Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Erikoiskuljetuksen suorittaminen - ingressi (sv)

Genomförande av specialtransporter

Tillståndsvillkor

Tillståndsvillkoren för specialtransporter ska medföras i fordonet under transporten och de kan skrivas ut på denna webbplats. Tillståndsvillkoren är desamma för alla. Tillståndsvillkoren innehåller de mest centrala delarna av författningarna om specialtransporter samt andra villkor som ställs på transporten. Tillståndsvillkoren har publicerats på finska, svenska, engelska och ryska.

Tillståndet kan även innehålla specialvillkor, t.ex. anmälningsvillkor, polisvillkor eller om broövervakning. 

Lastning och markeringar

Vid lastning av ett odelat föremål ska man i första hand sträva efter att undvika överbred transport. Långa föremål som inte kan transporteras inom ramen för de allmänt tillåtna längdgränserna på väg, ska i första hand transporteras i påhängsvagn, höga föremål i fordon av låg konstruktion eller i jumbotrailer och breda föremål vid behov lastade ovanpå snedstöd för att en överbred last ska kunna undvikas.

Flera odelade föremål får transporteras vid samma transport endast om de odelade föremålen också separat skulle orsaka att den tillåtna längden, bredden eller höjden överskrids. Det mått- eller massavärde som är allmänt tillåtet på väg får inte överskridas genom att de transporterade föremålen placeras på, bredvid eller efter varandra.

Fordon och fordonskombinationer som används för specialtransporter ska markeras framtill, på sidorna och baktill enligt reglerna för specialtransporter. Transporterna markeras med hjälp av lyktor och reflektorer. Transportens dimensioner påverkar markeringarna.

Trafikdirigering

Det behövs trafikdirigerare för att stanna och dirigera den övriga trafiken om transporten rör sig på ett sätt som avviker från trafikreglerna. Trafikdirigeringen sköts av polisen eller för uppgiften utbildade trafikdirigerare för specialtransporter (EKL-dirigerare). Användning av varningsbil och antalet trafikdirigerare bestäms utifrån transportens dimensioner (mer information om detta i spalten till höger).

Det finns mer information om trafikdirigerarnas uppgifter och utbildning på Trafis, dvs. Trafiksäkerhetsverkets webbsidor.

Kapslade applikationer

Regional information