Leader-ryhmät  

Leader-ryhmä on yritysten, yksityishenkilöiden ja julkisorganisaatioiden kanssa toimiva paikallinen kehittäjätaho, joka tuo esiin ruohonjuuritason tarpeita ja toivomuksia maaseudun kehittämiseksi.

Leader-ryhmien päätehtävänä on aktivoida ja kannustaa oman alueensa ihmisiä ja yrityksiä mukaan laaja-alaiseen kehittämistoimintaan ja yhteistyöhön.

Leader-ryhmät käynnistävät alueillaan laatimansa ohjelman mukaisia hankkeita ja muuta toimintaa yhteistyössä teemaohjelmien, muiden kehittämishankkeiden ja organisaatioiden kanssa.

Leader-ryhmillä on itsenäinen päätösvalta. Niiden tekemää ohjelmaa toteutetaan yksittäisissä kehittämishankkeissa. Leader-ryhmä käsittelee tehdyt hanke-esitykset ja antaa niistä lausunnon ELY-keskukselle.

ELY-keskus tekee hankkeiden lopulliset rahoituspäätökset. ELY-keskus voi myöntää avustuksen vain sellaiselle hankkeelle, jota paikallinen Leader-ryhmä on puoltanut.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Leader-ryhmät – Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomessa toimii neljä paikallista Leader-toimintaryhmää:

Kaakkois-Suomen alueen kartta, johon on merkittynä Leader-ryhmien alueet.

Jokaisella Leader-ryhmällä on oma rahoituskiintiönsä, josta rahoitetaan ryhmän strategian mukaisia kehittämishankkeita ja yritystukia. Leader-ryhmän rahoittamia hankkeita koskee sama lainsäädäntö kuin ELY-keskuksenkin rahoittamia hankkeita, mutta joitakin erovaisuuksia Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen rahoituksen välillä on. Leader-ryhmät eivät esimerkiksi noudata samoja valintajaksoja ja -kriteereitä kuin ELY-keskukset, vaan jokainen ryhmä on määritellyt omat valintamenettelynsä ja -kriteerinsä. Lisäksi muun muassa Leader-ryhmien kehittämishankkeiden tukiprosentit ja aluerajaukset voivat olla erilaisia kuin ELY-keskuksen noudattamat. Ryhmien strategioihin ja valintakriteereihin voi tutustua ryhmien www-sivuilla.

Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen työnjako

ELY-keskus ja Leader-ryhmät ovat sopineet keskinäisestä työnjaostaan yhteistyösopimuksessa. Leader-ryhmät rahoittavat pääsääntöisesti kylä-, kunta- ja seutukohtaisia kehittämishankkeita sekä paikallisia yleishyödyllisiä investointihankkeita. Leader-ryhmät rahoittavat myös omia paikallisia strategioitaan toteutettavia alueiden välisiä ja kansainvälisiä kehittämishankkeita. Leader-ryhmien rooli painottuu asukaslähtöiseen ja yhteisölliseen kehittämiseen sekä elinkeinotoiminnan kehittämiseen. ELY-keskus puolestaan rahoittaa suuria, useita kuntia, maakuntaa tai molempia maakuntia kattavia tai alueiden välisiä kehittämishankkeita ja suuria yleishyödyllisiä investointihankkeita.

Leader-ryhmät myöntävät yritystukea pääasiassa 1-5 henkilöä työllistäville mikroyrityksille. Mikroyrityksiä suurempien ja maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien yritysten hankkeet rahoittaa ensisijaisesti ELY-keskus.

Leader-ryhmän myöntämä tuki hankkeelle voi olla enintään 180 000 euroa. Tätä suuremmat hankkeet rahoittaa ELY-keskus.

Leader-rahoituksen hakeminen

Leader-rahoitusta haetaan siitä Leader-ryhmästä, jonka toimialueella hanke toteutetaan. Rahoitushakemus tehdään sähköisessä Hyrrä-palvelussa. Ennen tuen hakemista kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä Leader-ryhmään.

Leader-hankkeiden käsittely ELY-keskuksessa

Leader-ryhmä pyytää hakijalta tarvittavat liitteet ja selvitykset hakemukseen. Kun hakemus on valmis, Leader-ryhmän hallitus arvio hakemuksen. Hallitus päättää joko puoltaa tai olla puoltamatta hankkeen rahoittamista. Hallituskäsittelyn jälkeen hakemus lähetetään ELY-keskukseen tukipäätöksen tekoa varten. Jos hallitus ei ole puoltanut hankkeen rahoittamista, voi ELY-keskus tehdä vain kielteisen päätöksen.  Jos hakemuksessa on puutteita, käsittelijä pyytää hakijaa täydentämään hakemusta tai palauttaa hakemuksen Leader-ryhmän käsiteltäväksi. ELY-keskuksessa arvioidaan vain hankkeen lainmukaisuutta. ELY-keskuksen tekemä tukipäätös voi poiketa Leader-ryhmän hallituksen lausunnosta, jos tuen myöntämiselle on laillinen este.

Leader-hankkeiden maksaminen

Leader-hankkeiden maksuhakemukset käsitellään ELY-keskuksessa. Aiemmasta ohjelmakaudesta poiketen maksuhakemuksia ei siis enää toimiteta Leader-ryhmään. Leader-ryhmä voi kuitenkin auttaa maksuhakemuksen tekemisessä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut omat ohjeet hanketukien ja yritystuen maksatuksesta. Suosittelemme ohjeen lukemista ennen hankkeen aloitusta huolimatta siitä, onko hanketoiminta entuudestaan tuttua vai ei. Maaseuturahasto poikkeaa jonkin verran muista EU-rahastoista siinä, että kustannusten todentaminen on hyvin tarkasti määritelty.


Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Leader-hankkeita käsittelevät asiantuntijat

Kehittämishankkeiden tukipäätökset:

 • Tarja Taipale, 0295 029 167
 • Eija Harju, 0295 029 029
 • Marjukka Hermonen, 0295 029 303

Kehittämishankkeiden maksaminen:

 • Tuula Puolakka, 0295 029 125
 • Kirsi Hyrkäs, 0295 029 104
 • Arja Jaakkola, 0295 029 048
 • Päivi Hyyryläinen, 0295 029 052

Yritystukien tukipäätökset:

 • Jukka Saarni, 0295 029 085
 • Tarja Taipale, 0295 029 167
 • Eija Harju, 0295 029 029

Yritystukien maksaminen:

 • Kirsi Hyrkäs, 0295 029 104
 • Johanna Kauppinen, 0295 029 107

Päivitetty