› Tillbaka till den grafiska version

Trafiksäkerhet

NTM-centralen främjar trafiksäkerheten både genom samarbete och med väghållningsåtgärder

Vi utför förebyggande trafiksäkerhetsarbete genom att samordna markanvändningen och trafiken.

Illustrationsbild

Läs mer Minimera

Dessutom strävar vi efter att minska riskerna för trafikolyckor och lindra konsekvenserna genom att förbättra väg- och trafikmiljön, exempelvis genom att bygga mitträcken och älgstängsel och söka lösningar för att stöda den lätta trafikens ställning. Körhastigheterna regleras med hastighetsbegränsningar och den automatiska trafikövervakningen sköts i samarbete med polisen.

Genom vinterunderhåll av vägarna garanterar vi verksamhetsförutsättningar för näringslivet och möjligheter för allmänheten att tryggt färdas på vägarna också under vintern. Vägtrafikanterna tycker att det är viktigt med ett så jämnt och förutsebart väglag som möjligt. Det här är viktigt både för säkerheten och för att transporterna ska löpa säkert och utan störningar.

NTM-centralerna koordinerar och stöder kommunernas trafiksäkerhetsarbete genom att delta i trafiksäkerhetsgrupper, aktivera kommuner att planera trafiksäkerheten och ordna utbildning.

Ökad trafiksäkerhet i väghållningen

Att trygga säkerheten i trafiken är bland de viktigaste målen i vägnätets dagliga underhåll, som största delen av väghållningens finansiering används till. På vintrarna ser man till trafiksäkerheten genom halkbekämpning och annat vinterunderhåll i rätt tid. Genom vägmarkeringar, röjning för att förbättra sikten samt reparationer av beläggningen tryggas trafiken på hela vägnätet.

Trafikmiljöns säkerhetsproblem löses i första hand genom små kostnadseffektiva åtgärder som genomförs inom ramen för den årligen fastställda finansieringen. Genom prioriteringar strävar man efter att hitta och reparera de farligaste och mest verkningsfulla objekten. Inom förbättringsarbetet betonas tätorter och huvudvägar eftersom åtgärder som riktas till dessa har den största inverkan på trafiksäkerheten.

Säkerheten i tätorterna förbättras genom att hejda körhastigheterna och genomföra små åtgärder för att förbättra trafikmiljön. Barns och skolelevers säkerhet i trafiken förbättras genom att utveckla gång- och cykelförbindelserna samt genom att förbättra övergångsställena på skolvägen. Skyddsvägar som behöver förbättras prioriteras, och de mest effektiva åtgärderna genomförs.

På huvudvägarna är de små, kostnadseffektiva åtgärderna som förbättrar trafiksäkerheten bland annat automatisk hastighetsövervakning, tydliga vägmarkeringar, bygg och reparation av räcken, justering av hastighetsbegränsningarna samt effektiv information om störningar. Nya metoder sökes aktivt genom försök och pilotprojekt.


Säkerhetsvisionen eftersträvas genom samarbete

Visionen om säkerhet i vägtrafiken går ut på att ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt i trafiken. En förbättring av trafiksäkerheten hör till NTM-centralernas främsta mål.

I den dagliga trafiken framhävs varje trafikants ansvarsfulla uppförande, till exempel att använda säkerhetsbälte, följa trafikreglerna, ta andra trafikanter i beaktande och välja hållbara färdsätt. Målet med undervisnings- och informationsarbetet är att påverka väganvändarnas trafikbeteende och attityder så att de rör sig på ett hälsosamt, tryggt och ekonomiskt sätt.

Att påverka attityderna är ett pågående arbete, och därför utförs kommunikationen om trafiksäkerheten i samarbete mellan olika aktörer. Målet är att samarbetet för att främja trafiksäkerheten som görs med kommunerna, polisen, Trafikskyddet och näringslivet ska fördjupas ytterligare. Tyngdpunkten är att stöda kommunernas trafiksäkerhetsarbete, i synnerhet den livslånga trafikfostran. De bästa resultaten uppnås genom långsiktig verksamhet för att göra trafiksäkerhetsfrågorna mer synliga och respekterade samt olika åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten mer godtagbara.

Resursbristen inom arbetet med trafikfostran lindras genom lämpligt dimensionerat regionalt samarbete med målet att dela goda erfarenheter. Genom kommunernas och NTM-centralernas gemensamma planer för trygg och hållbar trafik samt uppföljningen av dessa programmeras mindre säkerhetsåtgärder för landsvägs- och gatunätet, till exempel förbättrad säkerhet vid övergångsställen och justering av hastighetsbegränsningar, samt koordineras samarbetet. Som stöd för kommunernas trafiksäkerhetsarbete finns på många ställen s.k. trafiksäkerhetskoordinatorer eller -aktörer. De är oftast konsulter, vars kostnader kommunerna och NTM-centralerna ansvarar för tillsammans.

REGIONAL INFORMATION

Liikenneturvallisuus - Lappi

Tavoitteet 2019 - 2023

Valtioneuvoston tieliikenteen turvallisuutta koskevan periaatepäätöksen mukaan liikennejärjestelmä tulee suunnitella siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tämä liikenneturvallisuustyötä ohjaava visio on ollut toiminnan perustana vuodesta 2001 lähtien.

  • vuonna 2023 enintään 4 tieliikennekuolemaa (2,2 kuolemaa/100 000 as.)
  • vuonna 2023 enintään 110 loukkaantunutta (60 loukkaantunutta/100 000 as.)
  • jalankulkuijoille, pyöräilijöille ja mopoilijoille ei tapahdu yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta
  • poro-onnettomuudet puolittuvat poronhoitoalueella
  • hirvionnettomuuksia tapahtuu enintää 60 onnettomuutta vuodessa
  • maastoliikenteessä ei tapahdu yhtään kuolemaan johtavaa onnettomuutta.

Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma 2019-2023 (pdf, 2Mt)

Lapin liikenneturvallisuustyö vuosikertomus 2018 (pdf, 162 kt)

Toimijat

Lapin ELY-keskus vastaa maakunnan maanteistä. Väyläviraston kanssa solmitussa tulossopimuksessa sille on annettu liikenneturvallisuustavoite, jonka mukaan ELY-keskus vähentää tienkäyttäjän riskiä joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen. Lapin ELY-keskuksessa toimii liikenne ja infrastruktuuri - vastuualueen asiantuntijoista koostuva liikenneturvallisuustiimi, jonka tehtävänä on mm. liikenneturvallisuustavoitteen toteutumisen edistäminen.

Lapin liikenneturvallisuusryhmä ja Lapin liikenneturvallisuusfoorumi

Lapin liikenneturvallisuusryhmän muodostavat Lapin ELY-keskus, Liikenneturva, Lapin poliisilaitos, Lapin pelastuslaitos ja kuntaedustus Rovaniemen kaupungilta.

Liikenneturvallisustyön aluellinen organisaatio

Lapin ELY-keskus järjestää vuosittain liikenneturvallisuusfoorumin ryhmän avustamana. Foorumien osallistujamäärä on vuosittain ollut yli 100 henkilöä. Linkit vuoden 2018 liikenneturvallisuusfoorumin esityksiin oikealla alueelliset linkit kohdassa.

Liikenneonnettomuuksien Lapin tutkijalautakunta
Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta edellyttää, että kuolemaan johtaneista onnettomuuksista selvitetään niiden kulku, riskitekijät, seuraukset ja olosuhteet onnettomuuksien syiden selvittämiseksi ja niistä johtuvien tekijöiden ehkäisemiseksi vastaisuudessa. Lautakunnassa ovat edustettuina poliisitoimen, lääketieteen, ajoneuvotekniikan, tienpidon ja käyttäytymistieteen tuntemus. Vuonna 2018 tutkijalautakunta käsitteli 14 onnettomuutta ja edellisenä vuonna 2017 tutkittavia onnettomuuksia oli 8 kpl.

Kuntien liikenneturvallisuusryhmät
Kaikissa Lapin kunnissa on toimiva liikenneturvallisuusryhmä ja ne ovat mukana ns. liikenneturvallisuuden toimijamallityössä, jota Lapin ELY–keskus ja kunnat yhdessä rahoittavat. Toimijamallissa kunnat saavat avukseen koordinaattorin, joka tukee ja edistää kunnissa tehtävää liikenneturvallisuustyötä.

Liikenneturvallisuuden parantaminen

Lapissa liikenneturvallisuusteemoja ovat mm. maasto-, matkailu- ja kaivosliikenteen turvallisuus sekä porokolareiden vähentäminen. Liikenneympäristöä parannetaan ja ylläpidetään turvallisuutta edistämällä, mutta myös tienkäyttäjiltä vaaditaan sääntöjen noudattamista, turvalaitteiden käyttöä ja vastuullisuutta liikenteessä. Kuntalaisten liikenneturvallisuusaloitteet käsitellään ensin kunnan liikenneturvallisuusryhmässä, josta aloite etenee tarvittaessa Lapin ELY-keskukseen tai ao. kuntaan.

Onnettomuustietoja

Liikenneturvallisuus on kehittynyt Lapissa kokonaisuudessaan myönteisesti. Lapissa tapahtuu vuosittain kymmenkunta kuolemaan johtanutta onnettomuutta ja noin 150 henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta kaiken kaikkiaan. Lapin tyypillisin onnettomuustyyppi on yksittäisonnettomuus esim. suistumisonnettomuus.

Porokolareita tapahtuu vuosittain noin 4 000 ja hirvionnettomuuksia noin 90 kappaletta. Porokolareita tapahtui 3 360 kpl vuonna 2018. Seuraa  varoporoa.fi:stä reaaliaikasta tilastointia

Valtionhallinnon alueellisen liikenneturvallisuustyön koordinointi Lapissa (pdf 97,4 kt)

Liikenneturvallisuussuunnitelmat sekä liikenneturvallisuuteen liittyvät julkaisut ja suunnitelmat löytyvät Lapin ELY-keskuksen Liikenneturvallisuussuunnitelmat –sivulta.


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020601 mån-fre,  kl. 9-16 (lna/mta)
Obs. På sommaren 17.6.-9.8. kl. 9-15

trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi

  • Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (lna/mta) Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken, öppen 24h

REGIONALA LÄNKAR

 

Kehitysehdotukset teiden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi Palauteväylän kautta:

Palauteväylä (palautevayla.fi)

Henkilövahinko-onnettomuudet

Hirvieläinonnettomuudet

Kouluteiden liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuussuunnitelmat

Mopojen paikka liikenteessä

Lisää tietoa liikenneturvallisuudesta

Miten parannamme liikenneturvallisuutta - katso video

Ajonopeudet ja liikenneturvallisuus - katso videoita