Navigointivalikko

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitus

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitus

 • Porotalouden ja luontaiselinkeinojen harjoittajat sekä paliskunnat voivat saada tukea esimerkiksi kelkkojen tai mönkijöiden hankintaan tai rakentamiseen. Alle 41-vuotias poronhoitaja voi lisäksi hakea nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea.

  Elinkeinon harjoittajat voivat saada investointitukea 10–50 prosenttia riippuen tuen kohteesta. Paliskunnat voivat saada tuen kohteista riippuen 40–70 prosentin investointituen.

  Tarkemmat tiedot tukikohteista ja tuen määristä löytyvät ruokaviraston sivuilta.

  Tukea voi hakea jatkuvasti, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn tukijaksoittain. Tukijaksot ovat

  • 16.1.–15.4.
  • 16.4.–15.6.
  • 16.6.–15.9.
  • 16.9.–15.1.

  Tukea haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa. Saamenkieliset hakemukset toimitetaan paperihakemuksena Lapin ELY-keskukseen. Varmista, että hakemuksesi sisältää kaikki tarvittavat liitteet.

  Yksityiskohtaisemmat ohjeet tuen ehtojen muutoksista löydät esitysmateriaalista (pdf)

 • Lapin ELY-keskus myöntää rahoitusta tutkimushankkeisiin, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimusrahoituksen haku on avoinna vuosittain. Vuonna 2024 tutkimusrahoituksen haku on avoinna ajalla 8.1. - 31.3.2024.

  Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskevien taloudellisten, sosiaalisten, teknisten, ympäristöllisten, hallinnollisten ja oikeudellisten kysymysten tutkimukseen ja selvittelyyn. Rahoitusta voidaan myöntää myös kilpailu- ja koerakennustoimintaan sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen.

  Tutkimuksen painopisteet vuonna 2024 ovat:  

  1. Poronhoidon oikeudellinen asema suhteessa poronhoitoalueella harjoitettavaan muuhun maankäyttöön (esim. matkailu, metsästys, teollinen maankäyttö); poronhoitolain mukaisen neuvotteluvelvoitteen toteutuminen.
  2. Porojen hyvinvointiin liittyvän sääntelyn, erityisesti eläinten hyvinvointilain vaikutukset poronhoitoon sekä tarpeet poron lajikohtaisen sääntelyn toteuttamiseksi.
  3. Esiselvitys porotalouden tuottajaorganisaatiosta ja sopimustuotannon mahdollisuuksista.
  4. Porotalouden varautuminen ja resilienssin vahvistaminen sekä toimintaympäristön muutosten (ilmasto, lainsäädäntö, turvallisuus, huoltovarmuus) hallintakeinot.
  5. Hyvä porolaidun: laiduntiedon ja tiedonkeruun monipuolistaminen sekä monialainen kehittäminen.
  6. Poronlihan ja muiden porotuotteiden elinkaariarviointi.

  Rahoitusta voidaan myöntää yksityis- ja julkisoikeudelliselle yhteisölle, säätiölle sekä luonnolliselle henkilölle.

  Tutkimusrahoitusta ei myönnetä sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen vireille tuloa.

  Porotaloudella tarkoitetaan poronhoitolaissa tarkoitettua poronhoitoa. Luontaiselinkeinolla tarkoitetaan porotaloutta sekä muuta maataloutta. Muuksi maataloudeksi katsotaan tällöin muun luontaiselinkeinon ohella pienimuotoisesti harjoitettu tavanomainen maataloustuotanto, ammattimainen metsästys, marjastus ja sienestys sekä, lukuun ottamatta kalastusta ja metsätaloutta, muu luonnon jatkuvaan tuottokykyyn perustuvien luonnonvarojen hyödyntäminen.  

  Tutkimusmäärärahat myönnetään maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera), mikäli Makeran käyttösuunnitelmasta myönnetään rahoitusta vuodelle 2024.

  Tuen hakeminen

  Tutkimusrahoitusta haetaan alla olevalla hakulomakkeella. Hakulomakkeelle laaditut hakemukset on toimitettava Lapin ELY-keskukseen viimeistään 31.3.2024 mennessä.

  Allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa ensisijaisesti ELY-keskusten yleisen asiointilomakkeen kautta:

  Täytä asiointilomakkeen tähdellä (*) merkityt kohdat. Lisäksi kiinnitä huomiota, että valitset/kirjoitat seuraavat tiedot alla oleviin kohtiin, jotta lomakkeesi kohdistuu oikein:

  • Virasto: Lapin ELY
  • Asioinnin tarkoitus: Tutkimushankehakemus
  • Asia: PoroMakera-tutkimushankehaku

  Liitä asiointilomakkeen loppuun tarvittavat liitteet (ks.alla)

  Hakemus voidaan toimittaa myös sähköpostilla kirjaamoon kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai osoitteeseen Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Hakemuslomakkeeseen tulee liittää sivunumeroitu tutkimussuunnitelma liitteineen.

  Hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä asiantuntijoihimme, joilta saat lisätietoja hankkeen soveltuvuudesta rahoitukseen.  

  Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:
  ryhmäpäällikkö Anne Ristioja, puh. 0295 037 118, anne.ristoja(at)ely-keskus.fi​

  Hakuohjeet ja -lomakkeet: (hakulomakkeita saa myös Lapin ELY-keskuksesta)

  Hakemukseen vaadittavat liitteet

  • tutkimushakemuslomake
  • tutkimussuunnitelma
  • kustannusarvio- ja rahoitussuunnitelma
  • selvitys yleiskustannus- ja henkilösivukustannuskertoimen muodostumisesta (mm. tutkimuslaitokset, yliopistot, ammattikorkeakoulut)
  • tarvittaessa muita liitteitä

  Maksatuksen hakeminen rahoitettuun tutkimushankkeeseen:

  Lue lisää:

 • Porotalouden harjoittajille myönnetään eläinkohtaista tukea. Tuen saaminen edellyttää, että ruokakunta omistaa vähintään 80 eloporoa.

  Poronhoitovuodelta 2022/2023 eläinkohtaista tukea voi hakea ajalla 15.8.–7.9.2023.  Porotukea maksetaan 35 euroa/eloporo.

  Kenelle tukea voidaan myöntää?

  Tuki voidaan myöntää luonnollisille henkilöille tai sellaiselle luonnollisten henkilöiden muodostamalle ruokakunnalle, joka on samassa taloudessa asuva perhekokonaisuus. Ruokakunnaksi katsotaan myös jakamaton kuolinpesä.

  Porotuessa ei ole yläikärajaa.

  Samaan ruokakuntaan (perhekokonaisuuteen) kuuluvat esimerkiksi

  • Samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt
  • Tilapäisesti poissa olevat henkilöt

  Tilapäinen poissaolo voi johtua esimerkiksi opiskelusta, työkomennuksesta, muusta ansiotyöstä, ase- tai siviilipalveluksesta, sairaalassaolosta tai vankilassaolosta. Poissaolo katsotaan yleensä tilapäiseksi, jos se kestää enintään noin vuoden.

  • Ruokakuntaan kuuluvan henkilön muualla asuva puoliso

  Puoliso kuuluu ruokakuntaan, vaikka hän olisi poissa useita vuosia, elleivät puolisot asu erillään välien rikkoutumisen vuoksi. Esimerkiksi puoliso, joka on toisella paikkakunnalla työn, opiskelun tai varusmiespalveluksen vuoksi, kuuluu samaan ruokakuntaan.

  • Samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset

  Lähisukulaisia ovat avio- ja avopuolisot, vanhemmat ja lapset, isovanhemmat sekä alaikäiset sisarukset.

  • Toisella paikkakunnalla opiskeleva puoliso tai vanhempansa ruokakuntaan kuuluva alle 18-vuotias lapsi

  Hakemuksessa tulee olla puolison ja kaikkien ruokakuntaan kuuluvien täysi-ikäisten henkilöiden valtakirjat, joiden poroista haetaan tukea. Valtakirjalomake löytyy ruokaviraston sivuilta (linkki sivun lopussa).

  Kuolinpesän tulee jättää oma hakemus. Toistaiseksi kuolinpesien tulee hakea tukea paperihakemuksella. Hakemukseen liitetään kuolinpesän perukirja ja valtakirjat.

  Tuen saamisen edellytykset

  Tuen saamiseksi ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden on tullut omistaa poronhoitovuoden 2022/2023 päättyessä vähintään 80 eloporoa.  Tukeen oikeuttavien eläinten omistusoikeus ja määrä perustuvat pääsääntöisesti poronhoitovuodelta 2022/2023 laadittuun viralliseen poroluetteloon. Poronhoitovuoden 2022/2023 aikana tehdyt porokaupat voidaan ottaa huomioon tukea myönnettäessä.

  Tuen saajalta edellytetään muistiinpanojen pitämistä porotalouden tuloista ja menoista. Muistiinpanovelvollisuudesta johtuen tukihakemukseen tulee liittää porotalouden muistiinpanoista (Pomu) tuloslaskelmasivu, jolla hakijan voidaan todeta tehneen tuen saannin edellyttämät muistiinpanot. Muistiinpanovelvollisuutta seurataan eläinkohtaisen tuen valvonnan yhteydessä. Uusien porotukihakijoiden osalta liitelomaketta ei vaadita.

  Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka ylittävät paliskunnille tai niiden osakkaille määrätyt suurimmat sallitut eloporojen määrät. Jos paliskunnan eloporojen määrä ylittää paliskunnalle määrätyn suurimman sallitun eloporojen määrän, ruokakuntien tukikelpoisten eloporojen määrää vähennetään ylimääräisten porojen osalta samassa suhteessa kuin ruokakunnat omistavat eloporoja paliskunnassa.

  Eloporojen määrän jääminen 80 eloporoa pienemmäksi ei estä tuen myöntämistä ruokakunnalle jäljelle jääneiden eloporojen määrän perusteella, jos ruokakunnalla on ennen vähennystä ollut eloporoja vähintään 80.

  Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka osakkaan olisi paliskunnan hyväksymien vuosittaisten teurastussuunnitelmien mukaan pitänyt teurastaa. Jos ruokakunnan teurastamatta jättämien porojen määrä on yli kolme prosenttia eloporojen määrästä, tukea ei makseta ruokakunnalle lainkaan.

  Tuen hakeminen

  Tuki haetaan verkkoasiointipalvelu Vipussa, johon porotalouden harjoittajat voivat kirjautua verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lapin ELY-keskus kannustaa asioimaan verkossa, jossa asiointi on nopeampaa kuin paperilomakkeella. Hakemuksen liitteet lähetetään asiointipalvelun kautta. Tukea voi kuitenkin edelleen hakea myös paperilomakkeella. Poroluettelon tiedot välitetään paliskunnasta suoraan Lapin ELY-keskukseen, joka käsittelee hakemukset.

  Tuen haku päättyy Vipu-palvelussa 7.9.2023 klo 23:59. Paperilomakkeella haettaessa tukihakemuksen tulee toimittaa Lapin ELY-keskukseen viimeistään 7.9.2023. Myöhässä toimitetut hakemukset hylätään.

  Paperiset hakemuslomakkeet toimitetaan postitse osoitteeseen Lapin ELY-keskus, kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi.

 • Yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin voi saada yritystukia.

  Elinkeinoja ja maaseudun palveluja voidaan kehittää kehittämishankkeiden avulla.

  Lue lisää: maaseutu.fi


Alueellista tietoa


Päivitetty: 11.01.2024