Informationsmärken

Till serviceangläggningar som betjänar vägtrafikanter, vägvisas med informationsmärken med brun eller blå bottenfärg. Informationsmärken med blå bottenfärg används för vägvisning till serviceanläggningar som betjänar alla vägtrafikanter, medan med informationsmärken med brun bottenfärg vägvisas till serviceanläggningar avsedda för fritid eller turism. De märken som används är förenliga med är ed vägtrafikförordningen.

I vägvisning  används informationstavlor med antingen blå eller brun bottenfärg eller adressvägvisare med brun bottenfärg med förhandsmärken till en serviceanläggning.  Vägvisarens bottenfärg beror på, vad serviceanläggningens huvudverksamhet är. Om det inte är frågan om en serviceanläggning, används det adressvägvisare med svart bottenfärg och eventuellt förhandsmärke.

Informationstavlor för serviceanläggningar

Exempel av informationstavlor för serviceanläggningar

Informationsmärkena för serviceanläggningar är avsedda för alla vägtrafikanter och används för skyltning av serviceföretag och -funktioner samt platser med ett stort besökarantal. På en informationstavla kan det finnas högst tre symboler, som uppfyller kraven för vägvisningskriterierna. Den främsta utgångspunkten för vägvisningslösningarna är de trafikmässiga behoven för vägtrafikanten och vägvisningen.

Adressvägvisare till serviceanläggning och förhandsmärken

Exempel av adressvägvisare till serviceanläggning och förhandsmärken         Exempel av adressvägvisare till serviceanläggning och förhandsmärken

Adressvägvisare till serviceanläggning och eventuella förhandsmärken används för att informera om mindre serviceanläggningar. På adressvägvisare kan det finnas endast en symbol på brun botten.

Adressvägvisare på svart bottenfärg och förhandsmärken

Exempel av adressvägvisare på svart bottenfärg och förhandsmärken

Till de viktigaste ämbetsverken och inrättningarna samt industri- och affärsverken i tätorter ges vägvisning med adressvägvisare med svart bottenfärg. Utanför tätorten kan man efter prövning använda adressvägvisare också för att informera om andra företag

Adressvägvisare med brun eller svart bottenfärg används enbart för lokalvägvisning, alltså för vägvisning från den närmaste landsvägen.  Den kan inte användas för vägvisning till en anläggning  från en landsväg i riktning mot en annan landsväg.

Förhandsmärke för adressvägvisare

Adressvägvisare används på landsvägar om vägens hastighetsbegränsning är 80 km/h eller högre eller om anslutningen till ett objekt är belägen på en farlig plats med tanke på sikten.

Ansökan om tillstånd för informationsmärke

Beviljandet av tillstånd för ett informationsmärke påverkas bl.a. av de tjänster som erbjuds på anläggningen, standard av servicen och anläggningens läge samt övriga tjänster i närområdet. Förutsättningen för att ordna skyltning är att serviceanläggningen tillhandahåller den service som informationsmärket visar under tider som är vanliga och typiska med tanke på servicen och att anläggningen uppfyller kravet för att beviljas en skylt.

Om den anläggning för vilken vägvisning ansöks erbjuder flera olika tjänster, vars symboler man vill ha med på informationstavlan (högst tre) så ska den sökande prioritera tjänsterna i ansökan.

Ytterligare information i anvisningen Trafikverkets anvisning om vägvisning till serviceanläggningar (Palvelukohteiden viitoitus -ohje, på finska) eller från Trafikens kundservice på tfn 0295 020 601.

Elektroniska ansökningsformulär

Till ansökningsblanketten ska alltid fogas

 • en karta, av vilken framgår anläggningens läge och eventuella önskemål gällande placeringen av informationsmärken och
 • information om vilken service anläggningen erbjuder, antalet kundplatser, öppettider och dylikt.

Eftersom beslut om tillstånd alltid fattas specifikt för en serviceanläggning, ska ansökan om informationstavlor omfatta alla informationstavlor sökanden vill ha för anläggningen i fråga.

Skicka ansökan till

NTM-centralen i Birkaland
Tillstånd
PB 297
33101 TAMMERFORS

eller registratur.birkaland(a)ntm-centralen.fi

Behandlingstid och avgifter

Handläggningen av ansökningarna tar vanligen 4–6 veckor. Under våren och på sommaren, när det kommer in mycket ansökningar, kan behandlingstiden vara länge. I samband med ett positivt tillståndsbeslut skickas dimensioneringsritningar för informationsmärkena, en karta över var de ska placeras och instruktioner för uppställning av märkena. Man får inte skaffa informationsmärken innan man fått ett tillståndsbeslut.

Tillståndshavaren anskaffar, sätter upp och underhåller informationsmärkena på sin egen bekostnad. Tillståndshavaren ska anskaffa informationsmärkena av en CE-godkänd (SFS-EN 12899, SFS-EN 1090) tillverkare av vägmärken.

 • Positivt beslut om informationstavlor till serviceanläggning 350 €
 • Positivt beslut om adressvägvisare till serviceanläggning samt förhandsmärke 180 €
 • Positivt beslut om adressvägvisare samt förhandsmärke 180 €
 • Förnyelse av ett gällande tillstånd utan ändringar 100 €
 • Avgift för handläggning av ett negativt beslut 50 €

REGIONAL INFORMATION

Informationsmärken

Till serviceangläggningar som betjänar vägtrafikanter, vägvisas med informationsmärken med brun eller blå bottenfärg. Informationsmärken med blå bottenfärg används för vägvisning till serviceanläggningar som betjänar alla vägtrafikanter, medan med informationsmärken med brun bottenfärg vägvisas till serviceanläggningar avsedda för fritid eller turism. De märken som används är förenliga med är ed vägtrafikförordningen.

I vägvisning  används informationstavlor med antingen blå eller brun bottenfärg eller adressvägvisare med brun bottenfärg med förhandsmärken till en serviceanläggning.  Vägvisarens bottenfärg beror på, vad serviceanläggningens huvudverksamhet är. Om det inte är frågan om en serviceanläggning, används det adressvägvisare med svart bottenfärg och eventuellt förhandsmärke.

Informationstavlor för serviceanläggningar

Exempel av informationstavlor för serviceanläggningar

Informationsmärkena för serviceanläggningar är avsedda för alla vägtrafikanter och används för skyltning av serviceföretag och -funktioner samt platser med ett stort besökarantal. På en informationstavla kan det finnas högst tre symboler, som uppfyller kraven för vägvisningskriterierna. Den främsta utgångspunkten för vägvisningslösningarna är de trafikmässiga behoven för vägtrafikanten och vägvisningen.

Adressvägvisare till serviceanläggning och förhandsmärken

Exempel av adressvägvisare till serviceanläggning och förhandsmärken         Exempel av adressvägvisare till serviceanläggning och förhandsmärken

Adressvägvisare till serviceanläggning och eventuella förhandsmärken används för att informera om mindre serviceanläggningar. På adressvägvisare kan det finnas endast en symbol på brun botten.

Adressvägvisare på svart bottenfärg och förhandsmärken

Exempel av adressvägvisare på svart bottenfärg och förhandsmärken

Till de viktigaste ämbetsverken och inrättningarna samt industri- och affärsverken i tätorter ges vägvisning med adressvägvisare med svart bottenfärg. Utanför tätorten kan man efter prövning använda adressvägvisare också för att informera om andra företag

Adressvägvisare med brun eller svart bottenfärg används enbart för lokalvägvisning, alltså för vägvisning från den närmaste landsvägen.  Den kan inte användas för vägvisning till en anläggning  från en landsväg i riktning mot en annan landsväg.

Förhandsmärke för adressvägvisare

Adressvägvisare används på landsvägar om vägens hastighetsbegränsning är 80 km/h eller högre eller om anslutningen till ett objekt är belägen på en farlig plats med tanke på sikten.

Ansökan om tillstånd för informationsmärke

Beviljandet av tillstånd för ett informationsmärke påverkas bl.a. av de tjänster som erbjuds på anläggningen, standard av servicen och anläggningens läge samt övriga tjänster i närområdet. Förutsättningen för att ordna skyltning är att serviceanläggningen tillhandahåller den service som informationsmärket visar under tider som är vanliga och typiska med tanke på servicen och att anläggningen uppfyller kravet för att beviljas en skylt.

Om den anläggning för vilken vägvisning ansöks erbjuder flera olika tjänster, vars symboler man vill ha med på informationstavlan (högst tre) så ska den sökande prioritera tjänsterna i ansökan.

Ytterligare information i anvisningen Trafikverkets anvisning om vägvisning till serviceanläggningar (Palvelukohteiden viitoitus -ohje, på finska) eller från Trafikens kundservice på tfn 0295 020 601.

Elektroniska ansökningsformulär

Till ansökningsblanketten ska alltid fogas

 • en karta, av vilken framgår anläggningens läge och eventuella önskemål gällande placeringen av informationsmärken och
 • information om vilken service anläggningen erbjuder, antalet kundplatser, öppettider och dylikt.

Eftersom beslut om tillstånd alltid fattas specifikt för en serviceanläggning, ska ansökan om informationstavlor omfatta alla informationstavlor sökanden vill ha för anläggningen i fråga.

Skicka ansökan till

NTM-centralen i Birkaland
Tillstånd
PB 297
33101 TAMMERFORS

eller registratur.birkaland(a)ntm-centralen.fi

Behandlingstid och avgifter

Handläggningen av ansökningarna tar vanligen 4–6 veckor. Under våren och på sommaren, när det kommer in mycket ansökningar, kan behandlingstiden vara länge. I samband med ett positivt tillståndsbeslut skickas dimensioneringsritningar för informationsmärkena, en karta över var de ska placeras och instruktioner för uppställning av märkena. Man får inte skaffa informationsmärken innan man fått ett tillståndsbeslut.

Tillståndshavaren anskaffar, sätter upp och underhåller informationsmärkena på sin egen bekostnad. Tillståndshavaren ska anskaffa informationsmärkena av en CE-godkänd (SFS-EN 12899, SFS-EN 1090) tillverkare av vägmärken.

 • Positivt beslut om informationstavlor till serviceanläggning 350 €
 • Positivt beslut om adressvägvisare till serviceanläggning samt förhandsmärke 180 €
 • Positivt beslut om adressvägvisare samt förhandsmärke 180 €
 • Förnyelse av ett gällande tillstånd utan ändringar 100 €
 • Avgift för handläggning av ett negativt beslut 50 €

Uppdaterad