Navigeringsmeny
VAR Alueen tila ja näkymät Työ ja elinkeinot

Arbete och näringar - Egentliga Finland

Egentliga Finland är ett ekonomiskt och kulturellt kärnområde i Finland. Av tradition har sysselsättningsnivån varit bland landets högsta genast efter Nyland.  Recessionen på 1990-talet tog en femtedel av regionens arbetsplatser. Till skillnad från de flesta landskap i Finland har antalet arbetsplatser på 2000-talet överskridit den nivå som rådde före recessionen på 1990-talet.

Industri, utbildning och tjänster har en central roll i Egentliga Finland. Regionens välfärd är fast förankrad i industriproduktionens export. Området är av tradition också ett naturligt kärnområde för jordbruks- och livsmedelsproduktion. Teknologiindustrin har länge utgjort ryggraden för regionens industri och vid sidan av den har läkemedelsindustrin och den övriga kemiska industrin samt byggnadsprodukts- och livsmedelsindustrin en betydande roll inom regionens industri. Pappersindustrin har ingen större roll i Egentliga Finland. Den rika natur- och kulturmiljön är för sin del också en attraktionsfaktor för den turism och de tjänster som riktar in sig på regionen. På grund av regionens läge är logistik och överlag transporttjänster i en mycket betydande roll.

Uppgifter om landsbygdsnäringarna finns på en egen sida.

NTM-centralen vill med sin verksamhet bidra till att Egentliga Finland kan erbjuda sina invånare och företagsverksamhet en gynnsam verksamhetsmiljö. Vid sidan av tjänster som täcker olika skeden av ett företags livscykel svarar NTM-centralen för upphandlingen av arbetskraftsutbildning.

NTM-centralen har tillgång till mångsidig information om näringarnas och arbetskraftens utveckling. Denna information används för att följa upp omvärlden, både branschernas och sysselsättningens struktur och förändring. Förutom de nämnda uppföljningsuppgifterna tar NTM-centralen fram och utnyttjar prognostiseringsinformation om sysselsättningens utveckling ur bransch- och yrkesperspektiv. En del av informationen tas fram av ANM-koncernen, men en stor del har skaffats på annat håll. I näringsfrågor är Statistikcentralen en viktig extern informationskälla.

Via Genvägar kommer man till NTM-centralens färskaste uppgifter. Sysselsättningsöversikten utkommer varje månad, yrkesbarometern tre gånger i året och regionala utvecklingsutsikter två gånger i året.

Uppdaterad: 10.11.2022