Navigointivalikko

Kaupallisen kalastuksen saalisseuranta

Kaupallisen kalastuksen saalisseuranta

Saalin raportointi sisävesillä

Uuden kalastuslain mukaan myös sisävesillä kaupallinen kalastaja on velvollinen pitämään kalastuksestaan päiväkirjaa ja vähintään kerran kalenterivuodessa ilmoittamaan Luonnonvarakeskukselle pyytämänsä ja lukuunsa pyydetyt saaliit. Asiasta säädetään tarkemmin Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa kaupallisista kalastajista.

Kalastuspäiväkirjaan kirjataan saatujen saaliiden kilomäärät kalastuspäivittäin, kalalajeittain ja pyydyksittäin sekä kalastuksen harjoittamisalue niin, että siitä selviää vesialue joen, järven ja suurissa järvissä järvenselän tarkkuudella. Pyydyksistä kirjataan pyydysten määrä, koko ja pyyntiaika.

Merialueen saalisseuranta

Itämeren tärkeimmille kalalajeille on asetettu vuosittaiset maakohtaiset saaliskiintiöt, millä halutaan estää ylikalastus. Kiintiöityjä kalalajeja ovat silakka, kilohaili, turska, merilohi ja punakampela. Kiintiöiden täyttymistä seurataan ilmoitettujen saalistietojen perusteella. ELY-keskuksen kalatalousviranomainen lähettää tarkemmat ohjeet saaliin ilmoittamisesta kaikille merialueen kalastajarekisterissä oleville kalastajille.

Kaikkien merialueella kalaa myyntitarkoituksessa kalastavien alusten päälliköt ovat velvollisia ilmoittamaan kiintiöityjen kalalajien saaliit aluksen kotipaikan mukaiseen ELY-keskukseen. Yli 10 m pitkät alukset ilmoittavat kuitenkin tiedot saaliin purkamispaikan ELY-keskukseen.

Myös kiintiöityjen kalalajien ns. ensikäden ostajat, kuten kalakaupat ja kalanjalostusyritykset tai esimerkiksi ravintolat, ovat velvollisia ilmoittamaan ostetut kalamäärät ELY-keskukseen. Suoraan kalastajalta ostavat yksityiset henkilöt eivät ole ilmoitusvelvollisia.

Yli 10 metriä pitkät kalastusalukset käyttävät aluskohtaista kalastuspäiväkirjaa. Muilla aluksilla kalastavat ilmoittavat lohisaaliin kokukohtaisesti lohenkalastuslomakkeella 48 tunnin kuluessa maihin tulosta ja muiden lajien saaliin kuukausittain rannikkokalastuslomakkeilla.

Saalisilmoitusten laiminlyönnit ovat Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan vastaisia vakavia rikkomuksia, joista voidaan tuomita sakkorangaistus ja esimerkiksi EU:n rakennetukien takaisinperintä tai tuen epääminen. Ammattikalastajien ja kalakaupan onkin syytä suhtautua vakavasti ohjeiden ja säädösten noudattamiseen. Kalastuksen valvontaa suorittaa ELY-keskusten valvojien lisäksi myös merivartiosto ja poliisi.

Sähköinen saalisilmoitus alle 10 metrin pituisille kalastusaluksille

Alle 10-metristen alusten on mahdollista tehdä saalisilmoitus (Rannikkokalastusilmoitus kaikkien rannikkokalastussaaliiden osalta) sähköisesti maa- ja metsätalousministeriön saalisilmoituspalvelussa. Myös lohisaaliit on mahdollista raportoida samassa  järjestelmässä (Purkamisilmoitus kiintiöityjen kalalajien osalta). Rannikkokalastussaaliit voi ilmoittaa myös perinteisillä lomakkeilla paperimuodossa.

Käyttöoikeudet sähköiseen raportointijärjestelmään on luotu kaikille niille ammattikalastajille ja yrityksille, jotka ovat tehneet saalisilmoituksia alle 10m pituisilla aluksilla vuosina 2011-2012.  Järjestelmään tunnistaudutaan oman pankin henkilökohtaisella tunnistautumispalvelulla. Palvelu toimii internet-selainten uusimmilla versioilla, kuten esim. InternetExplorer 9, Mozilla Firefox, ja Google Chrome.

Kalan ensikäden ostajan kalanostojen raportointi

Jokaisen, joka ostaa suoraan kalastusalukselta tai kaupallista kalastusta harjoittavalta merialueelta pyydettyjä kalansaaliita on rekisteröidyttävä Varsinais-Suomen ELY –keskuksen pitämään kalastustuotteiden ensiostajarekisteriin. Ensiostajat ovat velvollisia raportoimaan ostamansa kiintiöityjen kalalajien saaliit.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 17.11.2023