Navigointivalikko
Kehittämishankkeet - ingressi

Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun hanketukien avulla tehdään maaseudusta parempi paikka asua, elää ja yrittää. Onko sinulla idea, jonka avulla parantaisit oman seutusi viihtyvyyttä?

Maaseuturahastosta voi löytyä apua, jos haluat parantaa kotikyläsi laajakaistayhteyksiä tai kehittää siellä tarjottavia palveluja, lisätä alueen harrastusmahdollisuuksia, kunnostaa kulttuuri- tai luontokohteen tai vahvistaa verkkoyhteyksiä. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet mahdollistavat muun muassa maaseudun asukkaiden ja yritysten kouluttamista tai uusien tuotantomenetelmien esittelyä.

Rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Aloittaa kannattaa kuitenkin ottamalla yhteyttä oman alueen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään.

Hyrrä- ja Nekka-palveluissa sekä elintarvikeilmoitusten lomakepalvelussa tulossa muutoksia Katso-tunnistautumiseen ja valtuutukseen

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittämishankkeet - Kaakkois-Suomi

Maaseudun kehittämishankkeilla uudistetaan elinkeinoja, lisätään osaamista ja parannetaan maaseudun palveluita sekä asumisen edellytyksiä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittaa hankkeita, jotka edistävät Kaakkois-Suomen maaseutustrategian ja alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteita.

Kehittämishankkeiden valintajaksot

Maaseutuohjelman kehittämishankkeissa on jatkuva haku, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen seuraavat valintajaksot ovat:

  • 1.4.2020 - 30.9.2020
  • 1.10.2020 - 22.1.2021

Edellä sanotuissa valintajaksoissa voi hakea myös yleishyödyllisiä investointihankkeita.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päättämät valintajaksot eivät koske alueen LEADER-ryhmiä. Niiden valintajaksot löytyvät LEADER-ryhmien internet-sivuilta.

Kehittämishanketuen hakeminen

Kehittämishankkeita voidaan toteuttaa paikallisesti, alueellisesti, alueiden välisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti. Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittaa suuria yleishyödyllisiä investointihankkeita ja suuria kehittämishankkeita, joiden toimialueena on vähintään useampi kunta tai mieluummin maakunta tai molemmat maakunnat. Hakijoita kannustetaan myös tekemään yhteistyötä muiden ELY-keskusalueiden toimijoiden kanssa ja toteuttamaan alueiden välisiä hankkeita.  Paikallisesta kehittämisestä vastaavat alueen Leader-ryhmät.  ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien työnjaosta voi lukea lisää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimintaryhmät -sivulta.

Alueiden välisessä hankkeessa toimitaan vähintään kahden ELY-keskuksen toimialueella. Tukihakemus kannattaa toimittaa siihen ELY-keskukseen, jonka toimialueelle suurin osa toimenpiteistä toteutetaan. Valtakunnallisten hankkeiden rahoituspäätökset tehdään puolestaan Hämeen ELY-keskuksessa. Lisätietoa valtakunnallisten hankkeiden hakemisesta saa maaseutu.fi -sivulta.

Julkisen rahoituksen määrä voi olla 50–100 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Ennen tuen hakemista on hyvä tutustua Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen suositukseen hankkeiden rahoitusosuuksista ja tarkastaa, kuinka paljon suunniteltu hanke voi saada ELY-keskuksen avustusta ja kuinka paljon tarvitaan yksityistä rahoitusta ja/tai muuta julkista rahoitusta.

Ruokavirasto on julkaissut hanketoimijan käsikirjan, jossa on ohjeita niin tuen hakemiseen, hankkeen toteutukseen kuin raportointiin liittyen. Käsikirjaan on hyvä tutustua jo hankkeen valmisteluvaiheessa.

Kehittämishanketukea ja myös tuen maksamista haetaan sähköisen Hyrrä-palvelun avulla. Lisätietoa Hyrrä-palvelusta saa Ruokaviraston sivuilta.

Kehittämishankkeiden valintajaksot ja valintakriteerit

Maaseuturahaston yritys- ja kehittämishankkeiden haku on jatkuva, mutta tukihakemukset ratkaistaan jaksoittain. Kehittämishankkeiden valinatajaksot Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa ovat:

  • 1.4.2020 - 30.9.2020
  • 1.10.2020 - 22.1.2021

Yritystukien ja yritysryhmätukien osalta valintajaksot Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa ovat:

  • 1.7.2020 - 31.8.2020
  • 1.9.2020 - 31.10.2020
  • 1.11.2020 - 22.1.2021

Yritysryhmähankkeisiin sovelletaan samoja valintajaksoja kuin yritystukiin. Tällä pyritään nopeuttamaan päätöksentekoa ja varmistamaan se, että yritysryhmähankkeessa mukana olevat yritykset voivat aloittaa yrityksensä kehittämisen mahdollisimman nopeasti.

Valintajakson päättymisen jälkeen hankkeet pisteytetään valintakriteereitä käyttäen ja parhaat hankkeet valitaan rahoitettaviksi. Kaikissa ELY-keskuksissa käytetään samoja valintakriteereitä.

Tutustu valtakunnallisiin koordinaatiohankkeisiin jo hankkeen valmisteluvaiheessa

Jos valmistelet hanketta liittyen lähiruokaan, luomualaan, luonnontuotteisiin, Green care -hyvinvointipalveluihin, energiatehokkuuteen tai matkailuun, tutustu alan koordinaatiohankkeeseen jo ennen tukihakemuksen jättämistä ELY-keskukseen. Valtakunnallisesti toimivien koordinaatiohankkeiden tarkoituksena on lisätä saman alan hankkeiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

Lisätietoa koordinaatiohankkeista ja hankkeiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot saa maaseutu.fi-sivustolta

Kehittämishankkeiden maksaminen

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut oman ohjeen hankkeiden maksatuksesta ja se jaetaan kaikille myönteisen rahoituspäätöksen saaneille aloituspalaverissa tai LEADER-ryhmän järjestämässä maksatusinfossa. Suosittelemme sen lukemista ennen hankkeen aloitusta huolimatta siitä, onko hanketoiminta entuudestaan tuttua tai ei. Maaseuturahasto poikkeaa jonkin verran muista EU-rahastoista siinä, että kustannusten todentaminen on hyvin tarkasti määritelty.

​​​​​​​

Ennen tuen hakemista kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin:

Leena Hyrylä, 0295 029 047
Jukka Penttilä, 0295 029 077

Maksamista koskeviin kysymyksiin vastaavat maksatusasiantuntijat:

Tuula Puolakka, 0295 029 125
Kirsi Hyrkäs, 0295 029 104
Arja Jaakkola, 0295 029 048
Päivi Hyyryläinen, 0295 029 052