuntien liittojen kanssa, ja sitä rahoittaa ympäristöministeriö.

Tuulivoimaa koskevalla kyselyllä kerätään nyt, jo aiemmin, tai mahdollisesti tulevaisuudessa tuulivoiman kanssa tekemisissä olevien viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden, kansalaisjärjestöjen ja tuulivoimatoimijoiden näkemyksiä alueen nykytilanteesta. Vastausten perusteella saatuja tuloksia tarkennetaan jatkohaastatteluilla ja keskusteluilla. Projektin aikana nousseita avainkysymyksiä tullaan perkaamaan kesän kynnyksellä järjestettävässä tuulivoimatapahtumassa. Johtopäätöksistä tehdään selvitys, jonka tavoitteena on koota käytettävään muotoon ajantasainen tieto ja vastauksia hankkeen aikana todetuista tietotarpeista kaikkien saataville.

Selvitystyön tulokset, raportit ja tallenteet lisätään hankkeen edetessä tälle verkkosivulle.

Lisätietoja:
Eetu Tulonen, suunnittelija, Hämeen ELY-keskus, eetu.tulonen(at)ely-keskus.fi