Navigeringsmeny

Kalojen ja rapujen istuttaminen - Ingressi sv

Utplantering av fiskar och kräftor

NTM-centralen koordinerar utvecklingen av fiskeri- och kräfthushållningen i sitt verksamhetsområde. Innan man planterar ut fiskar och kräftor måste man kontrollera om man behöver tillstånd för det.

Sådana utplanteringar av fisk och kräfta som uppenbart försvagar naturens mångfald genom att äventyra bevarandet av en i naturen förekommande fisk- eller kräftart eller någon annan art eller något bestånd av dem är förbjudna. Utplantering av fisk är tillåten endast om utplantering av arten eller beståndet i vattendraget i fråga ingår i fiskeriområdets plan för nyttjande och vård.

Tillstånd av närings-, trafik- och miljöcentralen behövs för utplantering för etablering av en ny art eller ett nytt bestånd samt för sådan utplantering som inte anges i fiskeriområdets plan för nyttjande och vård. Tillstånd kan beviljas, om utplanteringen inte försvårar uppnåendet av målen för fiskeriområdets plan för nyttjande och vård och inte heller äventyrar bevarandet av ett livskraftigt fisk- eller kräftbestånd eller den biologiska mångfalden i det vattendrag där utplanteringen sker.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan förbjuda utplanteringar av fisk som härrör från ett sådant vattendrag eller en sådan vattenbruksanläggning som förknippas med risk för att fisk- eller kräftsjukdomar sprids till naturliga vatten.

Alla utplanteringar ska anmälas till utplanteringsregistret inom tre månader.

Man kan fråga myndigheterna för fiskerihushållning om råd gällande valet av rätt art eller bestånd av fiskar och kräftor och lämplig täthet för utplanteringen samt om det överhuvudtaget lönar sig att utföra utplanteringen.

Utplanteringsverksamheten styrs nuförtiden även av statsrådets godkända principbeslut om strategi för främmande arter.

NTM-centralernas kontkuppgifter (på finska):


Regional information


Uppdaterad: 05.06.2024