Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi_sv

Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar

Placeringstillståndens handläggningstid

5.12.2022

Om du skickar in ansökan nu är ansökans uppskattade handläggningstid cirka 4 veckor.

Om din ansökan innehåller endast en ny el- eller teleanslutning eller t.ex. högst tre under- eller överföringar är ansökans uppskattade handläggningstid cirka 3 - 4 veckor.

Aktuell information

9.5.2022 Ny e-tjänsten finns också på svenska

Nu kan man använda e-tjänsten också på svenska. Anvisningar på svenska kommer att publiceras senare.

31.12.2021 Ändringar för ansökan om placeringstillstånd from början av 2022

Användningen av ansökningsblanketten för elektronisk ifyllning har upphört. Från början av 2022 övergå till att använda en elektronisk ärendetjänst (E-tjänst) för ansökan om placeringstillstånd. E-tjänsten finns ny också på svenska.

31.8.2020 Undantagstillståndet för transformatorstation

Om du ansöker om undantagstillståndet för transformatorstation i samband med placeringstillståndet, skicka alla bilagor som ansökan om undantagstillstånd förutsätter, också utlåtandet om hörande av grannen från den lokala NTM-centralens ansvarsområde Trafik- och infrastruktur.

Närmare uppgifter om ansökan av undantagstillstånd finns bakom länken nedan. Länken öppnas i en ny flik.

13.11.2019 Förändringar angående bredden av skyddområdena på landsvägar

 Om det inte nämns någonting i vägregistret om bredden av vägens skyddsområde, är bredden som följande:

 • På motorvägar och motortrafikleder skyddsområdet sträcker sig 50 meter från den närmaste körbanans mittlinje.
 • På riks- och stamvägar skyddsområdet sträcker sig 30 meter från körbanans mittlinje.
 • På regionala och förbindelsevägar skyddsområdet sträcker sig 20 meter från körbanans mittlinje.

När behöver jag tillstånd?

Du behöver ett placeringstillstånd alltid då du placerar el- och telekablar och luftledningar samt fjärrvärmeledningar eller naturgasrör i vägområdet. Du behöver placeringstillstånd för luftledningar som placeras utanför vägområdet i situationer där luftledningens ledningsområde sträcker sig till vägområdet.

Tillståndsbeslutet innehåller:

 1. tillstånd att placera kablar, ledningar och rör samt utrustning för dessa i vägområdet.
 2. tillstånd att arbeta i vägområdet.
 3. vid behov tillstånd att sänka hastighetsbegränsningen under arbetets gång.

Tillståndsansökningarna behandlas centraliserat av NTM-centralen i Birkaland. Undantag är byggandet av vägbelysning (stolpar och kablar/luftledningar) på vägområde, då man måste komma överens med den regionala NTM-centralens vägbelysnings- eller elansvariga. En fritt formulerad ansökning och bilagor skickas till registraturen i den NTM-centralen på vars område den belysta landvägen befinner sig. Dessutom behövs ett separat arbetstillstånd för att bygga belysningen. I samband med behandlingen av belysningsplanen kan man även komma överens om placeringen av belysningscentralens matningskabel. NTM-centralen i Birkaland beviljar placeringstillstånd som enbart gäller matningskablar.

Vad kostar tillståndbeslut?

Placeringstillståndets pris fastställs enligt monteringarna i vägens längdriktning och antalet dragningar under/över vägen.

För att handläggningen av ansökan ska vara smidig är det viktigt att en ansökan gäller ett enhetligt arbetsobjekt eller högst 50 000 meter av objektet och/eller högst 100 över- eller underdragningar. Om ansökan är mer omfattande än detta ska du dela in ansökan i flera delar innan du skickar in en.

Innehåll i ansökan om placeringstillstånd och pris

El, tele, fjärrvärme, naturgas

 • Ledingar eller kablar som löper i vägens längdriktning på en sträcka på högst 500 m och/eller högst 3 undergångs- eller övergångsställen. En terrängsyn ingår: 410 €.
 • Ledingar eller kablar som löper i vägens längdriktning på en sträcka på högst 5 000 m och/eller högst 20 undergångs- eller övergångsställen. Tre terrängsyn ingår: 1 300 €.
 • Ledingar eller kablar som löper i vägens längdriktning på en sträcka på högst 50 000 m och/eller högst 100 undergångs- eller övergångsställen. Fyra terrängsyn ingår: 2 400€.

När rutten som ansökan avser överskider 50 000 m och/eller omfattar över 100 undergängs- eller övergångsställen, delas sträckan in i flera ansökningar och för tillståndet faktureras på samma sätt som det skulle faktureras för flera olika tillstånd.

Hos tillståndshavaren tas det ut hälften av den normala tillståndsavgiften om projektet genomförs som sambyggnad och det i varje tillståndshavarens ansökan nämms att det är fråga om sambyggnad. Hos tillståndshavarens tas det också ut hälften av den normala tillståndsavgiften om kablar enbart placeras i redan befintliga rörledningar. Den som tidigare fått tillstånd ersätts inte för en del av tillståndsavgiften om någon annan vid ett senare tillfälle ansöker om tillstånd för samma sträcka eller för befintliga rörledningar och meddelar om sambyggnad. Tillståndsavgift tas inte ut om ett kommunikations-, el-, naturgas- eller fjärrvärmeprojekt hänför sig till Trafikledsverkets eller NMT-centralens vägprojekt.

 •  Negativ beslut: 50 €.

Terrängsyner

 • Separat terrängsyn på arbetsplatsen: 200 €.

Med vilken blankett ansöker jag för tillstånd?

Använd i första hand e-tjänsten för att uträtta ärenden. Med hjälp av e-tjänsten kan du ansöka om placeringstillstånd för el- och telekablar och luftledningar samt för placering av fjärrvärmeledningar och naturgasrör i landsvägarnas vägområde. Inloggningen i systemet sker via tjänsten Suomi.fi, så för inloggningen behöver du antingen bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Innan du ansöker om tillstånd behöver du en fullmakt av det företag för vars räkning du ansöker om tillståndet.

Systemet sparar de uppgifter du matar in automatiskt, så du kan avbryta ifyllandet av ansökan när som helst och fortsätta senare då det passar dig. I systemet ser du dessutom alla ansökningar du gjort.

E-tjänsten finns ny också på svenska. Anvisningar på svenska kommer att publiceras senare. OBS! Inloggningssidan är endast på finska. Du kan välja språket efter du har loggat in.

Vi kommer att vidareutveckla e-tjänsten bl.a. utifrån kundresponsen. Du kan alltså påverka tjänstens innehåll och verksamhet genom att ge respons. Skicka in responsen på adress johdot@ely-keskus.fi. Systemutvecklingen orsakar ibland korta avbrott som meddelas på förhand uppe på e-tjänstens första sida.

Alternativt ansökningssätt

Du kan också använda en utskriftsbar blankett. Skicka ansökningsblanketten jämte trafikdirigeringsplaner och övriga bilagor per post till adressen: NTM-centralen i Birkaland, Registratorskontoret, PB 297, 33101 Tammerfors eller per e-post till adressen registratur.birkaland(at)ntm-centralen.fi (max 10 Mb/meddelande).

Vilka bilagor behöver jag för ansökan?

Ta reda på förutsättningarna för beviljandet av placeringstillståndet, gör alla förutredningar som behövs och fyll noggrant i ansökningsblanketten i e-tjänsten. Bifoga alla bilagor som räknas upp i förteckningen nedan som PDF-filer till anmälan.

Bifoga till ansökan:

 • Checklistan för förutredningen (ingår i blanketten i e-tjänsten)
 • Kartor över infarten i skalan ca 1:200 000 och 1:50 000
 • Planeringskarta/-kartor över placeringen av ledningen/kabeln/röret i vägområdet eller i vägområdets närhet (planeringskartor t.ex. 1:5 000 och i planområden 1:2 000)
 • Jordmånskarta
 • Motiveringar om kablarna placeras i strid med Trafikverkets bestämmelser eller anvisningar
 • Trafikdirigeringsplan under arbetet (ingår i blanketten i e-tjänsten)
 • Arbetsplaner och -metoder samt fotografier på specialobjekten (information om grundvattenskydd, pålar, trummor längs rutten osv.)
 • Tvärsnittsbilder på under-/övergångar
 • Plan för fäste vid bron och broexpertens utlåtande (om kabeln, ledningen eller röret ämnas fästas vid bron)
 • Promemoria över en eventuell försyn
 • Eventuella bilagor till ansökan om undantagstillstånd

Utöver ovan nämnda bilagor kan du också bifoga andra bilagor till ansökan om du anser att de underlättar handläggningen av ansökan. Markera ut de befintliga kablarna, ledningarna och rören under jord på plankartorna.

Förutredningar innan ansökan skickas in

Gör förutredningarna alltid innan du skickar in ansökan.  Innan en eventuell förutredning ordnas ska du alltid ta reda på punkterna 1–5 i förutredningen. I anvisningarna för planeringsskedets förutredningar hittar du de förutredningar som behövs och modellexempel: I vilket format presenteras utredningarna och när behövs de inte göras. Anvisningar för de förutredningar som den allmänna listan kräver finns på sidan 5 i anvisningarna. Alla förutredningar är inte alltid nödvändiga. Förutredningar för enbart underföringar, placering i befintligt rör samt luftledningsmonteringar finns på anvisningarnas sidor 6 och 7. Det lönar sig även att utnyttja Checklistan över förutredningar.

Länkar till grundvattenskyddets karta och kommande vägprojekt finns på sidan Bakgrundsmaterial för förutredningar där du kan reda ut de uppgifter som krävs. Om det finns grundvattenskydd eller ett vägprojekt längs den planerade rutten ska du ta reda på skyddets eller vägprojektets konsekvenser via registratorskontoret vid den lokala NTM-centralen eller genom att kontakta vägprojektets kontaktperson.

Efter att du har gjort de förutredningar som behövs kan du vid behov sammankalla en förutredning där placeringsförslaget behandlas tillsammans med en representant för den regionala NTM-centralen. Kontaktuppgifterna till NTM-centralens kontaktperson får du från Trafikens kundervice ifall du inte redan har dem. Förutredningen behövs till exempel då kablar, ledningar och rör kan placeras enligt Trafikverkets bestämmelser och anvisningar. Vid terrängbesöket utreds möjligheterna att placera ledningar, kablar eller rör på de planerade plasterna. Gör den slutliga placeringsplanen först efter förutrednigen och bifoga promemorian som bilaga till ansökan.

Undantagstillstånd för transformatorstation

Det är enligt lag förbjudet at ha en byggnad eller konstruktion i skyddsområdet. NTM-centralen kan av särskilda orsaker tillåta byggandet om byggnaden/konstruktionen inte äventyrar trafiksäkerheten eller stör väghållningen. Motivera alltid i ansökan varför du ansöker om undantagstillstånd.

Vi rekommenderar att undantagstillståndet ansöks separat, men det kan också sökas i samband med placeringstillståndet. De bilagorna som ansökan om undantagstillstånd förutsätter ska skickas in med ansökan om placeringstillstånd.

Närmare uppgifter om landsvägens skyddsområde och om var du kan ta reda på skyddsområdets bredd finns på länken nedan, som öppnar sig i en ny flik.

Närmare uppgifter om ansökan av undantagstillstånd finns bakom länken nedan. Länken öppnas i en ny flik.

Ansökan om anslutningstillstånd för transformatorstation?

Om det behövs en ny väganslutning eller om den befintliga anslutningens användningsändamål förändras på grund av transformatorstationen ska du alltid ansöka om ett skilt tillstånd för den nya anslutningen eller ansöka om ändringstillstånd för användningsändamålet för den befintliga anslutningen. Ett separat tillståndsbeslut fattas för varje anslutning och avgiften tas ut per beslut. Närmare uppgifter om ansökan av anslutningstillstånd finns bakom länken nedan. Länken öppnas i en ny flik.

Hur länge gäller tillståndsbeslutet?

Arbetet som ingår i tillståndsbeslutet ska inledas inom två år från tillståndsbeslutets datum och arbetet ska slutföras inom tre år från tillståndsbeslutets datum. I övriga fall ska tillståndet ansökas på nytt för de delar av arbetet som inte hunnit utföras. Ändringar i rutten efter slutinspektionen kräver alltid ansökan om ett helt nytt placeringstillstånd.

OBS! Du skickar väl inte förfrågningar till handläggarnas personliga e-postadresser eftersom detta kan leda till långa dröjsmål i handläggningen på grund av semesterar eller annan frånvaro.

Ändringar i en redan inskickad ansökan om placeringstillstånd

Om du redan har skickat ansökan om placeringstillstånd kan du skicka mer information till adressen:

 • johdot@ely-keskus.fi (högst 10 Mb/e-post)

Som rubrik anger du åtminstone diarienummer (PIRELY/xx/202x) eller nätinnehavaren, vägnumret och kommunen.

Ändringar i redan beviljat placeringstillstånd

Ifall placeringstillståndet redan har beviljats kan små ändringar göras enligt tillståndsbeslutet genom att kontakta den representant för NTM-centralen som nämns i tillståndsbeslutet. Om det är frågan om en större ändring ska en helt ny ansökan om placeringstillstånd göras för ändringens del.

Kontakt

Kontakta Trafikens kundservice vid problemsituationer. Hos kundservicen kan du även fråga efter kontaktinformationen till exempelvis den regionala broexperten eller skötselentreprenadens kontaktperson.

 • trafikens.kundservice@ntm-centralen.fi

Chat vardagar kl 9–15

0295 020 601 må–fr kl. 9–15 (lna/mta)

Lagar, föreskrifter och anvisningar som ska tillämpas vid placeringstillståndförfarandet

Lag om trafiksystem och landsvägar 2005/503

Trafikverkets föreskrift om placering av ledningar och konstruktioner på en landsvägs vägområde 12.8.2018 (LIVI/44/06.04.01/2018)

Elledningar och telekablar samt landsvägar 23.10.2018 (på finska)

Trafikverkets anvisning LIVI/529/06.02.00/2016 (på finska) ersätter de punkter och avtalsmodeller i följande anvisningar som gäller avtalsförfarande

 • Naturgasledningar och landsvägar 17.12.2009 (på finska)
 • Fjärrvärmeledningar och landsvägar 17.12.2020 (på finska)

Till övriga delar fortsätter de ovan nämnda anvisningarna att gälla.


Regional information


Uppdaterad: 05.12.2022