Genvägar

Läs om våra experter

Överinspektör Johan Sundberg, NTM-centralen i Nyland

Jag heter Johan Sundberg och jobbar på miljöansvarsområdet vid NTM-centralen i Nyland. Jag har jobbat med jordbrukets miljöfrågor i Nyland sedan 2003.

Till utbildningen är jag miljöplanerare från yrkeshögskolan Sydväst i Ekenäs (numera Novia). Jag är född och uppvuxen vid havet i Sibbo. Mina fritidsintressen har alltid varit bundna till naturen så det är roligt att få jobba med miljöfrågor på bred front inom förvaltningen.

Mina arbetsuppgifter på miljöansvarsområdet är väldigt mångsidiga. Huvudmålet är att minska på näringsbelastningen från jordbruket till våra vattendrag. Jag främjar och deltar i olika projekt inom jordbrukets miljö- och vattenskydd. Under de senaste åren har staten och andra aktörer bidragit med stort finansiellt stöd till många utvecklingsprojekt vilket har resulterat i ett brett samarbete mellan producenterna, lantbruksrådgivningen, forskningen, miljöorganisationerna och förvaltningen.

 I år har jag varit med om att utarbeta den tredje förvaltningsplanen för vattenförvaltningsområdet Kymmene älv-Finska viken och åtgärdsprogrammet för Nyland. Dessa ger riktlinjerna för vattenvården fram till 2027 och har en väldigt central roll med tanke på mitt arbete under de närmaste åren.

Eftersom jag har lång erfarenhet av jordbrukets miljöskyddsfrågor har jag deltagit i beredningen av lagstiftning och anvisningar inom området. Det är viktigt att lagstiftningen och anvisningarna är uppdaterade med tanke på hur snabbt jordbruket utvecklas och nya forskningsresultat inom miljöskyddet framställs.

Jag ansvarar för övervakningen av nitratförordningen på miljöansvarsområdet och koordinerar övervakningen i kommunerna. Vi har också ett väldigt fungerande samarbete gällande övervakningen av jordbruksstöd med ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens vid NTM-centralen i Nyland. Jag har även sedan länge deltagit i landsbygdens utvecklingsarbete som leds av ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens. Det är viktigt att vi har en landsbygd med fungerande service i hela Nyland där det är tryggt att bo, där det finns arbetsmöjligheter och där alla kan njuta av fritiden.

Arbetsklimatet vid NTM-centralen i Nyland är väldigt bra. Det är enkelt att samarbeta inom det egna ansvarsområdet och mellan olika ansvarsområden. Det finns så otroligt mycket sakkunskap samlat i samma ämbetsverk, det finns inte en fråga man inte kan få svar på. Coronasituationen medförde att NTM-centralen i huvudsak övergick till distansarbete. Det har fungerat väldigt bra eftersom vi även tidigare haft möjlighet att flexibelt arbeta på distans och arbetsredskapen är anpassade för det. Nackdelen med distansarbete är att man inte längre träffar kolleger och samarbetspartners som förr. I Böle har vi möjlighet att använda fastighetens mångsidiga gym. Hoppeligen är det snart möjligt att träna där igen.

Tekninen asiantuntija Suvi Aho, Pirkanmaan ELY-keskus

Olen Suvi ja työskentelen ELY-keskusten yhteisessä liikenteen asiakaspalvelukeskuksessa Tampereella teknisenä asiantuntijana. Aloitin Pirkanmaan ELY-keskuksessa vuonna 2017 ensin asiakasneuvojana ja pääsin myöhemmin nykyiseen tehtävääni. Se vastaa paremmin filosofian maisterin tutkintoani, sillä pääaineenani oli tietojenkäsittely.

Ylläpidän asiakaspalvelun usein kysyttyä-palvelua sekä järjestän sisäisiä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia ja seuraan palvelumme laatua. Lisäksi osallistun asiakaspalvelun järjestelmien kehittämiseen ja monenlaiseen virastojen väliseen yhteistyöhön. Kehitän myös verkkoasiointia ja verkkosisältöjä sekä perehdyn uusiin lakeihin, lakimuutoksiin ja ohjeisiin, jotka vaikuttavat työhömme. Lisäksi toimin asiakasneuvojien tukena haastavammissa asioissa. Myös asiakaspalvelun viestintäasiat kuuluvat tehtäviini.

Työssäni parasta on monipuolisuus sekä mukavat ja osaavat työkaverit. Työ on myös sopiva sekoitus itsenäistä tekemistä ja tiivistä tiimityötä. Suosittelen ELY-keskuksesta työpaikkana ehdottomasti myös muille. Työssä on mahdollista kehittää itseään ja osaamistaan koko ajan sekä saada omaa osaamistaan vastaavia tehtäviä. Etätyömahdollisuus sekä liukuva työaika mahdollistavat myös työn ja perheen yhteensovittamisen.

Maksatusasiantuntija Kristiina Leinonen, Satakunnan ELY-keskus

Olen Kristiina Leinonen, aloitin keväällä maksatusasiantuntijan tehtävässä Satakunnan ELY-keskuksessa. Pohjakoulutukseni on laskentamerkonomin tutkinto, olen täydentänyt vuosien kuluessa osaamistani osallistumalla hallinnon koulutustilaisuuksiin ja valtionhallinnon talouskoulutuksiin sekä suorittamalla laskentatoimen ja hallinto-oikeuden opintoja Itä-Suomen yliopistossa. Aiemman urani aikana olen työskennellyt mm. Pohjois-Karjalan hätäkeskuksessa hallintosihteerinä. Satakunnan ELY-keskukseen tulin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta, jossa työskentelin kahdeksan vuotta maksatusasiantuntijana.

Maksatusasiantuntijan tehtävä sisältää maaseudun kehittämisen tukemiseen myönnettyjen tukien maksuhakemusten tarkastamista ja maksupäätösten esittelyä ratkaisijalle sekä hallinnollisia tarkastuskäyntejä hankkeisiin. Työ on monipuolista, alkaen maksuhakemuksissa esitettyjen kustannusten selvittelystä ja tukikelpoisuuden varmistamisesta päätyen maksupäätösesityksen tekoon. Työ vaatii tiivistä yhteistyötä työyhteisön ja asiakkaiden kanssa.

Kiinnostukseni Satakuntaa kohtaan syntyi kesän 2018 henkilökierrossa. Työskentelin kaksi ja puoli kuukautta Porissa Satakunnan ELY-keskuksessa ja kokemuksieni pohjalta päätin, että jos mahdollisuus tulee, niin haluan tehdä työtä tässä työyhteisössä ja maakunnassa.

ELY-keskus on hieno näköalapaikka maakunnan asioihin ja sen tulevaisuuteen. Parasta on, että työyhteisössä voidaan yhdessä oppia uutta ja työntekijöiden tekemiseen luotetaan. Työllämme on merkitystä koko maakunnan kehitykselle. Suosittelen lämpimästi ELY-keskusta työpaikkana.

Team Finland tillväxt- och internationaliseringskoordinator Leevi Törmäkangas, NTM-centralen i Egentliga Finland

Den 19 oktober 2020 började jag som tillväxt- och internationaliseringskoordinator vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Jag tog min gymnasieexamen i Sydafrika i Swaziland. Min utbildning är Master of Science in Economics i Skottland vid universitetet i Edinburgh och en kandidatexamen i ekonomi vid SOAS i London.

Jag blev intresserad av den här uppgiften när hittade den lediga arbetsplatsen i portalen Valtiolle.fi. Detta är en ansvarsfull expertuppgift där jag i mycket stor utsträckning kan samarbeta med företag. Utmaningen med denna uppgift fascinerade mig och min tidigare erfarenhet som företagsledningskonsult hade redan förberett mig för uppgiften.

Min uppgift som tillväxt- och internationaliseringskoordinator är att hjälpa företag i Egentliga Finland att växa ut på den internationella marknaden, dvs. att öka företagens export. I stort sett är min uppgift att ge råd och hjälpa företag som internationaliseras, därigenom främja sysselsättningen och skapa tillväxtmöjligheter för företag. Konkret är jag i mitt arbete i nära kontakt med företagen och ordnar möten. Företagen tar även själva kontakten och jag ger dem råd om rätt tjänster. Team Finlands verksamhetsfält är omfattande. Alla de tjänster som den offentliga sektorn kan erbjuda för företagets tillväxt står till förfogande. Jag sparrar och ger råd om hur man ska gå vidare. Min uppgift är att identifiera kundernas behov och ge råd om vilken tjänst eller kanal som är mest nyttig.

Jag ser fram emot att få bekanta mig med det lokala företagsnätverket och aktörerna och därigenom lära mig något nytt. Jag ser också fram emot att få se olika företag på bred skala i olika tillväxtskeden och att få bekanta mig med företag med tillväxtvilja, innovationer och internationaliseringsbehov.

Työvoimapalveluasiantuntija Eero Häyrinen, Hämeen ELY 

Olen Eero Häyrinen ja olen työskennellyt Hämeen ELY-keskuksessa työvoimapalveluasiantuntijana toukokuusta 2018 alkaen. Työssäni kehitän TE-palveluita yhteistyössä Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) kanssa.  

Työni sisältää työvoimapalvelujen hankintaa TE-toimiston asiakkaille. TE-palveluilla eli julkisilla työvoima- ja yrityspalveluilla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta. Keinot ovat osaavan työvoiman saatavuus, työnhakijoiden työllistyminen sekä työllistymiskyvyn kehittyminen. TE-palveluilla vaikutetaan myös uuden yritystoiminnan syntymiseen ja parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä. 

TE-toimistot ovat ELY-keskusten alaista paikallishallintoa. ELY-keskusten tehtävänä on ohjata TE-toimistoja niiden tavoitteiden saavuttamisessa ja palvelujen kehittämisessä. 

Tavoitteena on tarkoituksenmukaiset, vaikuttavat ja tulokselliset palvelut. Työhöni sisältyy laajaa verkostoyhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. TE-toimistojen lisäksi julkisia työvoima- ja yrityspalveluja tuottavat useat toimijat (kunnat, yritykset ja kolmas sektori, yrityspalveluorganisaatiot ja oppilaitokset). 

Kiinnostuin ELY-keskuksen työpaikasta, koska työnkuva on monipuolinen ja laaja. Siinä pitää oppia uusia tietoja ja taitoja. Yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa kiinnosti myös. Olen työskennellyt TE-toimistossa ja työllistymisen kentällä jo aikaisemmin, joten tehtävässä yhdistyi oma työhistoria, kiinnostuksen kohteet ja eteneminen uusiin tehtäviin. Koulutukseni on yhteiskuntatieteiden maisteri ja gradun olen aikanaan tehnyt metsäteollisuuden äkillisestä rakennemuutoksesta. 

ELY-keskuksessa työskentelyssä parasta on se, että pääsee työskentelemään konkreettisesti TE-palvelujen kanssa ja vaikuttamaan työvoimapolitiikan toimeenpanoon. Työskentely on itsenäistä, mutta vaatii samalla laajaa yhteistyökykyä. Jatkuva arviointi ja ennakointi, tulosten seuranta ja muutokset värittävät työtä. 

Suosittelen ELY-keskusta työpaikkana! Työ on itsenäistä, vastuullista ja vaativaa, mikä pitää työn kiinnostavana ja motivoivana. 

Varautumiskoordinaattori Matti Niskanen, Varsinais-Suomen ELY

Syyskuun puolivälissä 2020 aloitin ELVAR-toimikunnan varautumiskoordinaattorina. Hallinnollisesti toimin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen virkamiehenä, mutta toiminnan rahoittaa Huoltovarmuuskeskus. Koulutukseni on valtio- ja sotatieteiden maisteri.
Kiinnostuin tästä uudesta tehtävästä, kun kaksikin tuttuani vinkkasi minulle, että nyt on auki paikka, joka sopii sinulle kuin nenä päähän.

Varautumiskoordinaattorin tehtävänä on vastata Huoltovarmuuskeskuksen alaisen Lounais-Suomen elinkeinoelämän alueellisen varautumisyhteistyö- toimikunnan (ELVAR) toiminnasta ja koordinoinnista. Nimi on todella pitkä, joten käytämme vain lyhennettä ELVAR.
Koordinaattori toimii myös ELVAR-toimikunnan sihteerinä sekä huoltovarmuuteen liittyvien alueellisten kehittämisprojektien toimeenpanijana. Toimikunnan yhteistyöverkostoon kuuluu alueen keskeisiä elinkeinoelämän varautumisen asiantuntijoita, huoltovarmuusorganisaation edustajia ja varautumisesta vastaavia viranomaisia. Keskeisiä sidosryhmiä ovat näiden lisäksi alueelliset valmius- ja varautumisfoorumit, joiden työskentelyyn osallistun. Varautumiskoordinaattori tukee osaltaan alueellisten valmiusharjoitusten järjestelyjä. Toiminnan tarkoituksena on kehittää elinkeinoelämän varautumista häiriötilanteisiin alue- ja maakuntatasolla sekä edistää elinkeinoelämän, julkishallinnon ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa.

Ennen kaikkea minua kiinnosti tässä uudessa tehtävässä varautuminen ja huoltovarmuus. Se on sitä työtä, johon olen kouluttautunut. Yhteys elinkeinoelämään kiinnosti sen vuoksi, että minulla oli näitä yhteyksiä viestintätoimistossa työskennellessäni. Avainsanat työssäni ovat: Turvallisuus, puolustus, varautuminen, strateginen viestintä ja yhteydet elinkeinoelämän toimijoihin.

Kuva: Alina MacDonald

Utvecklingsexpert Soile Kauttio, NTM-centralen i Södra Österbotten

Så gick det att i början av oktober 2020 hittade Soile Kauttio sig själv i en fast anställning vid NTM-centralen i Södra Österbotten.

- I den här uppgiften var jag intresserad av mångsidiga kommunikations- och kundrelationsuppgifter. Tidigare har jag arbetat med kommunikation vid NTM-centralens landsbygdsenhet och arbets- och näringsbyrån. I min uppgift får jag särskilt utveckla sociala medier och rekryteringskommunikation. Dessutom kommer NTM-centralerna att få en ny kundrelationsstrategi i vilkens förankringsarbete jag får deltar, berättar Kauttio om sina arbetsuppgifter.

Till utbildningen är Kauttio tradenom och studerar som bäst till en högre yrkeshögskoleexamen vid sidan av sitt arbete.

Coronatiden medförde förändringar även i Kauttios arbete, eftersom hon har arbetat på distans sedan mars 2020.
- Jag hann arbeta som kommunikationsexpert endast i sex veckor när NTM-centralens rekommendation om distansarbete kom. Det är fantastiskt att man kan arbeta hemma. Maskinerna och programmen fungerar så det finns inget att klaga på, säger hon. 

När man frågar om den färska utvecklingsexperten rekommenderar NTM-centralen som arbetsgivare, konstaterar Kauttio absolut!
​​​​​​​- NTM-centralen är en bra arbetsgivare. Arbetsgivaren stöder karriärutvecklingen, självutvecklingen och har ett eget gym i nedre våningen på arbetsplatsen. Och på köpet får man en trevlig och uppmuntrande arbetsgemenskap, avslutar Kauttio.​​​​​​​

Siltavastaava Olli Kilponen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Olen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen siltavastaava Olli Kilponen. Minulla on noin 10 vuoden työkokemus rakennusalan eri työtehtävistä mm. siltojen korjaus- sekä uudisrakentamisesta ja muutamien vuosien kokemus siltavastaavan virkatehtävän hoidosta valtiolla. Olen valmistunut yhdyskuntatekniikan insinööriksi Oulun ammattikorkeakoulusta ja diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta. Työkokemusta on kertynyt siltojen rakentamisen lisäksi mm. kaupan alalta ja rauhanturvaajan tehtävistä Kosovosta. 

Siltavastaavan työni Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on haastavaa, ja tehtäväni ovat vastuullisia. Työtehtävissäni saan näköalapaikalta koordinoida kokonaisuutta, jonka jokaisen tehtävän hoidosta minulla on jonkin verran henkilökohtaista aiempaa kokemusta, tämä on osaltaan helpottanut työtehtävien hoitamista.

Ammattikorkeakoulussa pääaineeni oli infrarakentaminen. Oulun yliopistossa pääaineeni oli tuotannollisen toiminnan johtaminen. Aikoinaan opintojen ohessa tehdyt työni infrarakentamisen alalla sisälsivät paljon matkustamista. Perheellisenä ihmisenä etsin stabiilimpaa työpaikkaa, jonka löysin ELY-keskuksesta: Siellä oli auki silta-asiantuntijan tehtävä.

Aloitin ELY-keskuksessa työn silta-asiantuntijan työnimikkeellä syksyllä 2017. Tehtäviini kuului esimerkiksi siltojen tarkastus-, korjaus-, ja uusimisohjelmointia sekä suunnitelmien teettämistä. Työnimikkeeni vaihtui siltavastaavaksi, kun minusta tuli Lapin ELY-keskuksen inventointiyksikön projektipäällikkö, eli rakennutan nykyään myös siltatyömaita. Virkatehtävää hoitaessani kouluttaudun edelleen; Viimeksi suoritin Pohton oppisopimuskoulutuksen: Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET).

Valtiolla on hyvät uramahdollisuudet, ja kannustus itsensä kouluttamiseen ja tietotaitojensa päivittämiseen. ELY-keskuksessa on aivan mahtavaa asiantuntijoiden keskinäinen verkostotoiminta, ja minulla on koko ajan käytössä valtakunnan parhaat alan asiantuntijat.

Uppdaterad: 17.11.2023