Landskapsvårdsplan för Pemarådalen

Paimionjokilaakson maisemaa.
Bild © Emilia Horttanainen

​Skötsel- och användningsplan för det nationellt värdefulla landskapsområdet Pemarådalen 

En skötsel- och användningsplan kommer att utarbetas för landskapet i Pemarådalen. Projektet leds av NTM-centralen i Egentliga Finland och planen utarbetas tillsammans med markägarna, invånarna och andra aktörer i området. Till styrgruppen hör förutom NTM-centralen även Pemar och Lundo kommuner samt föreningar i området.

När landskapsvårdsplanen är klar är det möjligt att ansöka om status som landskapsvårdsområde för området. Syftet med projektet är att främja kulturmiljöns, landskapets och naturens tillstånd samt öka områdets livskraft.

Nationellt värdefullt landskapsområde

Nationellt värdefulla landskapsområden (VAMA) hör till de mest representativa kulturlandskapen på den finländska landsbygden, vars värde grundar sig på mångsidig natur med kulturellt inflytande, ett vårdat odlingslandskap och traditionellt byggnadsbestånd. Den nedre delen av Pemarådalen, från åmynningen till Tarvasjoki, är ett av Finlands 186 nationellt värdefulla landskapsområden. ​​​​​​​​​​​

Odlingslandskapet i Pemarådalen är ett kulturlandskap med många historiska skikt. I landskapet kombineras förhistoriska fornlämningar, landskapet vid en fornborg från järnåldern, öppna odlingsområden som präglats av en långvarig herrgårdskultur, trafikleder som härstammar från medeltiden samt en gammal bybosättning från sydvästra Finland. I landskapsområdet finns många värdefulla objekt i den bebyggda kulturmiljön, till exempel kyrkomiljöer och byhelheter. Området innefattar också värdefulla ängar, torrängar och betesmarker. Pemarviken som kantas av vidsträckta strandängar är ett värdefullt våtmarksområde i fråga om växt- och fågelarterna.” (VAMA 2021)

Landskapsvårdsplanen i samarbete

Syftet med planen är att synliggöra områdets kulturmiljö, landskap och natur och utifrån det skapa en plan som omfattar hela landskapsområdet.

I inledningsskedet samlas information om områdets kulturmiljö, landskap och natur samt om det miljöarbete som utförs där. I projektet sammanställs de planer som redan gjorts upp i området samt projekt inom landskaps- och naturvård. Utifrån information, önskemål och utvecklingsidéer som erhållits från området utarbetas en skötsel- och användningsplan för hela landskapsområdet.

Planen uttrycker de lokala aktörernas synpunkter på områdets värden och utvecklingen av området. Planen förpliktar inte till att vårda landskapet, men den kan användas som en riktlinje och till exempel som bakgrundsmaterialvid planläggning och annan planeringe av området.

Möjlighet till landskapsvårdsområde

När skötsel- och användningsplanen blivit klar är det möjligt att inrätta ett landskapsvårdsområde i området i enligt med naturvårdslagen. Syftet med landskapsvårdsområdena är att värna om natur- eller kulturlandskapets skönhet, historiska särdrag eller andra särskilda värden i anslutning till landskapet. Landskapsvårdsområdena uppfyller europeiska landskapskonventionens mål för interaktiv landskapsvård och en positiv gemenskap som byggs upp via landskapet.

Ett beslut om inrättande av ett landskapsvårdsområde kan inkludera bestämmelser och rekommendationer som behövs för att skydda landskapets väsentliga drag. Bestämmelserna får dock inte medföra betydande olägenheter för fastighetsägaren. Tills vidare har alla landskapsvårdsområden endast varit föremål för rekommendationer.

Det är möjligt att få årligt understöd från miljöministeriet för landskapsvårdsområdets verksamhet. Ett landskapsvårdsområde kan ge bättre möjligheter att beviljas olika stöd och bidrag till exempel i anslutning till jordbruk, byggnader, vattendragens tillstånd och rekreation samt göra området känt och öka dess dragningskraft.

Projektets tidtabell

Arbetet inleddes hösten 2023. År 2024 ordnas samarbetsmöten i anslutning till utarbetandet av planen. Avsikten är att planen ska vara klar senast våren 2025.

Mer information:

planerare Alina Juntunen, p. 0295 022 157
[email protected]

Uppdaterad: 07.05.2024