Navigointivalikko

Luontaiselinkeinotiloja koskevat luovutusluvat - ingressi

Luontaiselinkeinotiloja koskevat luovutusluvat

Luovutusrajoitusten alaisen luontaiselinkeinotilan tai sen osan luovutukseen (kauppa, lahja, ositus, jako, vaihto, vuokraus) on saatava Lapin ELY-keskuksen lupa. Ilman ELY-keskuksen antamaa luovutuslupaa luovutus on mitätön.

Kirjallinen luovutuslupahakemus voidaan toimittaa joko suoraan Lapin ELY-keskukselle tai vaihtoehtoisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle siihen kuntaan, minkä alueella luontaiselinkeinotila sijaitsee. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen toimittaa hakemuksen edelleen ELY-keskukselle ratkaistavaksi. ELY-keskus pyytää hakemuksesta lausunnon kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta ja myös Paliskuntain yhdistykseltä tapauksissa, joissa luovutuksen kohteena on luontaiselinkeinotila tai sen metsäpalsta kokonaan, mutta joissa ostaja ei täytä luontaiselinkeinolain mukaisia lupaedellytyksiä tai ostajaa ei ole vielä tiedossa.

Luovutuslupa-asiassa tehdystä päätöksestä peritään maksu, joka vuonna 2023 on 80 € (VNa 1357/2022). Maksusta lähetetään jälkikäteen erillinen lasku.

I   Luovutuksensaaja on tiedossa

Niissä tapauksissa, joissa luovuttajalla on jo tiedossa luovutuksensaaja, suositellaan noudatettavaksi seuraavaa menettelyä:

 1. Mikäli luovutuksensaajana on henkilö, joka saa tai tulee ilmeisesti saamaan kokonaan tai pääasiallisesti toimeentulonsa luontaistaloudesta ja on asunut viimeiset viisi vuotta vakituisesti luontaiselinkeinolain soveltamisalueella, luovutuslupa myönnetään.

  Lupa-asian vireille saattamiseksi tehdään luovutuslupahakemus, jonka liitteenä on luovutuksen ehdot osoittava asiakirja (esikauppakirja, lahjakirja, ositussopimus, perinnönjakokirja tms.).
   
 2. Mikäli luovutuksensaajana on muu kuin kohdassa 1. tarkoitettu henkilö, luovutuslupa myönnetään vain erityisen painavista syistä.

  Lupa-asian vireille saattamiseksi tehdään luovutuslupahakemus, jossa esitetään luovutuksen syyt perusteluineen. Hakemuksen liitteiksi laitetaan luovutusehdot osoittava asiakirja (luonnoskauppakirja, esikauppakirja tms.) sekä kaikki muut asiakirjat, joihin luovutuksen perusteluissa vedotaan.

II  Luovutuksensaaja ei ole tiedossa (yleensä kauppoja)

Niissä tapauksissa, joissa luontaiselinkeinotila tai sen osa aiotaan myydä, mutta myyjällä ei ole tiedossa ostajaa, tulee ennen lupahakemuksen vireille laittamista luotettavasti selvittää mahdolliset ostajaehdokkaat luontaistalouden piiristä. Tämän vuoksi suositellaan noudatettavaksi seuraavaa menettelyä:

 • Myyntihalukkuudesta ilmoitetaan kirjallisesti tai suullisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja paikallisen paliskunnan poroisännälle, mikäli tarkoitus on myydä luontaiselinkeinotila tai sen metsäpalsta kokonaan.
 • Tilan myynnistä julkaistaan myynti-ilmoitus paikallislehdessä ja/tai internetissä. Ilmoituksessa mainitaan, että kaupan kohde on luontaiselinkeinotila tai sen osa.
 • Myyntiä aikova luontaiselinkeinotilan omistaja tekee tämän jälkeen luovutuslupahakemuksen. Hakemuksen liitteiksi laitetaan myyntiehdot osoittava asiakirja (luonnoskauppakirja, esikauppakirja tms.) ja kaikki muut asiakirjat, joihin myynnin perusteluissa vedotaan sekä kopio lehdessä ja/tai internetissä julkaistusta luontaiselinkeinotilan tai sen osan myynti-ilmoituksesta.

Hakulomake:

Lisätietoja:


Alueellista tietoa


Päivitetty: 17.11.2023