Utveckling av landsbygden

Illustrationsbild

NTM-centralerna hjälper med att göra landsbygden en ännu bättre plats för att bo, leva och driva företag. NTM-centralerna beviljar stöd från landsbygdsfonden som man kan ansöka om för bland annat

  • jordbrukens investeringar och utveckling
  • investering i och utveckling av små och medelstora företag som utövar förädling av jordbruksprodukter
  • landsbygdens mikroföretags och små företags investeringar och utveckling
  • projekt som ökar näringarnas verksamhetsmöjligheter och landsbygdens livskraft

Varje NTM-central har utarbetat en regional landsbygdsstrategi. På basis av dessa har jord- och skogsbruksministeriet utarbetat Programmet för utveckling av landsbygden för finansieringsperioden 2014–2020.

Regional information

Maaseudun kehittäminen - Pohjois-Karjala

Rahoitusta maaseutuhankkeisiin ja yritystukiin voi saada suoraan ELY-keskuksesta  tai paikalliselta toimintaryhmältä. Elinkeinojen kehittämishankkeita, koulutus- ja tiedonvälityshankkeita sekä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita voidaan toteuttaa paikallisina, alueellisina ja alueiden tai toimintaryhmien välisinä hankkeina. Mahdollisuuksia on useita ja hankerahoitusta on tarjolla monipuoliseen kehittämistoimintaan.

Maaseutuohjelman tukimuotoja ovat elinkeinolliset kehittämishankkeet, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet, yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet, toimintaryhmien koordinaatiohankkeet, toimintaryhmien kansainväliset hankkeet sekä mikroyritysten yrityskohtaiset tuet (investointi-, kehittämis- ja käynnistystuki).


Uppdaterad