Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Luonnonsuojelulaki suojelee rauhoitettuja lintulajeja, mutta säätää mahdollisuuden poiketa suojelusta tietyissä tilanteissa

Lähes kaikki Suomessa esiintyvät linnut ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja. Rauhoitettujen lintulajien rauhoitusmääräyksistä, jotka kieltävät esim. pesimäaikaisen häirinnän, pesien hävittämisen tai yksilöiden tappamisen, voidaan poiketa luonnonsuojelulain 83 § mukaisten edellytysten täyttyessä. Lakiin kirjatut edellytykset ovat EU:n lintudirektiivin mukaisia. Lainsäädännössä on siis tunnistettu tarve voida tietyissä luonnonsuojelulaissa määritellyissä tilanteissa poiketa lintulajien rauhoitusmääräyksistä (suojelusta) jopa pesimäkaudella. Vastaava lähtökohta koskee muitakin rauhoitettuja eläinlajeja, mutta lintujen poikkeusedellytykset ovat joiltain osin muita eläimiä tiukemmat. Rauhoitettujen lintujen poikkeusluvista vastaa koko maassa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Riistalajeja ja rauhoittamattomia lajeja säädellään metsästyslailla ja niiden poikkeusluvista vastaa Riistakeskus.

Suojelusta poikkeamiselle on tiukat ehdot

Luonnonsuojelulain 83 §:n mukaan poikkeuslupa lintujen rauhoitussäännöksistä voidaan myöntää, jos siitä ei ole vaaraa lajin suotuisan suojelun tason saavuttamiselle tai säilyttämiselle, muita tyydyttäviä vaihtoehtoja ei ole, ja suojelusta poikkeaminen on tarpeen eläimistön ja kasviston suojelemiseksi; kansanterveyden, lentoturvallisuuden tai muun yleisen turvallisuuden turvaamiseksi; viljelmille, kotieläimille, metsille, kalataloudelle tai vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi; tutkimus- tai opetustarkoituksen, kannan lisäämis- tai uudelleenistutustarkoituksen tai näitä varten tapahtuvan kasvatuksen mahdollistamiseksi. Suojelusta poikkeamisen tarkoituksena on mahdollistaa tiettyjen ongelmatilanteiden ratkaiseminen, kun muuta keinoa ei ole eikä suojelusta poikkeamisen arvioida vaikuttavan lintulajin kannan tilaan. Poikkeuslupa voidaan myöntää myös uhanalaista lajia koskien, jos luvan mukaiset toimet eivät vaikuta kannan tilaan, vaikka lähtökohtaisesti lajin uhanalaisuus viestiikin epäsuotuisasta kannan tilasta tai kehityksestä. Muun tyydyttävän vaihtoehdon arviointi tarkoittaa punnintaa, voiko asian tai mahdollisen ongelman ratkaista muulla tavoin kuin suojelusta poikkeamalla.

Lintujen suojelusta ei voi poiketa taloudellisista syistä, mutta joissain tilanteissa vaihtoehtoinen ratkaisu voi olla kustannuksiltaan siten kohtuuton, että tämä on otettava huomioon vaihtoehtoisen ratkaisun toteuttamiskelpoisuutta arvioitaessa. Olennaista lupaedellytysten selvittämisessä on, että poikkeuslupaa ei voida myöntää, vaikka hakemus täyttäisi esim. kansanterveyden turvaamiseen liittyvän tarpeen, jos ongelman voi ratkaista muullakin tavoin kuin esim. lintuja tappamalla tai jos luvan myöntäminen vaikuttaisi epäsuotuisasti lintulajin kannan tilaan. Kaikkien lupaedellytysten on täytyttävä, jotta lupa voidaan myöntää. Eläinten tappaminen on aina viimeinen vaihtoehto.

Lintujen suojelu otetaan huomioon lupahakemuksen ohjauksessa ja lupapäätöksen ehdoissa

Lähtökohtaisesti luvan hakijoilta edellytetään ongelman ennaltaehkäisyä tilanteissa, joissa se on mahdollista. Tällaisia voivat olla esim. ennen pesintäkautta talon katolle sijoitettavat pesimäesteet lokkien pesinnän estämiseksi. Mikäli kuitenkin suojelusta on tarpeen poiketa, myönteiseenkin lupapäätökseen kirjataan yleensä velvoite ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, jotta jatkossa toiminta ei aiheuttaisi lintujen pesinnän keskeytymistä. Esim. rakennuksia purettaessa on tarpeen etukäteen pyrkiä selvittämään, pesiikö rakennuksessa lintuja, jolloin lintujen pesintä ja suojelu voidaan ottaa etukäteen huomioon, mikä sujuvoittaa myös töiden toteuttamista. Osa lajeista pesii toistuvasti samoissa pesissä ja tällaisten lajien kohdalla on syytä huomata, että pesien hävittäminen on kiellettyä myös pesimäkauden ulkopuolella ja pesinnän estäminenkin voi edellyttää poikkeusluvan. Monilla lintulajeilla pesäpaikkatilannetta voidaan parantaa keinotekoisilla pesärakenteilla (esim. tervapääsky, törmäpääsky), mikä on hyvä tunnistaa esim. kaupunkiympäristön toiminnoissa ja suunnittelussa. Lupahakemusten käsittelyssä selvitetään myös näitä mahdollisuuksia, vaikka lupapäätöksen ehdoissa ei tällaiseen hakijaa voisikaan suoraan velvoittaa.

Lupahakemuksissa ja lupapäätöksissä on tarpeen ottaa huomioon luvan vaikutukset myös muihin lajeihin, joita päätös ei suoraan koske. Erityisesti keväällä ja pesimäaikana ampuminen tai kovaääninen karkottaminen on hyvin ongelmallista, koska se voi vaikuttaa kohdelajin lisäksi haitallisesti muihin pesiviin lintuihin laajalla alueella ollen siten luonnonsuojelulain vastaista. Lintujen tärkeillä levähdysalueilla ja Natura 2000 -alueiden lähellä tähän on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Poikkeuslupapäätöksen lupaehdoissa määrätään, miten luvan saaneen on toimittava lupaa käytettäessä.

Tuomioistuinpäätökset ohjaavat osaltaan lupapäätösten arviointia ja sisältöä - lupapäätöksiin voi vaikuttaa lain mukaisesti valittamalla hallinto-oikeuteen

Poikkeuslupapäätöksiin voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Lähtökohtaisesti päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman eli valitusaika on mennyt umpeen. Tietyillä lain säätämillä edellytyksillä päätös voidaan panna täytäntöön välittömästi ts. luvan mukaiset toimenpiteet ovat sallittuja heti, ennen valitusajan umpeutumista. Hallinto-oikeus (tuomioistuin) voi kuitenkin valituksen perusteella kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Valitusoikeus on niillä, joiden oikeutta, velvollisuutta tai etua asia saattaa koskea. Lajisuojelun poikkeusluvissa valitusoikeus on myös asianomaisella kunnalla sekä toiminta-alueen luonnon- tai ympäristönsuojelun edistämiseen keskittyvillä rekisteröidyillä yhdistyksillä. Vuosien saatossa kansalliset tuomioistuimet ovat ottaneet kantaa ja ratkaisseet monia erilaisia lintuihin liittyviä poikkeuslupapäätöksistä tehtyjä valituksia ja lisäksi EU:n tuomioistuin on niin ikään antanut lintudirektiivin soveltamiseen liittyviä tapauskohtaisia päätöksiä. Tuomioistuinten päätökset osaltaan ohjaavat lupaviranomaista hakemusten arvioinnissa sekä päätösten valmistelussa ja niiden sisällössä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen luonnonsuojelun lupapäätökset ovat julkisesti nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivulla:

Lisätietoa

Usein kysyttyä ympäristöstä -sivustolta, jossa on vastuksia rauhoitettuihin lajeihin liittyen sekä poikkeuslupien hakua ohjaavilta sivuilta