Navigeringsmeny
Dataskyddsbeskrivning för kundenkäter som skickas ut av NTM-centralen i Egentliga Finland

Dataskyddsbeskrivning för kundenkäter som skickas ut av NTM-centralen i Egentliga Finland

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §
EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679

Upprättad 25.11.2019


1. Personuppgiftsansvarig

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen)

2. Registrets namn

Webropol-enkäter (det mer exakta namnet varierar enligt enkät)

3. Person som svarar för registerärenden

Kontaktperson:
Namn: Terhi Suominen
Organisation: NTM-centralen i Egentliga Finland
Gata: Självständighetsplan 2
Postnummer och postanstalt: 20800 Åbo
Tfn 0295 022 673
E-postadress: [email protected]

4. Registrets ändamål

•    Insamling av kundenkäter och anmälningsuppgifter
•    Iakttagande av marknadsföringsförbud som avses i lagstiftningen

Hanteringen av uppgifterna grundar sig på skötsel av kundrelationen, den registrerades samtycke eller den personuppgiftsansvariges legitima intressen.

5. Uppgifterna i registret

I registret hanteras de uppgifter som behövs för att uppnå ändamålet med registret. De varierar beroende på enkät.

•    Kontaktuppgifter: namn, adress, e-post, telefonnummer
•    Demografiska uppgifter: kön
•    Intressen och sätt att använda den personuppgiftsansvariges webbplatser och tjänster
•    Andra för skötseln av ärendet nödvändiga uppgifter som kunden själv har lämnat

6. Informationskällor

Personuppgifterna samlas in av de registrerade själv i samband med kampanjer, återkoppling, anmälningar och hantering av kundrelationer.

7. Utlämnande och översändande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte regelbundet ut till andra parter.

8. Tid som uppgifterna bevaras

Den personuppgiftsansvarige bevarar uppgifterna endast så länge som det behövs med tanke på ändamålet med registret.

9. Skydd av registret

De databaser där uppgifterna sparas är tekniskt och fysiskt skyddade på ett sådant sätt att de inte är tillgängliga för utomstående. Endast de personer som behöver uppgifterna för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

10. Rätt att kontrollera, korrigera och radera uppgifterna

Den registrerade har rätt att när som helst ta tillbaka sitt svar. Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som sparats om honom eller henne i registret, rätt att yrka på att felaktiga personuppgifter korrigeras och rätt att få sina uppgifter raderade ur registret.

Begäran om att kontrollera, korrigera eller radera uppgifterna ska skickas i skriftligt format med underskrift till den person som svarar för registerärenden.

11. Överförings- och förbudsrätt

Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och om behandlingen sker automatiserat.

Den registrerade har med stöd av artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning rätt att begränsa behandlingen av hans eller hennes uppgifter.

12. Ändring av dataskyddsbeskrivningen

Den personuppgiftsansvarige förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dataskyddsbeskrivningen. Om lagstiftningen det kräver, underrättas den registrerade om ändringarna.

Uppdaterad: 03.03.2023