Navigeringsmeny
KAS Uppgifter och verksamhet

Uppgifter och verksamhet - Sydöstra Finland

ELY-centralen i Sydöstra Finland har tre ansvarområden, dvs.

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur
 • miljö och naturresurser.

Vision

Hållbar framtid görs för det bästa till människor och regioner.
Hållbar och livskraftig Sydöstra Finland.

Värden

 • Kundinriktning
 • Samarbete
 • Sakkunskap

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet för ELY-centralen i Sydöstra Finland består av landskapen Kymmenedalen och Södra Karelen.

Uppgifter

Näringar, arbetskraft och kompetens

 • landsbygdsföretagande och landsbygdens livskraft
 • stöd för näringslivets tillväxt och internationalisering
 • främjande av företagande och näringsverksamhet
 • arbetsmarknadens funktion, tillgången till arbetskraft och sysselsättning
 • invandring, integration och sysselsättning av invandrare
 • utbildning, kompetens och kultur

Trafik ock infrastruktur

 • vägunderhåll
 • vägprojekt
 • stöd för kollektivtrafiken
 • trafikledning och trafiksäkerhet
 • bidrag för förbättring av enskilda vägar

Uppgifter över verksamhetsområdets gränser:

 • anskaffning av vägunderhåll och investeringar för landsvägar i det södra anskaffningsområdet (inom verksamhetsområdena för NTM-centralerna i Sydöstra Finland, Nyland och Tavastland).
 • utveckling av lansvägstrafikens gränsövergångsställen vid den sydöstra gränsen

Miljö och naturresurser

 • miljövård
 • områdesanvändning, samhällsstruktur och styrning av byggandet
 • miljökonsekvensbedömning
 • byggnadsskydd
 • vatten- och avloppsprojekt och miljörestaureringsprojekt
 • vatten- och avlopps- samt kulturmiljöstöd
 • bevarandet av natuens biologiska mångfald och hållbar användning
 • utnyttjande och vård av vattenresurserna
 • miljöinformation och främjande av miljömedvetenhet

Riksomfattande uppgifter:

 • sakkunniguppgifter som gäller miljöfrågor inom skogsindustrin och den anknytande kemiska industrin
 • sakkunniguppgifter i anslutning till övervakningsfrågor som avses i kemikalielagen
 • uppgifter med anknytning till överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om gränsvattendrag

Uppgifter över verksamhetsområdets gränser:

 • hantering av översvämningsrisker på Kymmene älvs och Vuoksens avrinningsområde
 • reglering av Päijänne och den del av Kymmene älv som ligger nedanför Päijänne
 • avtappning av Saimen och Vuoksen

Uppdaterad: 23.04.2024