Navigeringsmeny
VAR Alueen tila ja näkymät Maatalous

Landsbygdsnäringar - Egentliga Finland

Egentliga Finland har av tradition varit ett centrum för livsmedelsproduktionen i Finland. Matkedjan har en betydande sysselsättande effekt på området, vi talar om en insats av ca 50 000 personer. Regionen strävar också starkt till att som en del av sydvästra Finland utvecklas till Finlands matbod. Att förbättra förutsättningarna för att använda närmat är ett av insatsområdena för NTM-centralen i Egentliga Finland under de närmaste åren.

Som en del av sydvästra Finland är Egentliga Finland landets ledande region inom många av livsmedelsproduktionens branscher - t.ex. brödsäd, trädgårdssektorn, svinhushållning och fjäderfähushållning. Sett till hela landet har också regionens ekologiska produktion en stark ställning inom samma branscher. Miljöstöden för jordbruk utnyttjas aktivt i Egentliga Finland. Läget längs Skärgårdshavets kust återspeglar sig för sin del i en stark fiskerihushållning. Med anledning av produktionsverksamhetens omfattning och förhållanden är det mycket viktigt med information om miljöns tillstånd och åtgärder för att hindra och minska skadliga verkningar.

När det kommer till landsbygdsnäringarna har ELY-centralen ett brett uppgiftsfält. De uppgifter som hänför sig till tryggandet av jordbrukets verksamhetsbetingelser (såsom verkställande av stödpolitiken med dess uppföljnings- och övervakningsuppgifter) bildar kärnan för verksamheten. Här beaktas dock miljöfaktorer och utvecklingen av landsbygden som boende- och verksamhetsmiljö. Livsmedelssäkerheten håller av många olika skäl på att bli allt viktigare än tidigare.
För att kunna agera enligt regionens ovan nämnda särdrag och för att kunna utföra sina egna uppgifter har NTM-centralen tillgång till mångsidiga uppgifter om landsbygden och landsbygdsnäringarna. Uppgifterna tas till största delen fram på riksomfattande nivå på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet.

Uppdaterad: 10.11.2022