Navigointivalikko

Vihreä siirtymä

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin.

ELY-keskuksen tehtävänä on ympäristöllisten menettelyjen sujuvoittaminen

ELY-keskukset edistävät vihreää siirtymää mm. sujuvoittamalla vihreän siirtymän hankkeiden käsittelyä sekä neuvomalla yrityksiä vihreän siirtymän hankkeissa.  Useat vihreän siirtymän hankkeet vaativat toteutuakseen ympäristölupaa, vesilupaa tai kaavamuutosta. ELY-keskusten asiantuntijat huolehtivat, että vihreän siirtymän hankkeiden ympäristöä koskevat tarpeet tunnistetaan ajoissa ja varmistavat riittävän yhteydenpidon eri viranomaisten välillä (esim. ympäristöluvan tai ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käynnistämisen tarve).

Sujuvoittamisen lisäksi ELY-keskus voi myös toimia vihreän siirtymän hankkeiden rahoittajana. Tukea on tarjolla eri teemoissa mm. yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja kehittämiseen.

Yleisimmät ympäristölliset viranomaismenettelyt laitoshankkeissa ovat kaavoitus, ympäristövaikutusten arviointi, ympäristö- tai vesilupa, kemikaali- ja prosessiturvallisuuteen liittyvät luvat sekä rakennuslupa. Varmista hankkeen sujuva eteneminen ottamalla yhteyttä viranomaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hyvin tehty hakemus nopeuttaa käsittelyä. Eri lupia on mahdollista hakea samaan aikaan. ELY-keskus neuvoo menettelyissä. Kunta vastaa kaavoituksesta (yleiskaava ja asemakaava). Asemakaavan muutos kuulemisineen vie vähintään useita kuukausia. Varsinkin uudessa, rakentamista edellyttävässä investointihankkeessa tulee varmistaa, että kaava mahdollistaa hankkeen sijoittumisen. ELY-keskus tekee YVA- eli ympäristövaikutusten arvioinnin tarveharkinnan. YVA-menettely kestää noin 9-18 kuukautta. Laajoissa hankkeissa on varattava menettelyyn riittävästi aikaa. AVI tai kunta vastaa ympäristö- ja vesiluvasta. AVIn tavoite uuden toiminnan lupakäsittelylle on 10 kk. Toimintaa ei saa aloittaa ennen lainvoimaista ympäristölupaa tai lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. TUKES tai pelastuslaitos vastaa kemikaali- ja prosessiturvallisuuteen liittyvistä luvista. Kunta vastaa rakennusluvasta.

 

Mitä ovat vihreän siirtymän hankkeet?

Vihreän siirtymän hankkeilla tarkoitetaan sellaisia hankkeita, jotka edistävät ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua. Hankkeet perustuvat vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin.  Vihreän siirtymän hankkeet sisältävät esimerkiksi

 • puhdasta energiantuotantoa, kuten aurinkovoimaa, merituulta, biokaasua ja hukkalämmön talteenottoa
 • teollisuuden kiertotalousratkaisuja ja vähäpäästöisiä innovaatioita, esimerkiksi investointeja vetyteknologiaan ja kiertotalouden demonstraatiolaitoksiin
 • uusien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa rakennusalalla
 • sähköisen liikenteen julkisen latausinfrastruktuurin tukemista
 • luontopohjaisia ratkaisuja, esimerkiksi peltojen kipsikäsittelyä Itämeren kuormituksen vähentämiseksi.

Vihreän siirtymän hankkeen lupakäsittelyt ja etusijamenettely

Hankkeen laajuudesta ja tyypistä riippuen sen toteuttaminen voi edellyttää lupaa tai lupia eri viranomaistahoilta. Luvanvaraisuutta koskevia yleisiä ohjeita on osoitteessa:

Hankkeen sijoittamisen suunnittelussa on tarkistettava sen sopivuus alueen yleis- ja asemakaavaan. Joissain tapauksissa hankkeen toteutus edellyttää kaavan laatimista tai muutoksia olemassa olevaan kaavaan. Myös valmiin rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen voi vaatia kaavamuutosta. Kaavaprosessit voivat olla muutaman vuodenkin mittaisia prosesseja. Huomioitavia asioita alkuvaiheen suunnittelussa ovat myös mahdolliset sähkö-, tie- ja vesihuoltoyhteydet. Kemikaalien ammattimainen käyttö voi edellyttää kemikaaliturvallisuuslain mukaisen rekisteröinnin Tukesilta tai alueelliselta pelastuslaitokselta.

Kun hankkeella arvioidaan todennäköisesti olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia, voidaan käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). YVA-menettely alkaa ympäristövaikutusten arviointiohjelman toimittamisella ELY-keskuksen yhteysviranomaiselle. YVA-menettelyssä arvioidaan vaihtoehtoisten visioiden avulla, millaisia vaikutuksia ympäristöön hankkeen toteuttamisella käytännössä olisi. Menettelyn aikana hankkeesta tiedotetaan ja myös yksityisillä tahoilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä YVA-yhteysviranomaiselle. Arvioiden perusteella ELY-keskus antaa lausunnon arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta perustellun päätelmän, mikä otetaan huomioon muun muassa ympäristölupakäsittelyssä. YVA-menettely kestää keskimäärin vuoden.

Osa vihreä siirtymän hankkeista tarvitsee ympäristöluvan. Ympäristölupamenettelyssä arvioidaan hankkeen ympäristövaikutuksia ja lupamääräyksillä varmistetaan, että toiminta täyttää ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimukset. Ympäristölupia myöntävät kunnat sekä aluehallintovirastot. Lupakäsittely kestää noin 12 kuukautta. Mikäli hanke vaatii myös YVA:n, ei lupaa voida myöntää ennen YVA-menettelyn päättymistä. Erilaiset menettelyt ja lupaprosessi voivat kuitenkin olla käynnissä yhtä aikaa.

Vihreän siirtymän hankkeiden lupakäsittelylle on annettu väliaikainen etusija aluehallintovirastoissa vuosina 2023–2026. Etusijamenettely koskee myös vihreän siirtymän hankkeiden lupiin liittyvien valitusasioiden käsittelyä hallintotuomioistuimessa vuosina 2023–2028. Etusijamenettelyä tulee pyytää aluehallintovirastosta. Etusijamenettelyn mukaisia vihreän siirtymän hankkeita ovat mm. seuraavat hanketyypit:

 1. energiatuotantolaitokset, joka tuottavat energiaa uusiutuvalla energialla, sekä merituulivoimalaa ja siihen liittyviä vesitaloushankkeita;
 2. uusiutuvaan energiaan tai sähköistämiseen perustuvia fossiilisten polttoaineiden tai raaka-aineiden käyttöä korvaavia teollisuuden hankkeita;
 3. vedyn valmistusta ja hyödyntämistä, lukuun ottamatta vedyn valmistusta fossiilisista polttoaineista;
 4. hiilidioksidin talteenottoa, hyödyntämistä ja varastointia;
 5. akkutehdasta ja akkumateriaalien valmistusta, talteenottoa ja uudelleenkäyttöä.

RRF-hankkeet

Osa vihreän siirtymän hankkeista voi saada RRF-rahoitusta, jolloin niitä kutsutaan RRF-hankkeiksi. Rahoitus tulee seitsemään ohjelmaan jakautuvan EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) kautta, joista elpymis- ja palautumistukiväline Recovery and Resilience Facility, eli RRF, on kooltaan suurin. Rahoitusta ovat myöntäneet eri tahot, kuten Business Finland (BF), Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja ELY-keskus.

ELY-keskusten RRF-asiantuntijat neuvovat yrityksiä vihreän siirtymän hankkeiden ympäristökysymyksissä sekä rahoituksen haussa. Lisätietoa käynnissä olevista rahoitushauista voi katsoa rahoittajien sivuilta (linkit sivun lopussa).

Ei merkittävää haittaa-periaate

RRF-rahoitusta saavilta ja etusijamenettelyyn hyväksyttäviltä hankkeilta edellytetään, että ne noudattavat Ei merkittävää haittaa-periaatetta (DNSH, Do no significant harm). Hankkeilla ei saa olla mm. ilmastonmuutoksen hillintää heikentäviä vaikutuksia, ne eivät saa hidastaa kiertotauluteen siirtymistä tai heikentää biologisen monimuotoisuuden suojelua. DNSH-arviointi tehdään hankekohtaisesti ja sillä varmistetaan, että Ei merkittävää haittaa-periaatteen vaatimukset toteutuvat.

Ota yhteyttä ELY-keskukseen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa

Asioiden sujuvan ja nopean käsittelyn varmistamiseksi on hyvä olla ajoissa yhteydessä ELY-keskukseen. Lisätietoja antaa:

Lisää tietoa vihreästä siirtymästä:

Lisää tietoa rahoitushauista:

Oikopolut

Päivitetty: 17.04.2024