Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-liittymät-ingressi_sv

Anslutningar

Aktuell information

30.12.2022 En ny handläggningsavgift tas i bruk i februari 2023 om tillståndsansökan inkommer på annat sätt än via den elektroniska tjänsten

Av tillståndansökaren krävs utöver den egentliga tillståndavgiften en separat handläggningsavgift, om tillståndansökan inkommer på annat sätt än via elektroniska tjänsten. Handläggningsavgiftens storlek är hälften av den tillståndsavgift som tas ut, dock högst 50 euro. Handläggningsavgift tas inte ut om det är fråga om att förlänga tillståndsbeslutets giltighetstid.

När behöver jag ett anslutningstillstånd från NTM-centralen?

NTM-centralen beviljar anslutningstillstånd för landsvägar. Du behöver ett anslutningstillstånd för

 • att bygga en ny anslutning
 • att flytta på en anslutning
 • att ändra anslutningen, t.ex. för att förbättra eller bygga ut den
 • att ändra anslutningens användningsändamål
 • platser där en snöskoterled eller ett snöskoterspår korsar vägen.

I vissa fall behövs inte ett egentligt anslutningstillstånd. Ansök då om anvisningar för att bygga anslutningen på samma sätt som ett anslutningstillstånd. Detta förfarande gäller till exempel mark- och skogsbruksanslutningar som används för att korsa ett landsvägs sidodike och för vars förlängning inte byggs en väg, samt anslutningar som i detaljplanen anvisats till landsvägen.

Hur ansöker jag om anslutningstillstånd?

Ansök om tillstånd genom att fylla i ansökan om anslutningstillstånd. Använd i första hand E-tjänsten, eftersom den gör handläggningen av ansökan snabbare. E-tjänsten kräver identifiering med bankkoder, mobilcertifikat eller ett certifikatkort. OBS! Inloggningssidan är endast på finska. Du kan välja språket efter du har loggat in.

Om du kompletterar din ansökan senare, skicka kompletteringarna med e-post till adressen liittymat(at)ely-keskus.fi. Som rubrik i e-postmeddelandet anger du åtminstone diarienummer (PIRELY/xx/202x) eller sökandes namn, kommun och vägnummer. Fyll inte i den elektroniska blankett i E-tjänsten på nytt för tillägsupgifter så att det inte registreras som en ny ansökan.

Alternativt ansökningssätt

Du kan också använda en utskriftsbar blanketten. OBS! När du använder denna ansökningsmetod, krävs utöver den egentliga tillståndsavgiften en separat handläggningsavgift.

Skicka ansökningsblanketten jämte övriga bilagor oberoende av den ort där anslutningen befinner sig per post till adressen: NTM-centralen i Birkaland, Registratorskontoret, PB 297, 33101 Tampere eller per e-post till adressen: registratur.birkaland(at)ntm-centralen.fi (max. 10 Mb).

Vilka bilagor behövs?

Till ansökan ska bifogas:

 • karta (1:20 000) där anslutningens läge framgår
 • planritning eller annan motsvarande plan för fastigheten, där anslutningens exakta läge framgår.
 • utredning om andra möjligheter att ordna vägförbindelse till fastigheten
 • markägarens skriftliga samtycke, om den som ansöker om anslutningstillstånd inte är ägare till fastigheten
  • om det vid anslutningen finns en av Lantmäteriverket bildad vägrätt, behövs i stället för markägarens samtycke en bekräftelse om vägrätt
 • utdrag ur detalj-, general- eller delgeneralplanen som bekräftats i kommunen, om en sådan är i kraft vid anslutningsplatsen, eller utdrag ur planutkastet. Du får utdraget från kommunen.

När behovet av anslutningstillstånd gäller ett byggprojekt, behövs förutom tillståndsansökan som bilaga även:

 • kopia av utlåtande av hörande av granne av väghållaren när fastigheten där man bygger avgränsas av en landsväg. Mer information om hörande av grannar finns på vår webbplats
 • redogörelse över fastighetens byggrätt (bygglov, planeringsbehovsbeslut, detaljplan, annan utredning). Du får en redogörelsen från kommunen.

Behandlingstid och avgifter

Behandlingen av ansökan tar cirka åtta veckor.

Priset på tillståndsbeslutet fastställs enligt anslutningens användningsändamål:

 • Anslutning för väg som avsetts för jord- och skogsbruk, anslutning för semesterfastighet, anslutning för bostadsfastighet 220 euro
 • Anslutning avsett för näringsidkande 440 euro
 • Tillstånd för en plats där en snöskoterled eller ett snöskoterspår korsar vägen 200 euro
 • Negativt beslut 55 euro
 • Förlängning av giltighettiden av tillstånd 50 euro
 • Av tillståndansökaren krävs utöver den egentliga tillståndavgiften en separat handläggningsavgift, om tillståndansökan inkommer på annat sätt än via elektroniska tjänsten. Handläggningsavgiftens storlek är hälftenav den tillståndavgift som tas ut, dock högst 50 euro. Handläggningsavgift tas inte ut om det är fråga om att förlänga tillståndsbeslutets giltighetstid.
 • Bygganvisningarna för anslutningen är avgiftsfria.

Förutsättningar för beviljande av tillstånd

 • anslutningen är nödvändig för fastighetens användning och ingen annan trafikförbindelse är tillgänglig
 • anslutningens läge uppfyller trafiksäkerhetskraven. Du hittar mer information i punkten "annan information om anslutningstillstånd".

Annan information om anslutningstillstånd

Anslutningen ska kunna upptäckas tillräckligt långt bort och de frisiktsområdena vid anslutningen som trafiksäkerheten förutsätter ska uppfylla de fastställda kraven åt båda hållen:

 • på en väg med en hastighetsbegränsning på 50 km/h är frisiktsområdet vid en anslutning i regel 105 m åt båda hållen
 • på en väg med en hastighetsbegränsning på 80 km/h är frisiktsområdet vid en anslutning i regel 200 m åt båda hållen
 • på en väg med en hastighetsbegränsning på 100 km/h är frisiktsområdet vid en anslutning i regel 270 m åt båda hållen

Anslutningarnas minimiavstånd och maximitäthet fastställs utifrån vägens klass, hastighetsnivå och markanvändningsfaktorer.

Begäran om ändring behandlas som en ny ansökan.

Ibland kan anslutningen beviljas endast ett tillfälligt tillstånd. Ett tillfälligt anslutningstillstånd är i kraft i regel i högst två år.

För vägar som tillhör motor-, motortrafik- och stamnätet fattas beslut om anslutning i vägplanen, alltså beviljas de inte anslutningstillstånd.

Anslutningstillståndet samt bygginstruktionerna för anslutningen omfattar tillstånd för arbete på vägområdet.

Behandlingstiderna för ansökan om anslutningstillstånd varierar betydligt beroende på antalet tillståndsansökan. Behandlingstiden för ansökningar som inkommit vintertid är i genomsnitt kortare än för de som inkommit under sommarens rusningstid. Avsaknaden av bilagor som är nödvändiga för handläggningen från ansökan förlänger behandlingstiden för en individuell ansökan, eftersom man är tvungen att be om bilagor separat.


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15
 • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi ​​

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 20.02.2024