Navigointivalikko

Kuljetustuki - ingressi

Kuljetustuki

Alueellinen kuljetustuki vuosina 2023–2025

Vuonna 2023 tapahtuneita kuljetuksia koskevaa kuljetustukea on haettava viimeistään 31.3.2024. Kuljetustukea haetaan sähköisesti 1.1.2024 alkaen aluehallinnon asiointipalvelussa:

Kyseisellä sivulla on sähköistä hakua koskevia ohjeita sekä erillinen sähköisen kuljetustukihakemuksen ohje, johon on suositeltavaa tutustua ennen kuljetustukihakemuksen laatimista.

Aluehallinnon asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-palvelun avulla. Suomi.fi-tunnistautumisessa yrityksen edustaja tunnistautuu henkilökohtaisella pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai VRK-kansalaisvarmenteella. Lisätietoa asiointipalvelusta voi kysyä Yritys-Suomen puhelinpalvelusta numerosta 0295 020 500. Kaikki kuljetustukihakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Kuljetustukea haetaan kalenterivuosittain jälkikäteen toteutuneiden ja maksettujen kuljetusten perusteella. Tukea on haettava kolmen kuukauden kuluessa kyseisen vuoden (hakemuskauden) päättymisestä. Kuljetuksen alkamispäivämäärä ratkaisee, mihin hakemuskauteen kuljetus kuuluu.

Kuljetustuesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2023-2025 (1015/2022). Asetus koskee 1.1.2023–31.12.2025 tapahtuvia kuljetuksia. Lisäksi on voimassa, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

Kuljetustuen tarkoitus

Kuljetustuen tarkoitus on ylläpitää ja kehittää harvaan asuttujen alueiden pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä vähentämällä tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvaa kustannusrasitetta.

Kuljetustukeen oikeutettu alue

Kuljetustukea voidaan myöntää pk-yrityksen jalostamien tuotteiden kuljetuksesta, kun tuote on jalostettu

 • Lapin,
 • Pohjois-Pohjanmaan,
 • Keski-Pohjanmaan,
 • Kainuun,
 • Pohjois-Karjalan,
 • Pohjois-Savon tai
 • Etelä-Savon maakunnan alueella.
 • Tai Imatran, Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Parikkalan, Pihtiputaan, Rautjärven, Ruokolahden, Saarijärven tai Viitasaaren kunnassa.

Mihin kuljetuksiin kuljetustukea myönnetään?

Kuljetustukea voidaan myöntää edellä mainituilla alueilla sijaitsevien pienten ja keskisuurten yritysten jalostamien tuotteiden jalostuspaikalta alkavista maantie- ja rautatiekuljetuksista Suomen alueella tapahtuvan kuljetuksen osalta. Ulkomaille suuntautuvissa kuljetuksissa tukea voidaan myöntää Suomessa kuljetetun matkan osuudelta.

Kun tuote on valmistettu edellä mainituilla alueilla, kuljetustukea voidaan myöntää myös satamatoiminnoista, jotka tapahtuvat Merikarvian kunnassa tai sen pohjoispuolella sijaitsevissa Pohjanlahden satamissa ta laivauspaikoissa taikka Saimaan vesistöalueen satamissa tai laivauspaikoissa.

Kenelle kuljetustuki myönnetään?

Kuljetustukea voidaan myöntää kuljetettavat tuotteet jalostaneelle pk-yritykselle, joka tavaran lähettäjänä on maksanut kuljetusmaksun kuljetuksen suorittajalle. Yrityskoon määrittäminen perustuu Euroopan komission pk-yrityksen määritelmään 2003/361/EY.

Tuen suuruus

Maantie- ja rautatiekuljetusten tuki:

Kuljetustuki on kuljetetun matkan pituuden mukaan määräytyvä prosenttiosuus kuljetuksen suorittajalle maksetusta kuljetusmaksusta. Tukiprosentti määräytyy seuraavan taulukon mukaan:

Kuljetettu matka Suomessa (km) / Tukiprosentti

 • 266 - 400 / 9
 • 401 - 600 / 13
 • 601 - 800 / 17
 • 801 -        / 20

Silloin kun rautatie- ja maantiekuljetukseen liittyy satamatoimintoja, joista maksetaan satamatoimintojen tukea, noudatetaan edellä olevan taulukon sijasta seuraavaa taulukkoa, jossa lyhin kuljetustukeen oikeuttava matka on 101 kilometriä:

Kuljetettu matka Suomessa (km) / Tukiprosentti

 • 101 - 400 / 9
 • 401 - 600 / 13
 • 601 - 800 / 17
 • 801 -        / 20

Satamatoimintojen tuki:

Satamatoimintojen tuki määräytyy lähetettävän tavaran painon ja sataman sijainnin perusteella seuraavasti:

 1. Kalajoen kunnassa ja sen pohjoispuolella sijaitsevissa Pohjanlahden satamissa tai laivauspaikoissa sekä Joensuun satamassa ja sen pohjoispuolella sijatsevissa Saimaan vesistöalueen satamissa tai laivauspaikoissa satamatoimintojen tuki on 2,00 euroa tonnilta.
 2. Merikarvian kunnassa sekä sen ja Kalajoen kunnan välillä sijaitsevissa Pohjanlahden satamissa tai laivauspaikoissa sekä muissa kuin edellä mainituissa Saimaan vesistöalueen satamissa tai laivauspaikoissa satamatoimintojen tuki on 1,00 euroa tonnilta.

Tuen myöntämisen edellytykset

Kuljetettavan tuotteen tulee olla valmistettu kuljetustukeen oikeuttavalla alueella. Kuljetusmatkan pituuden tulee olla vähintään 266 km. Jos kuljetukseen liittyy edellä mainittuja satamatoimintoja, joista maksetaan satamatoimintojen tukea, matkan vähimmäispituus on tällöin 101 km.

Niin sanotuissa pohjoiskalottikuljetuksissa (kuljetustukiasetus 2§, 13§ ja 16§) tuen edellyttämää vähimmäismatkaa laskettaessa huomioon voidaan ottaa muuallakin kuin Suomen Pohjoiskalotilla tapahtunut kuljetuksen osuus.

Kuljetustukea ei myönnetä seuraavien tuotteiden kuljetuksesta:

 • jalostamattomat tuotteet, aineet ja ainekset
 • raaka-aineet
 • käytetyt tavarat
 • maa- ja kiviainekset, malmit ja rikasteet, tuhka, turve, kuona, kalkki ja vastaavat ainekset
 • jätteet, romut ja niihin rinnastettava aines
 • kierrätettävät tavarat ja ainekset
 • jalostamaton puutavara, raakapuu, puunkorjuun sivutuotteet
 • hake, pelletit, briketit, puru, lastut, klapit ja muu polttopuu
 • teollisten tuotantoprosessien vähäarvoiset sivutuotteet
 • muut vastaavat jalostamattomat tai vain vähän jalostetut tavarat taikka ainekset

Kuljetustukea ei myöskään voida myöntää seuraaville toimialoille:

 • terästeollisuus
 • hiiliala
 • laivanrakennusala
 • synteettikuituteollisuus
 • energian tuotannon, jakelun ja energiainfrastruktuurin ala
 • maatalouden ala
 • metsätalouden ala
 • kalatalouden ja kalanjalostuksen ala
 • kaivostoiminnan ja louhinnan ala

Kuljetustukea ei voida myöntää yrityksen omalla kuljetuskalustolla suoritetuista kuljetuksista.

Kuljetustukea ei voida myöntää myöskään toimintansa lopettaneelle yritykselle eikä konkurssipesälle.

Kuljetustukea voidaan myöntää, jos myönnettävä kuljetustuki on vähintään 1 000 euroa hakemuskaudelta. Tuen perusteeksi hyväksytään vain sellaiset kuljetuskustannukset, jotka määräytyvät kuljetettavan tuotteen painon ja kuljetusmatkan perusteella.

EU:n valtiontukisääntönä kuljetustukeen sovelletaan valtiontukien yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, eli Komission asetusta (EU) N:o 651/2014 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti.

Valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen sijasta valtiontukisääntönä sovelletaan kuitenkin vähämerkityksistä tukea, eli niin sanottua de minimis -tukea koskevaa komission asetusta (EU) N:o 1407/2013 silloin, jos tuote on jalostettu Imatran, Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Parikkalan, Pihtiputaan, Rautjärven, Ruokolahden, Saarijärven tai Viitasaaren kunnassa. Yritykselle voidaan myöntää de minimis -tukea yhteensä enintään 300 000 euroa kolmen vuoden jakson aikana. Enimmäismäärään lasketaan tuensaajayrityksen saamien de minimis -tukien lisäksi myös de minimis -tuet, jotka on myönnetty konsernin muille suomalaisille yhtiöille tai muille suomalaisille yhtiöille, joilla on tuensaajayhtiöön muu de minimis -asetuksen artiklan 2 kohdassa 2 tarkoitettu sidos.

Valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaista tukea ei voida myöntää yritykselle, jolle on annettu sellaiseen komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi (ns. Deggenhorf-ehto, yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan kohta 4a).

Kuljetustuen hakeminen

Kuljetustukea haetaan sähköisesti lomake.fi-palvelussa.

Kuljetustukea haetaan kultakin hakemuskaudelta (kalenterivuodelta) kolmen kuukauden kuluessa hakemuskauden päättymisestä.

Kuljetuksen alkamispäivämäärä ratkaisee, mihin hakemuskauteen kuljetus kuuluu.

Kuljetustukihakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa, joka on kuljetustukea koskeva valtionapuviranomainen koko maan osalta.

Sähköinen kuljetustukihakemus ohjautuu hakemukseen tallennettavien tietojen perusteella suoraan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 05.06.2024