› Tillbaka till den grafiska version

Taxitrafik

I lagen om taxitrafik (217/2007) föreskrivs om taxisystem.

NTM-centralerna fastställer årligen det högsta antalet taxitillstånd per kommun. I beslutet om högsta antalet tillstånd bestäms även hur många tillstånd som inkluderar krav på tillgänglighet.

Beviljande av taxitillstånd vid NTM-centralerna upphör 30.6.2018. Från och med 1.7.2018 är Trafiksäkerhetsverket Trafi behörig myndighet i taxitillståndsärenden.

Illustrationsbild

Läs mer Minimera

Yrkesmässig transport av personer på väg med personbil mot betalning förutsätter taxitillstånd. NTM-centralerna beviljar nya taxitillstånd enligt de kommunala kvoten till sökanden som fyller de förutsättningar för beviljande av tillstånd som föreskrivs i lagen. Taxitillståndet beviljas av den NTM-central, i vilkens verksamhetsområde trafikens huvudsakliga stationsplats finns. NTM-centralerna kontrollerar årligen att tillståndsinnehavarna fyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd och att de idkar trafik enligt taxitillståndet.

Det maximipris som i taxitrafiken tas ut av konsumenten består av en grundavgift, en avgift baserad på körsträckans längd och en väntetidsavgift. På natten och under veckoslut kan en förhöjd grundavgift tas ut. Vidare kan en förbeställningsavgift samt ett assistanstillägg, ett flygplatstillägg och ett godstransporttillägg tas ut. Närmare bestämmelser om de maximpriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken och de tilläggsavgifter som tas ut utöver dem utfärdas genom förordning av statsrådet. Maximipriserna bestäms årligen genom en förordning av statsrådet som utfärdas senast den 30 juni.

Ett regionalt omfattande taxinät är en del av den övriga kollektivtrafiken. Taxinätets betydelse framhävs särskilt i glest bebyggda trakter när det gäller skol- och handikapptransporter samt transporter av personer som ska sköta sina ärenden och transporter under s.k. tysta perioder i trafiken.

På de regionala sidorna hittar du kontaktuppgifter samt närmare uppgifter om ansökningstider och det högsta antalet taxitillstånd. Regionala sidorna fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

REGIONAL INFORMATION

Taxitrafik - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta)

NTM-centralen i Södra Österbotten fastställer varje år med beslut det maximala antalet taxitillstånd i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta. Lediga taxitillstånd kan sökas under ansökningstiderna som meddelas separat. Noggranna ansökningstider meddelas på denna webbsida.

Taxitillstånd lediga att sökas:

Respons på taxitjänsternas kvalitet

Övervakningen av taxitjänsternas kvalitet baserar sig till stor del på respons från kunderna. Du kan ge respons på regionens taxitjänster genom att kontakta trafikens kundservice:

e-post: trafikens.kundservice(at)ely-centralen.fi

telefon: 0206 90 301

Respons kan också ges på följande blankett:

Responsblankett


Uppdaterad