Navigointivalikko

Toimintaympäristön kehittämisavustus - ingressi

Toimintaympäristön kehittämisavustus

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on aikaansaada välittömiä vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön tai yritystoiminnan kehittymisedellytyksiin. Avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hakijan perustoiminnasta erilliseen kehittämishankkeeseen, jolla arvioidaan edistettävän merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittämistä.

Avustusta voidaan myöntää

  • yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin,
  • yritysten tarvitsemien palveluiden kehittämiseen,
  • yritysten yhteistyön edistämiseen sekä
  • muihin yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantaviin hankkeisiin.

Toimintaympäristön kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankkeen arvioidaan edistävän merkittävästi alueen pk-yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittymistä taikka verkostoitumista yritysten välillä tai yritysten ja korkeakoulujen sekä yritysten ja tutkimuslaitosten välillä. Avustuksella tulee olla merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen ja avustuksen hakijalla arvioidaan olevan riittävät taloudelliset ja muut edellytykset toteuttaa hanke sekä hankkeen luonteen sitä edellyttäessä vastata toiminnan jatkuvuudesta myös hankkeen toteuttamisen jälkeen.

Toimintaympäristön kehittämisavustuksella edistetään hankkeita, joiden tarkoituksena on saada aikaan välittömiä vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön tai yritystoiminnan kehittymisedellytyksiin.  

Elinkeinoelämäverkottuneissa tutkimushankkeissa edistetään elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa, joka tapahtuu koulutusorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten yhteistyönä yritysten kanssa.

Hyväksyttävät menot

Toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää sekä kehittämistoimenpiteisiin että investointeihin. Kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää avustusta enintään 80 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista. Investointeihin avustusta voidaan myöntää enintään 45 prosenttia avustuksen perusteena olevista kustannuksista. Haettavissa olevat kustannusmallit yksilöidään hakukuulutuksissa.

Kustannusmallit

Kehittäminen

  • hankehenkilöstön palkat + 40 % prosenttimääräinen korvaus (flat rate) TAI
  • hankehenkilöstön palkat + ulkopuolisista palveluista ja asiantuntijoista aiheutuvat kustannukset (≥ 30 % palkkakustannuksista) + 7 % prosenttimääräinen korvaus (flat rate)

Investoinnit

  • rakentamiseen liittyvät palkkakustannukset + rakennuskustannukset + koneiden ja laitteiden hankinta- ja leasingkustannukset + aineettomien investointien kustannukset + 1,5 % prosenttimääräinen korvaus (flat rate).
  • Investoinnit voidaan yhdistää kehittämishankkeeseen, jonka flat rate on 7 %.

Avustuksen hakeminen ja maksaminen

Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin, joilta saa lisätietoja hankkeen soveltuvuudesta rahoitukseen sekä tuen hakemiseen ja myöntämisperusteisiin.

Toimintaympäristön kehittämisavustusta koskevat asiat on Pohjois-Suomessa keskitetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen.

ELY-keskusten toimintaympäristön kehittämisavustuksen asiantuntijat

Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. On huomattava, että esimerkiksi hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskeva maksu taikka muu hankkeen toteuttamisesta peruuttamattoman tekevä sitoumus merkitsee hankkeen aloittamista. Hankkeen aloittamiseksi ei katsota hankkeen valmisteluun liittyviä toimenpiteitä kuten suunnittelutyötä, lupien hankintaa ja toteutettavuustutkimuksia.

EU-ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen haku

Toimintaympäristön kehittämisavustukseen on käytettävissä pääosin EU-ohjelmavaroja.

EU-ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen haun kriteereistä ja sähköisestä hausta EURA2021-järjestelmässä kerrotaan rakennerahastot.fi-sivustolla.

Maksaminen

Myönnetty avustus maksetaan erillisen hakemuksen mukaan hankkeen edistymisen, myöntöpäätöksessä asetettujen ehtojen ja hyväksyttävän selvityksen perusteella.

Kysy neuvoa asiantuntijalta

Hankkeesi rahoitusmahdollisuuksien ja rahoituslähteen selvittämiseksi​​​​​​ ota yhteyttä ELY-keskusten rahoitusneuvontaan:

Pk-yritysten rahoitus – kysy neuvoa asiantuntijalta


Alueellista tietoa


Päivitetty: 21.02.2024