Navigointivalikko

Vihreä siirtymä

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin.

ELY-keskuksen tehtävänä on ympäristöllisten menettelyjen sujuvoittaminen

ELY-keskukset edistävät vihreää siirtymää mm. sujuvoittamalla vihreän siirtymän hankkeiden käsittelyä sekä neuvomalla yrityksiä vihreän siirtymän hankkeissa.  Useat vihreän siirtymän hankkeet vaativat toteutuakseen ympäristölupaa, vesilupaa tai kaavamuutosta. ELY-keskusten asiantuntijat huolehtivat, että vihreän siirtymän hankkeiden ympäristöä koskevat tarpeet tunnistetaan ajoissa ja varmistavat riittävän yhteydenpidon eri viranomaisten välillä (esim. ympäristöluvan tai ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käynnistämisen tarve).

Sujuvoittamisen lisäksi ELY-keskus voi myös toimia vihreän siirtymän hankkeiden rahoittajana. Tukea on tarjolla eri teemoissa mm. yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja kehittämiseen.

Mitä ovat vihreän siirtymän hankkeet?

Vihreän siirtymän hankkeilla tarkoitetaan sellaisia hankkeita, jotka edistävät ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua. Hankkeet perustuvat vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin.  Vihreän siirtymän hankkeet sisältävät esimerkiksi

  • puhdasta energiantuotantoa, kuten aurinkovoimaa, merituulta, biokaasua ja hukkalämmön talteenottoa
  • teollisuuden kiertotalousratkaisuja ja vähäpäästöisiä innovaatioita, esimerkiksi investointeja vetyteknologiaan ja kiertotalouden demonstraatiolaitoksiin
  • uusien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa rakennusalalla
  • sähköisen liikenteen julkisen latausinfrastruktuurin tukemista
  • luontopohjaisia ratkaisuja, esimerkiksi peltojen kipsikäsittelyä Itämeren kuormituksen vähentämiseksi.

Vihreän siirtymän hankkeet etusijamenettelyyn lupakäsittelyssä

Osa vihreä siirtymän hankkeista tarvitsee ympäristöluvan. Vihreän siirtymän hankkeiden lupakäsittelylle on annettu väliaikainen etusija aluehallintovirastoissa vuosina 2023–2026. Etusijamenettely koskee myös vihreän siirtymän hankkeiden lupiin liittyvien valitusasioiden käsittelyä hallintotuomioistuimessa vuosina 2023–2028. Etusijamenettelyä tulee pyytää aluehallintovirastosta. Etusijamenettelyn mukaisia vihreän siirtymän hankkeita ovat mm. seuraavat hanketyypit:

  1. energiatuotantolaitokset, joka tuottavat energiaa uusiutuvalla energialla, sekä merituulivoimalaa ja siihen liittyviä vesitaloushankkeita;
  2. uusiutuvaan energiaan tai sähköistämiseen perustuvia fossiilisten polttoaineiden tai raaka-aineiden käyttöä korvaavia teollisuuden hankkeita;
  3. vedyn valmistusta ja hyödyntämistä, lukuun ottamatta vedyn valmistusta fossiilisista polttoaineista;
  4. hiilidioksidin talteenottoa, hyödyntämistä ja varastointia;
  5. akkutehdasta ja akkumateriaalien valmistusta, talteenottoa ja uudelleenkäyttöä.

RRF-hankkeet

Osa vihreän siirtymän hankkeista voi saada RRF-rahoitusta, jolloin niitä kutsutaan RRF-hankkeiksi. Rahoitus tulee seitsemään ohjelmaan jakautuvan EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) kautta, joista elpymis- ja palautumistukiväline Recovery and Resilience Facility, eli RRF, on kooltaan suurin. Rahoitusta ovat myöntäneet eri tahot, kuten Business Finland (BF), Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja ELY-keskus.

ELY-keskusten RRF-asiantuntijat neuvovat yrityksiä vihreän siirtymän hankkeiden ympäristökysymyksissä sekä rahoituksen haussa. Lisätietoa käynnissä olevista rahoitushauista voi katsoa rahoittajien sivuilta (linkit sivun lopussa).

Ei merkittävää haittaa-periaate

RRF-rahoitusta saavilta ja etusijamenettelyyn hyväksyttäviltä hankkeilta edellytetään, että ne noudattavat Ei merkittävää haittaa-periaatetta (DNSH, Do no significant harm). Hankkeilla ei saa olla mm. ilmastonmuutoksen hillintää heikentäviä vaikutuksia, ne eivät saa hidastaa kiertotauluteen siirtymistä tai heikentää biologisen monimuotoisuuden suojelua. DNSH-arviointi tehdään hankekohtaisesti ja sillä varmistetaan, että Ei merkittävää haittaa-periaatteen vaatimukset toteutuvat.

Ota yhteyttä ELY-keskukseen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa

Asioiden sujuvan ja nopean käsittelyn varmistamiseksi on hyvä olla ajoissa yhteydessä ELY-keskukseen. Lisätietoja antaa:

Lisää tietoa vihreästä siirtymästä:

Lisää tietoa rahoitushauista:

Päivitetty: 28.03.2023