Naapurin kuulemislausunnot ELY-keskukselta

Tienpitäjä rajanaapurina

Hakijan tulee vireillä olevan rakennushankkeen johdosta kuulla kaikkia rajanaapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereiset kiinteistöt ja tienpitäjä, kun kiinteistö rajoittuu maantiehen, sekä vastapäisen kiinteistön omistajat.

Hakijan tulee kuulla tienpitäjää mm. seuraavista vireillä olevista asioista:

 • Suunnittelutarveratkaisuhakemus
 • Poikkeamislupahakemus
 • Rakennuslupahakemus
 • Toimenpidelupahakemus
 • Purkamislupahakemus
 • Asemakaavasta ja rantakaavasta poikkeaminen
 • Maisematyölupahakemus
 • Maa-ainesten ottamiseen liittyvä hakemus

Tienpitäjä lausuu vireillä olevaan hankkeeseen sekä rajanaapurina että viranomaisena mm. seuraavista tienpidollisista näkökulmista:

 • maantien suoja- ja näkemäalueiden huomioiminen
 • liittymä / kulkuyhteys kiinteistölle
 • mahdolliset liikenteen meluhaitat
 • liikenneturvallisuus
 • tulevat maantien parantamishankkeet
 • hulevesien johtaminen kiinteistöltä
 • liikenteen vaikutus ilmanlaatuun

Uutta rakentamista varten tulee selvittää kunnasta tehdäänkö rakentamisesta suunnittelutarveratkaisu vai eteneekö asia suoralla rakennusluvalla.

 

Suoja-alueelle rakentaminen

Rakennusta ei saa pitää maantien suoja-alueella (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 44§). Maantien suoja- tai näkemäalueella ei saa myöskään pitää sellaista aitaa tai rakennelmaa, josta tai jonka käytöstä on haittaa liikenneturvallisuudelle tai tienpidolle. Ks. Suoja- tai näkemäalueelle rakentaminen

 

Naapurin kuulemisasiakirjat

Naapurin kuulemislomake löytyy useimman kunnan internetsivuilta. Naapurin kuulemisessa tulee olla kopiot lupahakemuksesta ja seuraavat asiakirjat:

 • yleiskartta josta selviää tontin sijainti maantiehen nähden (1:1000, 1:2000)
 • voimassa oleva tarkin kaavaote (asemakaava, ranta-asemakaava, osayleiskaava, yleiskaava)
 • mitattavissa oleva asemapiirros sisältäen:
 • rakennusten sijoittuminen tiehen nähden
 • ehdotus liittymäpaikasta / kulkuyhteys
 • hulevesien johtaminen kiinteistöltä

Hakemus asiakirjoineen lähetetään sähköpostilla tai postitse sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka alueella kohde on.

 

Naapurin lausuntojen käsittelyajat

Hakemukset käsitellään tulojärjestyksessä resurssien sallimissa puitteissa, keskimäärin 4 viikossa riippuen hakemuksen selvittelyyn käytettävästä ajasta. 

Lausunto on maksuton.

TIETOA ALUEELTA


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).