Navigeringsmeny
KAS TLK Joukkoliikenteen järjestäminen

Joukkoliikenteen järjestäminen

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on sitoutunut valtakunnallisiin liikennepoliittisiin tavoitteisiin, joista yksi on lisätä joukkoliikennevälineillä tehtyjen matkojen osuutta kaikista matkoista. Tavoitteet liittyvät paitsi liikennejärjestelmän toimivuuden turvaamiseen, myös pitkällä tähtäimellä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Joukkoliikennettä priorisoidaan liikennejärjestelmän kehittämisessä etenkin kaupunkiseuduilla.

Linja-autoliikenteen säännöllinen palvelutarjonta muodostuu yrittäjälähtöisestä ns. markkinaehtoisesta liikenteestä, johon ei ohjaudu julkista tukea. Tällaista liikennettä on yleisesti suuremman kysynnän yhteysväleillä ja pitkämatkaisessa liikenteessä. Markkinaehtoisen liikenteen lisäksi palvelutarjonta voi pohjautua perustellusti myös sopimusliikenteeseen, jossa liikenteenharjoittajalle maksetaan hoidetusta liikenteestä liikennöintikorvausta eli julkista tukea. Sopimusliikennettä ajetaan sekä kaupungeissa että toisaalta hiljaisemman kysynnän yhteysväleillä. Sopimusliikenteellä varmistetaan lähinnä joukkoliikenteen peruspalvelutaso eli mahdollistetaan työ-, opiskelu- ja asiointimatkojen tekeminen joukkoliikennevälineillä.

Laki liikenteen palveluista velvoittaa ELY-keskuksen toimivaltaisena viranomaisena suunnittelemaan julkisen henkilöliikenteen palvelut ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina kokonaisuuksina ja tavoittelemaan kaikkien henkilökuljetusten yhteensovittamista. Tässä suunnittelussa markkinaehtoisesti syntyvät palvelut ja julkisesti hankitut palvelut sovitetaan yhteen. Liikkumispalveluita suunniteltaessa kuullaan alueella toimivia henkilöliikennepalveluiden tarjoajia sekä toimijoita yhteistyössä muiden vastaavia palveluita järjestävien viranomaisten ja kuntien kanssa. Junaliikenteen osalta ELY-keskuksella ei ole suunnittelu- tai päätösvaltaa.

Rahoitus

ELY-keskuksen saama joukkoliikenteen valtionrahoitus on säilynyt viime vuosien tasolla, vaikka liikenteen hankinnan yksikkökustannukset ovatkin nousseet. Nykyisen rahoitustason ei odoteta tulevina vuosina lisääntyvän. ELY-keskus suuntaa rahoitustaan joukkoliikenteen käytön tukemiseen ja laajempaan palvelutarjontaan kaupunkiseuduille sekä vilkkaamman kysynnän yhteysväleille. Muilla alueilla turvataan pääosin peruspalvelutason mukainen tarjonta. Sopimusliikenteen suunnittelussa tehdään yhteistyötä kuntien kanssa ja myös kunnat osallistuvat näiden liikennepalveluiden rahoittamiseen.