Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Liikenne-Vesi- ja viemäriputket-tiealueella-lue lisää

Vatten- och avloppsledningar

Placering av vatten- eller avloppsrör på vägområde

Aktuell information

14.3.2023 Mallarna för trafikdirigeringen har förnyats

Nya versioner av mallarna för trafikdirigeringen har publicerats bland annat på grund av den tidigare reformen av vägtrafiklagen. Alla vägmärken har uppdaterats i enlighet med den nya vägtrafiklagen. Dessutom har vissa ändringar och preciseringar gjorts i mallarna, till exempel i vägbredden och de vägmärken där man kräver det. Bekanta dig med de nya mallarna på vår webbplats:

Trafikdirigeringsplaner

30.12.2022 En ny handläggningsavgift tas i bruk i februari 2023 om tillståndsansökan inkommer på annat sätt än via den elektroniska tjänsten

Av tillståndansökaren krävs utöver den egentliga tillståndavgiften en separat handläggningsavgift, om tillståndansökan inkommer på annat sätt än via elektroniska tjänsten. Handläggningsavgiftens storlek är hälften av den tillståndsavgift som tas ut, dock högst 50 €. Handläggningsavgift tas inte ut om det är fråga om att förlänga tillståndsbeslutets giltighetstid.

Behandlingstiden för placeringstillstånd

Den genomsnittliga behandlingstiden för ansökan är ca 3 veckor. I enstaka fall kan behandlingstiden dock variera.

När behöver jag tillstånd?

Placeringstillstånd från NTM-centralen behövs när en ny vattenledning placeras på landsvägens vägområde. Du behöver även tillstånd alltid då du underhåller och reparerar ledningar i vägområdet eller utför annat arbete i vägområdet. Tillståndet är beroende på situationen antingen ett placeringstillstånd eller ett arbetstillstånd. Samtliga tillståndsansökningar behandlas centraliserat av NTM-centralen i Birkaland.

Brådskande reparationsarbete

Med akuta reparationsarbeten, kontakta Vägtrafikantcentralen (0200 21200, öppen dygnet runt) och NTM-centralens representant så snart som möjligt. Kontaktuppgifter till NTM-centralens representant kan erhållas från Trafikens kundservice (tel. 0295 020 600) under dess öppettider.

Under arbetets gång varnas trafik enligt anvisningar ”Trafiken vid vägarbeten – Tillståndspliktiga arbeten”( publikation finns endast på finska). På Livligt trafikerade vägar följs anvisningarna på ”Trafiken vid vägarbeten – Vägbygge” (publikation finns endast på finska). Lämpliga trafikdirigeringsplaner finns också på NTM-centralens webbplats:

Om arbetet pågår över natten eller helgen, utfärdar NTM-centralen i Birkaland tillstånd att arbeta på vägområdet. Avgift tas ut för tillståndet enligt förordningen. Tillstånd kommer att beviljas i efterhand vid behov.

Vad kostar tillståndsbeslutet?

Placeringstillståndets pris fastställs enligt monteringarna i vägens längdriktning och antalet dragningar under vägen.

 • Ledningar som löper i vägens längdriktning på en sträcka på högst 500 m och/eller högst 3 undergångställen. En terrängsyn ingår: 410 euro

 • Ledningar som löper i vägens längdriktning på en sträcka på högst 5000 m och/eller högst 20 undergångställen. Tre terrängsyn ingår: 1300 euro

 • Ledningar som löper i vägens längdriktning på en sträcka på högst 50 000 m och/eller högst 100 undergångställen. Fyra terrängsyn ingår: 2400 euro

När rutten som ansökan avser överskrider 50 000 m och/eller omfattar över 100 undergångställen, delas sträckan in i flera ansökningar och för tillståndet faktureras på samma sätt som det skulle faktureras för flera olika tillstånd.

 • Nekande beslut 55 euro
 • Avgiften för förlängning av tillståndets giltighetstid är hälften av avgiften, dock högst 50 euro
 • Av tillståndansökaren krävs utöver den egentliga tillståndavgiften en separat handläggningsavgift, om tillståndansökan inkommer på annat sätt än via elektroniska tjänsten. Handläggningsavgiftens storlek är hälftenav den tillståndavgift som tas ut, dock högst 50 euro. Handläggningsavgift tas inte ut om det är fråga om att förlänga tillståndsbeslutets giltighetstid.

Med vilken blankett ansöker jag om placeringsbeslut?

Använd i första hand e-tjänsten för att uträtta ärenden. Med hjälp av den nya e-tjänsten kan du ansöka om placeringstillstånd för placering av vattenledning på landsvägars vägområden. Inloggningen i systemet sker via tjänsten Suomi.fi, alltså behöver du för inloggningen antingen bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Systemet sparar de uppgifter du matar in automatiskt, alltså kan du avbryta ifyllandet av ansökan när som helst och fortsätta senare då det passar dig. I systemet ser du dessutom alla ansökningar du gjort.

OBS! Inloggningssidan är endast på finska. Du kan välja språket efter du har loggat in.

Alternativa ansökningssätt

Du kan också använda en utskriftsbar blankett. OBS! När du använder denna ansökningsmetod, krävs utöver den egentliga tillståndsavgiften en separat handläggningsavgift.

Skicka ansökningsblanketten jämte trafikdirigeringsplaner och övriga bilagor per post till adressen: NTM-centralen i Birkaland, Registratorskontoret, PB 297, 33101 Tammerfors eller per e-post: registratur.birkaland(at)ntm-centralen.fi (max. 10 Mb/meddelande).

Vilka bilagor behöver jag för anmälan?

Placeringstillståndsprocessen utgår från kundens behov av att placera vattenledningar på vägområdet.

Ta reda på förutsättningarna för beviljandet av placeringstillståndet, gör alla förutredningar som behövs och fyll noggrant i ansökningsblanketten i e-tjänsten. För att ansökan ska kunna behandlas, ska det ur ansökan och bilagorna framkomma vad som ansöks och för vilket ändamål.

I checklistan över förutredningar har samlats de faktorer som den sökande bör reda ut för sig själv, eftersom de påverkar möjligheten att placera ledningen på den planerade platsen.

I ansökningsblanketten anges vilka bilagor som behövs. I modellansökan kan man se exempel på bilagor:

Bifoga till ansökan:

 • vattenledningens placering på landsvägens vägområde eller i närheten av vägområdet, ur bilden ska framgå fastighetsgränserna (t.ex. 1:1 000)
 • översiktskarta på objektets läge (t.ex. 1:20 000)
 • planritning över vägens underföring 1:200 (i tätorten)
 • checklista över förutredningar med anteckningar över gjorda förutredningar (ingår i e-tjänstblanketten)
 • tvärsektion av vägen som anger vattenledningen med konstruktioner som ska placeras, befintliga ledningar och kablar, schakt, vägområdets bredd, vägens och terrängens höjdförhållanden samt eventuell växtlighet som ska skyddas osv.
 • trafikdirigeringsplan under arbetet (ingår i e-tjänstblanketten)
 • genomförandeavtal (se "När behövs det ett genomförandeavtal")

Bilagorna bör från fall till fall kompletteras med mera exakta planer, t.ex. i tätorter, vid större vattenförsörjningsprojekt och besvärliga jordmånsförhållanden. Ett utlåtande från den regionala NTM-centralens broingenjör behövs alltid när vattenledningar placeras i broar eller i närheten av en bro.

Förutredningar innan ansökan skickas

Gör förutredningarna alltid innan du skickar ansökan. Det lönar sig att utnyttja checklistan över förutredningar.

Länkar till grundvattenskyddets karta och kommande vägprojekt finns på sidan Bakgrundsmaterial för förutredningar där du kan reda ut de uppgifter som krävs. Om det finns grundvattenskydd eller ett vägprojekt längs den planerade rutten ska du ta reda på skyddets eller vägprojektets konsekvenser via registratorskontoret vid den lokala NTM-centralens Trafikansvarsområde eller genom att kontakta vägprojektets kontaktperson.

Efter att du har gjort de förutredningar som behövs kan du vid behov begära en preliminär syn, där placeringsförslaget behandlas tillsammans med en representant för den regionala NTM-centralen. Kontaktuppgifterna till NTM-centralens kontaktperson får du från Trafikens kundservice ifall du inte redan har dem. En preliminär syn är nödvändig t.ex. om det är svårt att på rutten hitta plats för ledningen, för en annan konstruktion eller arbetsmaskin, eller om man är tvungen att från fall till fall bedöma minimiavstånden till vägkonstruktionerna. Vid den preliminära synen utreds möjligheterna att placera ledningar på de planerade platserna. Gör den slutliga placeringsplanen först efter förutredningen och bifoga anteckningarna för synen som bilaga till ansökan.

Undantagsbeslut för pumpstation

Det är enligt lag förbjudet att ha en byggnad eller konstruktion i skyddsområdet. NTM-centralen kan av särskilda orsaker tillåta byggandet om byggnaden/konstruktionen inte äventyrar trafiksäkerheten eller stör väghållningen. Motivera alltid i ansökan varför du ansöker om undantagsbeslut.

Vi rekommenderar att undantagsbeslut ansöks separat, men det kan också sökas i samband med placeringstillståndet. Då ska de bilagor som ansökan om undantagsbeslutet förutsätter skickas in med ansökan on placeringstillstånd.

Närmare uppgifter om landsvägens skyddsområde och om var du kan ta reda på skyddsområdets bredd samt uppgifter om ansökan av undantagsbeslut hittas via länken nedan.

Anslutningstillstånd för pumpstation

Om det behövs en ny väganslutning eller om den befintliga anslutningens användningsändamål förändras på grund av pumpstationen ska du alltid ansöka om ett separat tillstånd för den nya anslutningen eller ansöka om ändringstillstånd för användningsändamålet för den befintliga anslutningen. Ett separat tillståndsbeslut fattas för varje anslutning och avgiften tas ut per beslut. Mera detaljerade uppgifter om anslutningstillståndet hittar du via länken nedan.

Ledning av dagvatten

Ifall ansökan innehåller ledning av dagvatten samt avfalls- och överstrmningsvatten till landsvägens sidodike eller till NTM-centralens dagvattensystem, bör det bifogas till ansökningen antingen ett avtal ingått med den regionala NTM-centralens Trafikansvarsområde eller minst utlåtande från den regionala NTM-centralens Trafikansvarsområde.

Ansökaren bör utreda hos den regionala NTM-centralens Trafikansvarsområde, om NTM-centralens Trafikansvarsområde ifråga upprätter ett avtal om ledning av dagvatten. När ansökaren utreder den regionala NTM-centralens Trafikansvarsområdens inställning till dagvattenavtalet, bör ansökaren framföra dagvattenplan och utredning om dikets och/eller dagvattensystemets kapacitet. Begäran om dagvattenavtal skickas till i den regionala NTM-centralens Trafikansvarsområde antingen per e-post eller per post.

När behövs det ett genomförandeavtal?

innan inlämning av ansökan, ska behovet av genomförandeavtal fastställas från den regionala NTM-centralens trafikansvarsområde i följande fall:

 • Alltid, ifall då ansökningen innehåller placering av vattenledning genom att gräva ner i riktning med vägen i lättrafikleds- eller landsvägsinstruktioner
 • På livligt trafikerade vägar (trafikmängd >1500/dygn) kan även punktmässiga arbeten kräva ett genomförandeavtal (t.ex. undergång av vägen genom att gräva eller anslutningen av vattenledningen är i vägkonstruktionen)
 • Tillståndshandläggaren kan be den sökande ta reda på behovet av genomförandeavtalen även i andra fall, t.ex. svagt bärande mark, det finns grundförstärkningar i eller under vägkonstruktionen eller djupet av diket är mer än 3 meter.
 • Kontaktuppgifter till registraturskontoren vid NTM-centralerna (pdf)

Hur länge gäller tillståndsbeslutet?

Arbetet som ingår i tillståndsbeslutet ska inledas inom två år från tillståndsbeslutets datum och arbetet ska slutföras inom tre år från tillståndsbeslutets datum. I övriga fall ska tillståndet ansökas på nytt för de delar av arbetet som inte hunnit utföras.

Ändringar i ansökan om placeringstillstånd som redan sänts

Om du redan har sänt ansökan om placeringstillstånd kan du sända mer information till adressen:

Som rubrik anger du åtminstone diarienummer (PIRELY/xx/202x) eller nätinnehavaren, vägnumret och kommunen.

Ändringar i placeringstillstånd som redan beviljats

Ifall placeringstillståndet redan har beviljats, kan små ändringar göras enligt tillståndsbeslutet genom att kontakta den representant för NTM-centralen som nämns i tillståndsbeslutet. Om det är frågan om en större ändring ska en helt ny ansökan om placeringstillstånd göras för ändringens del.

Kontakt

Kontakta Trafikens kundservice vid problemsituationer. Hos kundservicen kan du även fråga efter kontaktinformationen till exempelvis den regionala broexperten eller skötselentreprenadens kontaktperson.

 • Telefon 0295 020 601 mån-fre, kl.  9-15 (lna/mta)
 • Chat-kanalen mån-fre kl. 9-15
 • Lämna meddelande via Reponskanalen dygnet runt (Vi behandlar kontakter på vardagar kl. 8-16)

Regional information


Uppdaterad: 30.05.2024