Navigeringsmeny
VAR - Poikkeusluvat luonnonsuojelulain lajeja koskevista rauhoitussäännöksistä

Poikkeusluvat luonnonsuojelulain lajeja koskevista rauhoitussäännöksistä


Vuodesta 2015 alkaen osa luonnonsuojelulain poikkeuslupien käsittelystä keskitettiin Varsinais-Suomen ELY-keskukseen, jossa niitä koskevat päätökset tehdään koko Suomen alueelta lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Varsinais-Suomen ELY-keskukseen on keskitetty seuraavat poikkeusluvat:

  • Lintuja koskevista rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen
  • Kuolleena tavatun rauhoitetun eläimen hallussapito
  • Rauhoitettujen lajien kauppa, maahantuonti ja maastavienti
  • Rauhoitettujen lintujen ja luontodirektiivin liitteen IV lajien hallussapito, kuljetus, myynti yms.

Lisätietoa: Luvat lajien rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen (ymparisto.fi)

Muita luonnonsuojelulain säädöksiä koskevat poikkeusluvat käsitellään edelleen alueellisissa ELY-keskuksissa. Riistaeläinten tai rauhoittamattomien eläinlajien rauhoittamisesta säädetään metsästyslaissa, ja niitä koskevat poikkeamisluvat haetaan Suomen riistakeskuksesta. On hyvä huomioida, että myös rauhoittamattomat linnut ovat rauhoitettuja pesimäaikanaan. Mahdolliseen pesimäaikaisin toimiin tulee hakea poikkeuslupaa metsästyslain nojalla Suomen riistakeskukselta.

Mihin toimenpiteisiin tarvitaan lupa poiketa rauhoitettujen lintujen rauhoitussäännöksistä?

Luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ovat kaikki linnut, jotka eivät kuulu riistaeläimiin tai rauhoittamattomiin eläimiin. Lain mukaan kiellettyä on rauhoitettujen eläinten tahallinen tappaminen tai pyydystäminen; pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottaminen haltuun, siirtäminen tai muu vahingoittaminen; sekä eläinten tahallinen häiritseminen, erityisesti lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla. Lisäksi maakotkan, merikotkan, kiljukotkan, pikkukiljukotkan tai sääksen pesäpuu, jossa oleva pesä on toistuvasti käytössä ja selvästi nähtävissä, on rauhoitettu.

Katso tarkempia lajikohtaisia ohjeita siitä, miten ongelmia voi ratkaista ilman poikkeuslupaa:
Rauhoitetut lajit – haitat ja niiden ehkäisy (www.useinkysyttya.ymparisto.fi)

Miten poikkeuslupaa haetaan?

Edellä mainittuja poikkeuslupia haetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta sähköisellä hakemuksella tai postitse PL 236, 20101 Turku. Lomakkeet löytyvät Aluehallinnon asiointipalvelusta (ahtp.fi) otsikon Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvat alta. Lomakkeita on neljään eri tarkoitukseen:

Hakemus rauhoitettujen lintujen häirintään ja tappamiseen

Hakemus rauhoitettujen lintujen häirintään ja tappamiseen esimerkiksi niiden aiheuttaman kansanterveysriskin, viljelyvahingon tai kalatalousvahingon ehkäisemiseksi.

Hakemus rauhoitettujen lintujen pesien siirtämiseen tai hävittämiseen

Hakemus rauhoitettujen lintujen pesien ja niissä mahdollisesti olevien munien ja poikasten siirtämiseen tai hävittämiseen. Samalla hakemuksella voi hakea lupaa myös muuhun pesinnän häirintään.

Hakemus rauhoitettujen lintujen tutkimuskäyttöön

Hakemus rauhoitettujen lintujen rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen tutkimustarkoituksessa. Esimerkiksi pesinnän kuvaaminen, satelliittilähettimien asentaminen, näytteenotto ja muut tutkimustoimenpiteet. Samalla hakemuksella voi hakea lupaa tutkimukseen liittyvään hallussapitoon, kuljetukseen, maastavientiin ja maahantuontiin.

Hakemus rauhoitettujen lajien yksilöiden, niiden osien ja johdannaisten hallussapitoon, kuljetukseen, maastavientiin, maahantuontiin ja myyntiin

Hakemus luonnonsuojelulain luvun 9 kielloista poikkeamiseen tutkimus- ja suojelutarkoituksessa tai koulutustarkoituksessa. Esimerkiksi täytettyjen rauhoitettujen lajien hallussapito kouluissa, rauhoitettujen lajien osien maastavienti ja elävien rauhoitettujen eläinten kuljetus.

Lisätietoja:

Usein kysyttyä ympäristöstä -palvelu (ymparisto.fi)

Luvat lajien rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen (ymparisto.fi)

[email protected]

Huomioi viranomaispäätösten lakisääteinen valitusaika, maksullisuus ja raportointivelvollisuus

Huomaa, että päätös on lainvoimainen heti vain poikkeustapauksessa - jos viivästymisestä koituu ko. lajille merkittävää haittaa, ihmisille terveydellistä vaaraa tai yleinen etu sitä muuten vaatii. Ilmoita hakemuksen kiireellisyydestä, jos toimien tarve on ilmaantunut tai ongelma kärjistynyt nopeasti tai ennalta arvaamatta. Perustele tällöin kiireellisen käsittelyn ja päätöksen välittömän täytäntöönpanon tarve. Muuten lupa on voimassa vasta valitusajan jälkeen. Myöhään toimitettu hakemus ei ole syy kiireelliselle käsittelylle.

Koska lupapäätökset ovat lainvoimaisia vasta n. 40 päivän kuluttua päätöksenteosta, toimita hakemus hyvissä ajoin ennen toivottua lupa-aikaa ja varaa riittävästi aikaa myös lupapäätöksen käsittelylle. Huomaa, että koska Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee lintuja koskevat poikkeusluvat koko maasta ja hakemuksia laitetaan vireille erityisen runsaasti ennen lintujen pesintäaikaa, hakemusten käsittely voi keväisin viedä enemmän aikaa. Etenkin monimutkaisten lupien käsittely saattaa kestää useita kuukausia.

Hakemuksen käsittelymaksuista päätetään vuosittain valtioneuvoston asetuksella. Vuonna 2024 maksu on 316 euroa, sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä. Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työtä vastaava osuus maksusta. Vain luonnonsuojelua edistävään tutkimus- tai opetustarkoitukseen myönnettävät poikkeukset ovat maksuttomia.

Luvan saajan tulee raportoida vuosittain poikkeusluvalla tehdyt toimenpiteet (esim. pyydystettyjen ja tapettujen lintujen määrä) ja niiden ajankohta. Lupapäätöksen asianumerolla ja luvan saajan nimellä varustettu raportti lähetetään luvassa ilmoitettuun päivään mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon.

Hakemuksen käsittely ja valvonta

Päätösharkinta tehdään tapauskohtaisesti hakemuksen tietojen (ja toimenpide-ehdotusten) perusteella. Jos hakemuksesta ei käy ilmi kaikki päätöksen teon kannalta tarpeellinen, ELY-keskus pyytää hakijaa täydentämään hakemusta.

Lupapäätöksen saaminen kestää keskimäärin 1–2 kuukautta. Mikäli hakemuksen käsittely vaatii lausuntoprosessin, on keskimääräinen käsittelyaika 3–4 kuukautta.

Päätös toimitetaan hakijalle (sähkö)postitse, yleensä käyttäen tavallista tiedoksiantoa, jolloin saajan katsotaan saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä lähettämisestä. Valitusaika on hallintopäätöksissä 30 päivää (tiedoksisaantipäivästä). Valitus tehdään päätöksessä mainittuun hallinto-oikeuteen. Jos päätöksestä valitetaan, se on lainvoimainen vasta kun hallinto-oikeus on käsitellyt valituksen ja antanut luvan toimien suorittamiseen. Päätös lähetetään tiedoksi niille alueellisille ELY-keskuksille, joiden toiminta-aluetta päätös koskee. Ne vastaavat päätöksen valvonnasta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ohella.

Päätökset julkaistaan 1.6.2023 lähtien myös ELY-keskuksen Kuulutukset ja ilmoitukset -sivuilla: www.ely-keskus.fi/kuulutukset. ​Päätökset ovat nähtävillä verkkosivuilla vähintään 30 päivää päätöksen julkaisupäivästä.

Uppdaterad: 17.01.2024