VELMU2 – Främjande av den biologiska mångfalden under havsytan

VELMU-tunnus

Sammanfattning av VELMU-programmet

Programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön, som också kallas VELMU, samlar in information om förekomsten av naturtyper, arter och samhällen de bildar under havsytan i finska havsområden. Programmets huvudmål är att främja skyddandet av Östersjöns arter och marina områden och att stöda ett hållbart nyttjande av havet och dess naturresurser. Ju mer vi vet om undervattensnaturen, desto lättare är det för oss att skydda den. VELMU-programmet har kartlagt Östersjöns naturtyper sedan året 2004. Data har samlats in längs hela Finlands kust, vilket har gett en bättre överblick över kustens undervattensmiljö. Den insamlade informationen går att utforska i VELMU:s karttjänst.

VELMU-programmet strävar efter att hitta de mest värdefulla områdena vad gäller arter och livsmiljöer, och de platser där arter i behov av särskilt skydd förekommer. Genom att skydda de mest värdefulla områdena och styra mänsklig verksamhet bort från dem till andra områden, kan bevarandet av den biologiska mångfalden under havsytan säkras.

VELMU styrs av miljöministeriet, och Finlands miljöcentral (SYKE) koordinerar verkställandet av programmet. En lång rad olika aktörer har deltagit i genomförandet av programmet, till exempel de kustnära NTM-centralerna, Forststyrelsen (MH), Geologiska forskningscentralen (GTK), Naturresursinstitutet (LUKE) och Åbo Akademi.

VELMU2-projektet vid NTM-centralen i Egentliga Finland

För att den insamlade värdefulla informationen om naturen under havsytan också främjar bevarandet av mångfalden i havet, är det viktigt att informationen används aktivt. Huvudmålet med VELMU2-projektet i Egentliga Finlands NTM-central är att främja användningen av den insamlade VELMU-informationen framför allt bland myndigheterna.  Information om undervattensmiljön förs också vidare till intresserade, exempelvis genom att upprätta informationstavlor vid kusten och informera om VELMU:s aktuella nyheter via nyhetsbrev, samt utveckla material riktat till barn.

Användningen av och medvetenheten om VELMU-informationen inom myndigheterna främjas genom att ordna diskussions- och utbildningstillfällen, så att de som jobbar på NTM-centralerna har aktuell information om det material som samlats in genom VELMU-programmet och kompetens att använda den. Som en viktig del av projektet utreds också myndigheternas informationsbehov så att dessa ska kunna beaktas vid planering av VELMU:s verksamhet. På så sätt kan programmet även i fortsättningen stöda beslutsfattande som tar hänsyn till och främjar mångfalden av undervattensnaturen inom myndigheterna.

Tilläggsuppgifter

Planerare Marianne Karlemo, tel. 0295 022 915 
[email protected]

Enheten för naturvård, NTM-centralen i Egentliga Finland

Yhteistyökumppanien logot.

Uppdaterad: 19.12.2023