Aluekehittäminen – Häme

Hämeen ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä toimialueellaan. Tahdomme olla johtava alueellinen kestävän kasvun ja hyvinvoinnin edistäjä.

Pitkän aikavälin strategiset linjauksemme ovat seuraavat:

Luomme edellytyksiä monipuoliselle ja kilpailukykyiselle elinkeinoelämälle. Tämän päämäärän toteuttamiseksi tuemme ja edistämme

 • maakuntiemme alueellista erikoistunutta osaamista ja sen hyödyntämistä
 • olemassa olevien yritysten kasvua ja kansainvälistymistä
 • yritysten kannalta hyvän, vakaan ja ennakoitavan toimintaympäristön rakentumista ja pyrimme ennakoimaan rakennemuutostilanteita
 • yritysten kehitysalustojen ja kasvuyritysten syntymistä Hämeen vahvoilla osaamisaloilla (bio- ja kiertotalous sekä cleantech- ja muotoiluosaaminen) yhteistyössä kumppaneiden kanssa
 • yritysten perustamista sekä sukupolven- ja omistajanvaihdoksia sekä innovaatio- ja kasvuyrityksiä
 • maaseudun elinvoimaisuutta, maaseutuelinkeinojen säilymistä ja kehittymistä sekä luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä
 • kulttuuriyrittäjyyttä ja luovaa taloutta
 • ympäristöyrittäjyyttä ja luontomatkailua
 • uudenlaisten digitaalisuutta hyödyntävien palveluiden ja liiketoiminnan syntymistä sekä olemassa olevan yritystoiminnan kehittymistä ja uudistumista
 • yritys- ja muun toiminnan vastuullisuutta ja turvallisuutta toteuttamalla elintarviketurvallisuuteen liittyvää valvontaa sekä riskiperusteista ympäristövalvontaa.

Luomme edellytyksiä ympäristön hyvän tilan säilymiselle ja parantumiselle sekä luonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle.  Tämän päämäärän toteuttamiseksi tuemme ja edistämme

 • uusiutuvan energian käyttöä, energian ja materiaalien säästöä sekä tuotannon siirtymistä aineellisista aineettomiin tuotteisiin ja palveluihin
 • luonnonvarojen energia- ja materiaalitehokasta ja ympäristövaikutukset huomioon ottavaa hyödyntämistä
 • pohja- ja pintavesien hyvän tilan saavuttamista ja säilymistä ja ehkäisemme ennakolta maaperään ja vesivaroihin kohdistuvien uusien riskien syntymisen
 • Vesijärven ja Vanajaveden ja niiden valuma-alueiden monipuolista suojelua, hoitoa, kunnostusta ja hyödyntämistä mm. kalatalouden, matkailun ja virkistyskäytön tarpeisiin yhteistyössä kumppaneidemme kanssa
 • luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden säilymistä
 • luonnon ja rakennetun ympäristön kauneusarvojen ja arvokkaiden maisemien sekä elinvoimaisen kulttuuriympäristön säilymistä.

Luomme edellytyksiä työllisyyden, osaamisen, osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiselle.  Tämän päämäärän toteuttamiseksi tuemme ja edistämme

 • ajantasaisiin työvoima- ja koulutustarpeen ennusteisiin perustuvaa koulutustarjontaa
 • maakuntien erityispiirteiden mukaista elinikäisen ohjauksen kehittämistä ja monialaista ohjausosaamista
 • osaavan työvoiman saatavuutta ja työntekijöiden nopeaa työllistymistä
 • nuorten ja vaikeasti työllistyvien työnsaantia
 • maahanmuuttajien kotoutumista
 • kansalaisten osallisuutta maaseudun kehittämiseen.

Toimintatapamme

Haluamme palvella asiakkaitamme sujuvasti, edistää alueemme vahvuuksien hyödyntämistä ja toimia hyvässä yhteistyössä ja vuorovaikutteisesti kumppaneidemme ja sidoryhmiemme kanssa. 

 

Uppdaterad: 17.05.2022