Reklam invid vägar

Reklam invid landsvägar är reklamaffischer och annonser avsedda för vägtrafikanter.

Lagstiftningen om reklam invid landsvägar ändrades den 15 augusti 2016 och i fråga om placering av mer bestående reklam övergick man till ett anmälningsförfarande.

Enligt 52 § i lagen om trafiksystem och landsväga ska reklamer avsedda för vägtrafikanter utformas och placeras så att de inte äventyrar trafiksäkerheten eller medför olägenhet för väghållningen och så att de så väl som möjligt passar in i omgivningen. Lagen om trafiksystem och landsväga tillämpas på sådana reklamer invid landsvägar som sätts upp utanför detaljplaneområden och inom områden som i detaljplanen anvisas som trafikområden.

Genom Trafikverkets föreskrift som trädde i kraft den 24 augusti 2016 preciseras lagen vad gäller placering av reklam och reklamkonstruktioner invid landsvägar. Föreskriften gäller på de landsvägar som Trafikverket förvaltar och tillämpas inte inom detaljplaneområden.

Redan när man börjar planera reklamen, är det bra att bekannta sig med Trafikverkets föreskrift. I föreskriften fastställs bland annat

 • platser där det är förbjudet att sätta upp reklam
 • minsta avstånden till anslutningar och trafikdirigeringsanordningar eller andra reklamaer vid landsvägar i olika klasser
 • reklamens utseende och storlek

Reklam får inte placeras på landsvägens vägområde eller på landsvägens trafikområde när det gäller detaljplanområde.­­

Innan reklamen sätts upp, ska NTM-centralen meddelas om den plats, som är planerad för reklamen. Man ska göra en separat anmälan för varje reklam.

Inlämnande av anmälan

Anmälan lämnas in med ett elektroniskt anmälningsformulär eller med motsvarande uppgifter

Till en anmälan om placering av reklam enligt 52 § i lagen om trafiksystem och landsväga ska följande bifogas:

 1. en karta, som redogör för den planerade placeringen för reklamen,  avståndet mellan reklamskylten och    landsvägen samt placeringen och riktningen i förhållande till landsvägen,
 2. en bild eller beskrivning i ord av reklamens egenskaper (till exempel material, storlek, belysning)
 3. en utredning över markägarens eller -innehavarens samtycke till placering av reklam på hans eller hennes mark och
 4. en utredning över rutten för att underhålla reklamen (på riks-, stam- och regionvägar är det förbjudet att underhålla reklam från vägen i fråga).

NTM-centralen i Birkaland
Registratur
PB 297
33101 TAMMERFORS

eller registratur.birkaland@ntm-centralen.fi

Avgifter

 • Ett jakande beslut 320 €.
 • Avgift för handläggning av ett negativt beslut 50 €.

REGIONAL INFORMATION

Reklam invid vägar

Reklam invid landsvägar är reklamaffischer och annonser avsedda för vägtrafikanter.

Lagstiftningen om reklam invid landsvägar ändrades den 15 augusti 2016 och i fråga om placering av mer bestående reklam övergick man till ett anmälningsförfarande.

Enligt 52 § i lagen om trafiksystem och landsväga ska reklamer avsedda för vägtrafikanter utformas och placeras så att de inte äventyrar trafiksäkerheten eller medför olägenhet för väghållningen och så att de så väl som möjligt passar in i omgivningen. Lagen om trafiksystem och landsväga tillämpas på sådana reklamer invid landsvägar som sätts upp utanför detaljplaneområden och inom områden som i detaljplanen anvisas som trafikområden.

Genom Trafikverkets föreskrift som trädde i kraft den 24 augusti 2016 preciseras lagen vad gäller placering av reklam och reklamkonstruktioner invid landsvägar. Föreskriften gäller på de landsvägar som Trafikverket förvaltar och tillämpas inte inom detaljplaneområden.

Redan när man börjar planera reklamen, är det bra att bekannta sig med Trafikverkets föreskrift. I föreskriften fastställs bland annat

 • platser där det är förbjudet att sätta upp reklam
 • minsta avstånden till anslutningar och trafikdirigeringsanordningar eller andra reklamaer vid landsvägar i olika klasser
 • reklamens utseende och storlek

Reklam får inte placeras på landsvägens vägområde eller på landsvägens trafikområde när det gäller detaljplanområde.­­

Innan reklamen sätts upp, ska NTM-centralen meddelas om den plats, som är planerad för reklamen. Man ska göra en separat anmälan för varje reklam.

Inlämnande av anmälan

Anmälan lämnas in med ett elektroniskt anmälningsformulär eller med motsvarande uppgifter

Till en anmälan om placering av reklam enligt 52 § i lagen om trafiksystem och landsväga ska följande bifogas:

 1. en karta, som redogör för den planerade placeringen för reklamen,  avståndet mellan reklamskylten och    landsvägen samt placeringen och riktningen i förhållande till landsvägen,
 2. en bild eller beskrivning i ord av reklamens egenskaper (till exempel material, storlek, belysning)
 3. en utredning över markägarens eller -innehavarens samtycke till placering av reklam på hans eller hennes mark och
 4. en utredning över rutten för att underhålla reklamen (på riks-, stam- och regionvägar är det förbjudet att underhålla reklam från vägen i fråga).

NTM-centralen i Birkaland
Registratur
PB 297
33101 TAMMERFORS

eller registratur.birkaland@ntm-centralen.fi

Avgifter

 • Ett jakande beslut 320 €.
 • Avgift för handläggning av ett negativt beslut 50 €.

Uppdaterad

ota yhteyttä

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. På sommaren 17.6.-9.8. kl. 9-15

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).