Navigeringsmeny
Dataskyddsbeskrivning för registret över intressentgrupper vid NTM-centralen i Egentliga Finland

Dataskyddsbeskrivning för registret över intressentgrupper vid NTM-centralen i Egenliga Finland

10 § i personuppgiftslagen (523/99)
EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679

Uppgjord 13.2.2018
 

1. Personuppgiftsansvarig

NTM-centralen i Egentliga Finland

2. Registrets namn

Registret över nyhetsbrev

3. Person som ansvarar för registerärenden

Kontaktperson:
Namn: Terhi Suominen
Organisation: NTM-centralen i Egentliga Finland
Gata: Självständighetsplan 2
Postnummer och postanstalt: 20800 Åbo
Tfn 0295 022 673
E-postadress: [email protected]

4. Registrets användningsändamål

  • Sändning av nyhetsbrev
  • Genomförande av marknadsföringsförbud som avses i lagstiftningen

Behandlingen grundar sig på skötsel av kundförhållandet, den registrerades samtycke eller på tillgodoseende av den registrerades berättigade intressen

5. Registrets datainnehåll

I registret behandlas nödvändiga uppgifter enligt registrets användningsändamål:

  • Kontaktuppgifter: namn, adress, e-post, telefonnummer
  • Demografiska uppgifter: kön
  • Intressen och beteende på den personuppgiftsansvariges webbplatser och tjänster
  • Övriga uppgifter som kunden själv uppgett
  • Uppgifter om den enhet personen använder: bl.a. terminal, IP-adress, operativsystem och webbläsare

6. Informationskällor

Personuppgifter samlas in av den registrerade i samband med kampanjer, respons och prenumerationer på nyhetsbrev. Kakor används också för att samla in information om användningen av webbplatser.

7. Utlämnande och överföring av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut utan den registrerades tillstånd annat än inom de gränser som lagen tillåter och förpliktar eller på det sätt som myndigheternas krav förutsätter.

För skötseln av uppgifter som är förenliga med registrets användningsändamål kan underleverantörer anlitas och uppgifter kan överföras utanför EU-/EES-området, om det är nödvändigt för att tjänsten ska kunna genomföras. Då sörjer den personuppgiftsansvarige genom avtal på det sätt som lagstiftningen förutsätter för en tillräcklig nivå på dataskyddet.

8. Uppgifternas förvaringstid

Den personuppgiftsansvarige förvarar uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt med tanke på registrets användningsändamål.

9. Skyddande av registret

Databaserna, dit uppgifter sparas, är tekniskt och fysiskt skyddade, så att utomstående inte har tillgång till dem. Tillgång till uppgifterna har enbart de som behöver det för sina arbetsuppgifter.

10. Rätt att granska och korrigera, samt radera uppgifter

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla prenumerationen på nyhetsbrevet.

Den registrerade har rätt att granska sina uppgifter i registret, rätt att kräva att felaktiga personuppgifter korrigeras och rätt att be att personuppgifter raderas ur registret.

Begäran om granskning, korrigering eller radering ska sändas skriftligen och undertecknad till personen som ansvarar för registerärenden.

11. Överförings- och förbudsrätt

Den registrerade har rätt att få de personuppgifter om honom eller henne som han eller hon har lämnat till den personuppgiftsansvarige i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbar form, om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal, och behandlingen sker automatiskt.

Den registrerade har rätt att i enlighet med artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning begränsa behandlingen av uppgifter.

Överförings- och förbudsrätten träder i kraft 25.5.2018.

12. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Den personuppgiftsansvarige förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dataskyddsbeskrivningen. Om lagstiftningen så kräver meddelar vi den registrerade om det.

Uppdaterad: 13.07.2021