Navigointivalikko

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitus - ingressi

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitus

Sisällysluettelo

Rahoitus poro- tai luontaiselinkeinojen harjoittajille aloittamiseen ja investointeihin sekä paliskuntien investointeihin

Poroelinkeinon harjoittajat ja paliskunnat voivat hakea investointi- ja aloitustukia. Haku on jatkuva, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn tukijaksoittain.

Tukijaksot ovat

  • 16.1.–15.4.2023
  • 16.4.–15.6.2023
  • 16.6.–15.9.2023
  • 16.9.2023–15.1.2024

Paliskunnan aitojen kunnossapitoa koskevat tukihakemukset käsitellään edellisestä poiketen tukihaun päätyttyä 15.1.2024.

Tukea haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa. Saamenkieliset hakemukset toimitetaan paperihakemuksena Lapin ELY-keskukseen. Varmista, että hakemuksesi sisältää kaikki tarvittavat liitteet.

Tuen ehtoihin on tullut joitakin muutoksia

Investointituki elinkeinon harjoittajille

Jatkossa hankinnan saa tehdä omalla riskillä tukihakemuksen jättämisen jälkeen. Varmista, että hakemuksesi on tullut vireille Lapin ELY-keskukseen.

ELY-keskus suosittelee kuitenkin tekemään hankinnan vasta myönteisen tukipäätöksen jälkeen. Jos hakija tekee hankinnan ennen myönteistä tukipäätöstä omalla riskillään ja saa investointiin kielteisen rahoituspäätöksen, hän ei voi saada enää tukea tehtyyn investointiin. Hankinta on tällöin tehty ennen hakemuksen jättämistä.

Rakentamista koskeva avustus voidaan maksaa enintään viidessä erässä. Maksettavista eristä vain viimeisen erän suuruutta säännellään jatkossa. Viimeisen maksun suuruus on 20 % tuen määrästä.

Aloitustuki nuorelle elinkeinon harjoittajalle

Aloitustuen saajan tulee jatkossa hakea itse maksatusta. Aloitustuki maksetaan kahtena samansuuruisena eränä. Ensimmäisen erän voi hakea, kun tukipäätöksessä mainitut ehdot ovat täyttyneet. Avustuksen toisen erän maksamisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen. Aloitustuki maksetaan enintään viiden vuoden aikana tilanpidon aloittamisesta. Ota kuitenkin huomioon, että viiden vuoden pysyvyysseuranta alkaa tuen viimeisen erän maksamisesta.

Aloitustukeen liittyvään pankkilainaan voidaan jatkossa myöntää valtiontakaus. Valtiontakaukselle on annettava vastavakuus, joka voi olla kiinteistö- tai yrityskiinnitys. Lainan saajalta peritään kertamaksu, jonka suuruus on 0,75 prosenttia takauksen määrästä, kuitenkin enintään 200 euroa. Lisäksi takauksesta peritään lainan saajalta puolivuosittain maksu, jonka suuruus on 0,75 prosenttia takauksen kulloinkin jäljellä olevasta määrästä. Takauksesta perittävät maksut on maksettava kaksi kertaa vuodessa, huhtikuun ja lokakuun viimeisenä päivänä.

Koulutustilaisuus porotalouden ja luontaiselinkeinojen tuista 14.4.2023

Lue lisää:

Rahoitus porotalouden ja luontaiselinkeinojen sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen

Lapin ELY-keskus myöntää rahoitusta tutkimushankkeisiin, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimusrahoituksen haku on avoinna vuosittain. Vuonna 2023 tutkimusrahoituksen haku oli avoinna ajalla 13.3.-30.4.2023.

Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskevien taloudellisten, sosiaalisten, teknisten, ympäristöllisten, hallinnollisten ja oikeudellisten kysymysten tutkimukseen ja selvittelyyn. Rahoitusta voidaan myöntää myös kilpailu- ja koerakennustoimintaan sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen.

Rahoitusta voidaan myöntää yksityis- ja julkisoikeudelliselle yhteisölle, säätiölle sekä luonnolliselle henkilölle.

Tutkimusrahoitusta ei myönnetä sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen vireille tuloa.

Porotaloudella tarkoitetaan poronhoitolaissa tarkoitettua poronhoitoa. Luontaiselinkeinolla tarkoitetaan porotaloutta sekä muuta maataloutta. Muuksi maataloudeksi katsotaan tällöin muun luontaiselinkeinon ohella pienimuotoisesti harjoitettu tavanomainen maataloustuotanto, ammattimainen metsästys, marjastus ja sienestys sekä, lukuun ottamatta kalastusta ja metsätaloutta, muu luonnon jatkuvaan tuottokykyyn perustuvien luonnonvarojen hyödyntäminen.  

Tutkimusmäärärahat myönnetään maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

Maksatuksen hakeminen rahoitettuun tutkimushankkeeseen: Lue lisää:

Porotalouden eläinkohtainen tuki (porotuki)

Porotalouden harjoittajille myönnetään eläinkohtaista tukea. Tuen saaminen edellyttää, että ruokakunta omistaa vähintään 80 eloporoa.

Poronhoitovuodelta 2022/2023 eläinkohtaista tukea voi hakea ajalla 15.8.–7.9.2023.  Porotukea maksetaan 35 euroa/eloporo.

Kenelle tukea voidaan myöntää?

Tuki voidaan myöntää luonnollisille henkilöille tai sellaiselle luonnollisten henkilöiden muodostamalle ruokakunnalle, joka on samassa taloudessa asuva perhekokonaisuus. Ruokakunnaksi katsotaan myös jakamaton kuolinpesä.

Porotuessa ei ole yläikärajaa.

Samaan ruokakuntaan (perhekokonaisuuteen) kuuluvat esimerkiksi

  • Samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt
  • Tilapäisesti poissa olevat henkilöt

Tilapäinen poissaolo voi johtua esimerkiksi opiskelusta, työkomennuksesta, muusta ansiotyöstä, ase- tai siviilipalveluksesta, sairaalassaolosta tai vankilassaolosta. Poissaolo katsotaan yleensä tilapäiseksi, jos se kestää enintään noin vuoden.

  • Ruokakuntaan kuuluvan henkilön muualla asuva puoliso

Puoliso kuuluu ruokakuntaan, vaikka hän olisi poissa useita vuosia, elleivät puolisot asu erillään välien rikkoutumisen vuoksi. Esimerkiksi puoliso, joka on toisella paikkakunnalla työn, opiskelun tai varusmiespalveluksen vuoksi, kuuluu samaan ruokakuntaan.

  • Samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset

Lähisukulaisia ovat avio- ja avopuolisot, vanhemmat ja lapset, isovanhemmat sekä alaikäiset sisarukset.

  • Toisella paikkakunnalla opiskeleva puoliso tai vanhempansa ruokakuntaan kuuluva alle 18-vuotias lapsi

Hakemuksessa tulee olla puolison ja kaikkien ruokakuntaan kuuluvien täysi-ikäisten henkilöiden valtakirjat, joiden poroista haetaan tukea. Valtakirjalomake löytyy ruokaviraston sivuilta (linkki sivun lopussa).

Kuolinpesän tulee jättää oma hakemus. Toistaiseksi kuolinpesien tulee hakea tukea paperihakemuksella. Hakemukseen liitetään kuolinpesän perukirja ja valtakirjat.

Tuen saamisen edellytykset

Tuen saamiseksi ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden on tullut omistaa poronhoitovuoden 2022/2023 päättyessä vähintään 80 eloporoa.  Tukeen oikeuttavien eläinten omistusoikeus ja määrä perustuvat pääsääntöisesti poronhoitovuodelta 2022/2023 laadittuun viralliseen poroluetteloon. Poronhoitovuoden 2022/2023 aikana tehdyt porokaupat voidaan ottaa huomioon tukea myönnettäessä.

Tuen saajalta edellytetään muistiinpanojen pitämistä porotalouden tuloista ja menoista. Muistiinpanovelvollisuudesta johtuen tukihakemukseen tulee liittää porotalouden muistiinpanoista (Pomu) tuloslaskelmasivu, jolla hakijan voidaan todeta tehneen tuen saannin edellyttämät muistiinpanot. Muistiinpanovelvollisuutta seurataan eläinkohtaisen tuen valvonnan yhteydessä. Uusien porotukihakijoiden osalta liitelomaketta ei vaadita.

Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka ylittävät paliskunnille tai niiden osakkaille määrätyt suurimmat sallitut eloporojen määrät. Jos paliskunnan eloporojen määrä ylittää paliskunnalle määrätyn suurimman sallitun eloporojen määrän, ruokakuntien tukikelpoisten eloporojen määrää vähennetään ylimääräisten porojen osalta samassa suhteessa kuin ruokakunnat omistavat eloporoja paliskunnassa.

Eloporojen määrän jääminen 80 eloporoa pienemmäksi ei estä tuen myöntämistä ruokakunnalle jäljelle jääneiden eloporojen määrän perusteella, jos ruokakunnalla on ennen vähennystä ollut eloporoja vähintään 80.

Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka osakkaan olisi paliskunnan hyväksymien vuosittaisten teurastussuunnitelmien mukaan pitänyt teurastaa. Jos ruokakunnan teurastamatta jättämien porojen määrä on yli kolme prosenttia eloporojen määrästä, tukea ei makseta ruokakunnalle lainkaan.

Tuen hakeminen

Tuki haetaan verkkoasiointipalvelu Vipussa, johon porotalouden harjoittajat voivat kirjautua verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lapin ELY-keskus kannustaa asioimaan verkossa, jossa asiointi on nopeampaa kuin paperilomakkeella. Hakemuksen liitteet lähetetään asiointipalvelun kautta. Tukea voi kuitenkin edelleen hakea myös paperilomakkeella. Poroluettelon tiedot välitetään paliskunnasta suoraan Lapin ELY-keskukseen, joka käsittelee hakemukset.

Tuen haku päättyy Vipu-palvelussa 7.9.2023 klo 23:59. Paperilomakkeella haettaessa tukihakemuksen tulee toimittaa Lapin ELY-keskukseen viimeistään 7.9.2023. Myöhässä toimitetut hakemukset hylätään.

Paperiset hakemuslomakkeet toimitetaan postitse osoitteeseen Lapin ELY-keskus, kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi.

Poro- ja luontaiselinkeinoja tukevat yritys- ja kehittämishankkeet

Lue lisää yritys- ja hanketuista.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 17.11.2023