Navigointivalikko

Kolttalain mukainen rahoitus - ingressi

Kolttalain mukainen rahoitus

Rahoituksella parannetaan kolttaväestön elinolosuhteita ja ylläpidetään kolttakulttuuria.

Lapin ELY-keskus voi myöntää tukea asuin- tai talousrakennuksen rakentamiseen, peruskorjaukseen tai laajennukseen. Tukea voidaan myöntää myös asuinympäristön parantamiseen ja perinneympäristön säilyttämiseen.

Tukea voi saada myös kalapirtin rakentamiseen. Kalapirtin sijoittaminen vaatii metsähallituksen luvan. Lisätietoja kolttien oikeuksista löytyy tältä sivulta.

Investoinnin saa aloittaa omalla riskillä tukihakemuksen jättämisen jälkeen. Varmista, että hakemuksesi on tullut vireille Lapin ELY-keskukseen.

ELY-keskus suosittelee kuitenkin aloittamaan investoinnin vasta myönteisen tukipäätöksen jälkeen. Jos hakija aloittaa rakentamisen ennen myönteistä tukipäätöstä omalla riskillään ja saa investointiin kielteisen rahoituspäätöksen, hän ei voi saada enää tukea tehtyyn investointiin.

Kolttalain mukaista rahoitusta haetaan Lapin ELY-keskuksesta. Haku on jatkuva, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn tukijaksoittain. Esimerkiksi jos hakemus jätetään ELY-keskukseen 15.4. mennessä, saat hakemukseesi päätöksen 15.6. mennessä.

  • 16.1.–15.4.
  • 16.4.–15.6.
  • 16.6.–15.9.
  • 16.9.–15.1.

Lisätietoja ja lomakkeet (ruokavirasto.fi)

Rahoitus porotalouden ja luontaiselinkeinojen sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen

Lapin ELY-keskus myöntää rahoitusta tutkimushankkeisiin, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimusrahoituksen haku on avoinna vuosittain. Vuonna 2023 tutkimusrahoituksen haku oli avoinna ajalla 13.3.-30.4.2023.

Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskevien taloudellisten, sosiaalisten, teknisten, ympäristöllisten, hallinnollisten ja oikeudellisten kysymysten tutkimukseen ja selvittelyyn. Rahoitusta voidaan myöntää myös kilpailu- ja koerakennustoimintaan sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen.

Rahoitusta voidaan myöntää yksityis- ja julkisoikeudelliselle yhteisölle, säätiölle sekä luonnolliselle henkilölle.

Tutkimusrahoitusta ei myönnetä sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen vireille tuloa.

Porotaloudella tarkoitetaan poronhoitolaissa tarkoitettua poronhoitoa. Luontaiselinkeinolla tarkoitetaan porotaloutta sekä muuta maataloutta. Muuksi maataloudeksi katsotaan tällöin muun luontaiselinkeinon ohella pienimuotoisesti harjoitettu tavanomainen maataloustuotanto, ammattimainen metsästys, marjastus ja sienestys sekä, lukuun ottamatta kalastusta ja metsätaloutta, muu luonnon jatkuvaan tuottokykyyn perustuvien luonnonvarojen hyödyntäminen.  

Tutkimusmäärärahat myönnetään maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

Maksatuksen hakeminen rahoitettuun tutkimushankkeeseen:

Lue lisää:

 


Alueellista tietoa


Päivitetty: 17.11.2023