Regionutveckling - Egentliga Finland

Planering av verksamheten och samarbete

NTM-centralens verksamhet påverkar främst områdets livskraft, näringslivets framgångsfaktorer samt befolkningens välfärd. Regionutvecklingens centrala mål är skrivna i det strategiska resultatavtalet för regeringsperioden. Det grundar sig på förvaltningsområdenas gemensamma strategidokument samt verksamhetsområdets landskapsprogram och deras genomförandeplaner. NTM-centralen genomför de nationella linjerna och beaktar den egna regionens särdrag och omständigheter. Växelverkan med landskapsförbunden och andra aktörer är en central del av processen i alla skeden.

Strategiska tyngdpunkter för strategiperioden 2020–2023

Vi säkrar välfärden och jämlikheten:

​​​​​​1. Basservicen är säkrad och jämlikt tillgänglig i hela regionen.

2. Riskhantering och förberedelse förbättras.

3. Rättsskydd genomförs i ett mer förebyggande syfte, snabbare och mer effektivt.

4. Samhällets helhetssäkerhet är på en god nivå.

5. Deltagande ökar och utslagning minskar.

Vi ökar livskraften:

1. Sysselsättningsgraden stiger till 75 procent.

2. Företag förnyar sig, växer och blir internationella.

3. Utbildnings- och kompetensnivån stiger, och tillgängligheten för kompetent arbetskraft förbättras.

4. Miljöns situation förbättras.

5. Allt fler personer är verksamhets- och arbetsföra samt med i ett arbetsliv som ständigt förändras.

6. Verksamhetsmiljön utvecklas på ett gynnsamt sätt genom samarbete, och företagens konkurrensförhållanden är allt mer jämlika.

7. Matproduktionens konkurrenskraft, hälsosamhet och säkerhet förbättras.

Vi strävar efter att bli kolneutrala:

1. Bioekonomiska lösningar och lösningar för cirkulär ekonomi ökar och naturresurserna används på ett hållbart sätt.

2. Naturens mångfald och vattendragens tillstånd förbättras.

3. Klimatförändringen motverkas och man stöder anpassningen till den.

4. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt.

Kundrelationer och digitalisering:

1. Vi planerar och genomför våra lösningar för kundrelationer tillsammans och har en gemensam växelverkan med kunderna.

2. Vi betonar starkt förnyelsen av vår verksamhet och utnyttjandet av digitaliseringen.

3. Utvecklingen av vår verksamhet och våra tjänster grundar sig på förebyggande arbete samt aktuell information om vår verksamhetsmiljö, vår verksamhet och våra kunder.

Gemensamma verksamhetssätt och partnerskap:

1. Vi påverkar aktivt inom nätverk samtidigt som man beaktar regionernas särdrag.

2. Vi informerar på ett omfattande sätt, i rätt tid och så att man förstår.

3. Vi arbetar på flera ställen, i gemensamma lokaler, med gemensamma metoder och med verktyg som stöder en gemensam verksamhet.

4. Vi utnyttjar och utvecklar gemensamma datasystem och -tillgångar tillsammans med forskningsinstitut och myndigheter.

Personal och arbetsgemenskap:

1. Vi är motiverade förnyande och kunniga personer.

2. Vi är öppna och vi känner igen våra behov för förändring.

3. Vi stärker arbetsvälbefinnande och känslan av gemenskap.

Genvägar

Uppdaterad: 25.05.2022