Navigointivalikko

Kolttalain mukainen rahoitus - ingressi

Kolttalain mukainen rahoitus

Rahoituksella parannetaan kolttaväestön elinolosuhteita ja ylläpidetään kolttakulttuuria.

Lapin ELY-keskus voi myöntää tukea asuin- tai talousrakennuksen rakentamiseen, peruskorjaukseen tai laajennukseen. Tukea voidaan myöntää myös asuinympäristön parantamiseen ja perinneympäristön säilyttämiseen.

Tukea voi saada myös kalapirtin rakentamiseen. Kalapirtin sijoittaminen vaatii metsähallituksen luvan. Lisätietoja kolttien oikeuksista löytyy tältä sivulta.

Investoinnin saa aloittaa omalla riskillä tukihakemuksen jättämisen jälkeen. Varmista, että hakemuksesi on tullut vireille Lapin ELY-keskukseen.

ELY-keskus suosittelee kuitenkin aloittamaan investoinnin vasta myönteisen tukipäätöksen jälkeen. Jos hakija aloittaa rakentamisen ennen myönteistä tukipäätöstä omalla riskillään ja saa investointiin kielteisen rahoituspäätöksen, hän ei voi saada enää tukea tehtyyn investointiin.

Kolttalain mukaista rahoitusta haetaan Lapin ELY-keskuksesta. Haku on jatkuva, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn tukijaksoittain. Esimerkiksi jos hakemus jätetään ELY-keskukseen 15.4. mennessä, saat hakemukseesi päätöksen 15.6. mennessä.

 • 16.1.–15.4.
 • 16.4.–15.6.
 • 16.6.–15.9.
 • 16.9.–15.1.

Lisätietoja ja lomakkeet (ruokavirasto.fi)

Rahoitus porotalouden ja luontaiselinkeinojen sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen

Lapin ELY-keskus myöntää rahoitusta tutkimushankkeisiin, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimusrahoituksen haku on avoinna vuosittain. Vuonna 2024 tutkimusrahoituksen haku on avoinna ajalla 8.1. - 31.3.2024.

Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskevien taloudellisten, sosiaalisten, teknisten, ympäristöllisten, hallinnollisten ja oikeudellisten kysymysten tutkimukseen ja selvittelyyn. Rahoitusta voidaan myöntää myös kilpailu- ja koerakennustoimintaan sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen.

Tutkimuksen painopisteet vuonna 2024 ovat:  

 1. Poronhoidon oikeudellinen asema suhteessa poronhoitoalueella harjoitettavaan muuhun maankäyttöön (esim. matkailu, metsästys, teollinen maankäyttö); poronhoitolain mukaisen neuvotteluvelvoitteen toteutuminen.
 2. Porojen hyvinvointiin liittyvän sääntelyn, erityisesti eläinten hyvinvointilain vaikutukset poronhoitoon sekä tarpeet poron lajikohtaisen sääntelyn toteuttamiseksi.
 3. Esiselvitys porotalouden tuottajaorganisaatiosta ja sopimustuotannon mahdollisuuksista.
 4. Porotalouden varautuminen ja resilienssin vahvistaminen sekä toimintaympäristön muutosten (ilmasto, lainsäädäntö, turvallisuus, huoltovarmuus) hallintakeinot.
 5. Hyvä porolaidun: laiduntiedon ja tiedonkeruun monipuolistaminen sekä monialainen kehittäminen.
 6. Poronlihan ja muiden porotuotteiden elinkaariarviointi.

Rahoitusta voidaan myöntää yksityis- ja julkisoikeudelliselle yhteisölle, säätiölle sekä luonnolliselle henkilölle.

Tutkimusrahoitusta ei myönnetä sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen vireille tuloa.

Porotaloudella tarkoitetaan poronhoitolaissa tarkoitettua poronhoitoa. Luontaiselinkeinolla tarkoitetaan porotaloutta sekä muuta maataloutta. Muuksi maataloudeksi katsotaan tällöin muun luontaiselinkeinon ohella pienimuotoisesti harjoitettu tavanomainen maataloustuotanto, ammattimainen metsästys, marjastus ja sienestys sekä, lukuun ottamatta kalastusta ja metsätaloutta, muu luonnon jatkuvaan tuottokykyyn perustuvien luonnonvarojen hyödyntäminen.  

Tutkimusmäärärahat myönnetään maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera), mikäli Makeran käyttösuunnitelmasta myönnetään rahoitusta vuodelle 2024.

Tuen hakeminen

Tutkimusrahoitusta haetaan alla olevalla hakulomakkeella. Hakulomakkeelle laaditut hakemukset on toimitettava Lapin ELY-keskukseen viimeistään 31.3.2024 mennessä.

Allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa ensisijaisesti ELY-keskusten yleisen asiointilomakkeen kautta:

Täytä asiointilomakkeen tähdellä (*) merkityt kohdat. Lisäksi kiinnitä huomiota, että valitset/kirjoitat seuraavat tiedot alla oleviin kohtiin, jotta lomakkeesi kohdistuu oikein:

 • Virasto: Lapin ELY
 • Asioinnin tarkoitus: Tutkimushankehakemus
 • Asia: PoroMakera-tutkimushankehaku

Liitä asiointilomakkeen loppuun tarvittavat liitteet (ks.alla)

Hakemus voidaan toimittaa myös sähköpostilla kirjaamoon kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai osoitteeseen Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Hakemuslomakkeeseen tulee liittää sivunumeroitu tutkimussuunnitelma liitteineen.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä asiantuntijoihimme, joilta saat lisätietoja hankkeen soveltuvuudesta rahoitukseen.  

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:
ryhmäpäällikkö Anne Ristioja, puh. 0295 037 118, anne.ristoja(at)ely-keskus.fi​

Hakuohjeet ja -lomakkeet: (hakulomakkeita saa myös Lapin ELY-keskuksesta)

Hakemukseen vaadittavat liitteet

 • tutkimushakemuslomake
 • tutkimussuunnitelma
 • kustannusarvio- ja rahoitussuunnitelma
 • selvitys yleiskustannus- ja henkilösivukustannuskertoimen muodostumisesta (mm. tutkimuslaitokset, yliopistot, ammattikorkeakoulut)
 • tarvittaessa muita liitteitä

Maksatuksen hakeminen rahoitettuun tutkimushankkeeseen:

Lue lisää:

 


Alueellista tietoa


Päivitetty: 05.01.2024