Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-ingressi_sv

Specialtransporter 

En transport som överskrider de tillåtna mått- eller massagränserna för normal trafik är en specialtransport. Typiska specialtransporter är transport av odelade föremål, t.ex. maskiner, element, byggnader, lyftkranar och stora produkter. Specialtransporter kommer i fråga om ett odelat föremål inte med rimliga kostnader eller utan att orsaka risk för skada kan delas på flera transporter. Närmare information om mått- och massagränserna finns längre ner på sidan.

NTM-centralen i Birkaland beviljar alla specialtransporttillstånd i Finland förutom på Åland.

När behöver jag ett specialtransporttillstånd?

Ett fordon eller en fordonskombination som tagits i bruk eller registrerats i ett EES-land har följande huvudmått för normal trafik vid användning i Finland:

samt massor:

För ett fordon eller en fordonskombination som registrerats eller tagits i bruk i ett EES-land är de största måtten för vilka ett transporttillstånd inte behövs följande:

Ett fordon eller en fordonskombination som registrerats i ett land utan för EES-området behöver tillstånd för specialtransport, om de mått för normal trafik och/eller axel-, boggi- eller totalmassagränserna som ställts för fordon som registrerats utanför EES-området överskrids.

Ett fordon eller en fordonskombination som registrerats utanför EES-området har följande huvudmått för normal trafik vid användning i Finland: 

samt massor:

Specialtillstånd för en övertung transport kan beviljas bara inom gränserna för de massor som antecknats för fordonet eller fordonskombinationen i fordonsregistret och/eller kopplingsintyget. En transport får inte blir övertung på grund av att man transporterar två eller flera odelade föremål samtidigt.

Hur ansöker jag om tillstånd?

Specialtransporttillstånd ansöks i första hand genom e-tjänsten. Du loggar in på e-tjänsten med dina bankkoder eller mobilcertifikatet. OBS! Inloggningssidan är endast på finska. Du kan välja språket efter du har loggat in.  

Specialtransporttillstånd kan ansökas även genom att skicka ansökan om tillstånd per post till NTM-centralen i Birkaland, PB 297, 33101 Tammerfors.

Ansökan kan också vara fritt formulerad men ska innehålla motsvarande uppgifter som i det ifyllda ansökningsdokumentet.

Hurdant tillstånd ska jag söka?

Det finns två typer av specialtransporttillstånd: tillstånd för en viss rutt och för ett ruttnätverk. Tillstånd för en viss rutt beviljas för sträckan mellan den start- och slutpunkt som anges i ansökan. Rutten beskrivs med hjälp av vägnummer och namn på orter och anslutningar. Rutten gäller bara i den angivna riktningen.

I tillståndet för ett ruttnätverk definieras de vägar och/eller områden på vilka man får köra med tillståndet, samt de begränsningar som gäller på dessa. I ruttnätverket anges också höjdbegränsningar och de broar som man inte får köra över.

Hur lång är handläggningstiden?

Tillstånden beviljas i regel inom fyra vardagar beroende på kösituationen. Om man samtidigt ansöker om flera rutter kan handläggningen ta längre tid. Tillstånd för mycket tunga transporter behandlas i princip inom två veckor, men om tillståndet fordrar bärighetsberäkningar för broar kan handläggningstiden vara längre. Även handläggningen av bristfälliga ansökningar kan ta längre tid eftersom man måste ta reda på de uppgifter som saknas.

Hur kan man följa behandlingen av ansökan?

Status på ansökan som lämnats in via e-tjänsten kan följas genom att logga in i e-tjänsten. Tidtabellen för behandlingen kan också bedömas utifrån antalet ansökningar i kö som uppdateras på vår webbplats och Facebook-sidor varje vecka.


Regional information


Uppdaterad: 27.11.2023