Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna

Trafikdirigeringsplaner

Syftet med trafikdirigeringen är att trygga säkerheten för de som arbetar på vägområdet och de som rör sig på vägen. En arbetsplats får aldrig komma som en överraskning för vägtrafikanterna. Trafikdirigeringsplanen ska ta hänsyn till så väl fordonstrafik som fotgängare och cyklister.

En trafikdirigeringsplan ska alltid bifogas ansökan om placeringstillstånd när arbete på vägområde sker på platsen. Planen ska följa mallarna nedan eller upprättas utifrån dem. En ansökan behandlas först när alla obligatoriska bilagor har skickats in. En noggrant upprättad ansökan förkortar handläggningstiden.

Trafikdirigeringsplanen ska omfatta arbetet i sin helhet, till exempel med beaktande av förändringar i arbetsskedena. Planen ska beakta bland annat alla hastighetsbegräsningar på rutten, behovet av att stoppa trafiken och trafikdirigering på gång- och cykelbanor. Om det behövs kan mallarna nedan anpassas efter behoven på arbetsplatsen. På livligt trafikerade vägar följer man Trafikledsverkets anvisning "Trafiken på vägbygget – Vägbyggarbetsplatser” (på finska). Anvisningarna i anvisningsserien Trafiken på vägbygget finns i Trafikledsverkets anvisningsförteckning:

Ohjeluettelo palveluntuottajille (på finska, vayla.fi)

Att ta reda på innan du utarbetar en trafikdirigeringsplan:

  • Vilken är hastighetsbegränsningen och trafikmängden på vägavsnittet? På vägar med livlig trafik (trafikmängd på över 1 500 fordon per dygn) ska trafikmärken placeras enligt mallarna på båda sidor om körbanan. Onödiga trafikmärken kan tas bort när mallarna anpassas.
  • Är den kvarstående fria bredden på vägbanan minst 5,5 meter? Den fria bredden avgör vilken mall som ska användas: 3 Arbete på vägbanan eller 4 Arbete delvis på vägbanan. För rörligt arbete finns båda bildserierna i mappen 2 Rörligt arbete.
  • Kräver arbetet att trafiken stoppas?
  • Behövs det trafikdirigerare eller trafikljus på arbetsplatsen (hur är siktförhållandena)?

Vägnätdata (vayla.fi)

Aktuellt

Mallarna för trafikdirigeringen har förnyats

Nya versioner av mallarna för trafikdirigeringen har publicerats bland annat på grund av den tidigare reformen av vägtrafiklagen. Alla vägmärken har uppdaterats i enlighet med den nya vägtrafiklagen. Dessutom har vissa ändringar och preciseringar gjorts i mallarna, till exempel i vägbredden och de vägmärken där man kräver det. Bekanta dig med de nya mallarna på vår webbplats.

Mallar

1 Stoppa trafiken (pptx, på finska)
Arbeten som kräver att trafiken stoppas.

2 Rörligt arbete (pptx, på finska)
I rörligt arbete används alltid skärmvagn eller motsvarande barriär som fästs bakpå ett arbetsfordon.

3 Arbete på vägbanan (pptx, på finska)
Endast det ena körfältet i bruk. Körbanan som är tillgänglig för trafik är högst 5,5 meter bred och på området med omkörningsförbud är det tillgängliga körfältet högst 3,0 meter brett.

4 Arbete utanför körbanan (pptx, på finska)
Arbete och utrustning utanför vägbanan. Även arbetsmaskiner, annan materiel, fordon och anordningar utanför körbanan.

5 Arbete på gång- och cykelbana (pptx, på finska)
Arbete på gång- och cykelbana eller skiljeremsa.

6 Arbete på korsningsområde (pptx, på finska)
Arbete i ett korsningsområde. I korsningsområdet ska man se till att arbetsmaskiner eller annan utrustning inte utgör hinder för siktet.

7 Stoppa trafiken på motorväg (pptx, på finska)

8 Trafikmärken (pptx, på finska)
Trafikmärken för anpassning av mallarna.

Om arbetet kan utföras utanför vägområdet krävs i allmänhet separat trafikdirigeringsplan. Då måste de som arbetar och utrustningen alltid befinna sig utanför vägområdet.


Regional information


Uppdaterad: 20.02.2024