Navigeringsmeny
Kehittämishankkeet - ingressi sv

Projekt för utveckling av landsbygden

Med hjälp av landsbygdens projektstöd gör man landsbygden till en bättre plats för att bo, leva och driva företag. Har du en idé för att öka trivseln i din egen region? 

Landsbygdsfonden kan komma till hjälp om du vill förbättra bredbandsuppkopplingen i din hemby eller utveckla tjänsterna som erbjuds där, öka hobbymöjligheterna på området, rusta upp ett kultur- eller naturobjekt eller förstärka nätförbindelsen. Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekten gör det bland annat möjligt att ordna utbildning för landsbygdens invånare och företag eller att presentera nya produktionsmetoder.

Ansökan om finansiering görs elektroniskt i Hyrrä-tjänsten. Det lönar sig emellertid att börja med att ta kontakt med den egna regionens NTM-central eller Leader-grupp.

Projektstöd för landsbygden

Ansökningarna om projektstöd för landsbygden för EU-finansieringsperioden 2023–2027 har öppnats.

Av de projektstöd som nu kan sökas har samfundens investeringar, utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt samt största delen av samarbetsprojekten inklusive jordbrukar- och företagsgruppsprojekt samt förberedande finansiering öppnats. Resten av projektstöden kan sökas hösten 2023. Då inleds till exempel ansökningar om bredbandsprojekt, småprojekt och projekt mellan regioner som söks via Leader-grupper.

Mer information om projektstöd till den som ansöker om stöd (ruokavirasto.fi).

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):


Regional information


Innehållspublicerare

Landsbygdens utvecklingsprojekt – Nyland

Aktuellt om utvecklingsprojekt:

Landsbygdens utvecklingsprojekt

Målet för landsbygdsfinansieringen är att i enlighet med principerna för hållbar utveckling förnya och förstärka näringslivet på landsbygden och göra det mångsidigare, förbättra verksamhetsförutsättningarna för företagen och utveckla deras konkurrenskraft samt utveckla landsbygden som boende- och verksamhetsmiljö för att förbättra invånarnas och aktörernas välfärd och verksamhetsmöjligheter. Stöd kan beviljas för verksamhet vars mål är att stärka landsbygdsområdenas socioekonomiska struktur, främja en smart, hållbar och mångsidig jordbrukssektor samt främja miljövård och klimatåtgärder. Projektet kan genomföras lokalt, regionalt, interregionalt, nationellt eller internationellt. Åtgärden eller nyttan av den ska riktas till landsbygdsområdet.

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas offentligrättsliga eller privaträttsliga sammanslutningar, såsom skolor, organisationer, föreningar eller andelslag. Den sökande ska ha tillräckliga ekonomiska och funktionella förutsättningar att genomföra projektet. Stöd kan endast beviljas för en åtgärd som har organiserats som ett separat projekt från den sökandes vanliga verksamhet. Den sökande måste ha en projektplan.

Vid valet av finansierade projekt beaktas de centrala tyngdpunkterna i Nylands regionala plan för utveckling av landsbygden 2023–2027.

Det är möjligt att ansöka om stöd för utvecklingsprojekt hos NTM-centralen

1. Samarbetsprojekt

2. Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt

3. Investeringar

Det är möjligt att söka förberedelsepengar till företags- eller jordbrukargrupprojekt, ett producentorganisationsprojekt, ett EIP-projekt eller Smarta byar-projekt. Läs mer om: Förberedelsepengar.

Stödnivåer för utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekten finansieras under finansieringsperioden 2023–2027 via EU:s landsbygdsfinansiering.

Den offentliga finansieringen kan uppgå till 40–100 procent av projektets godkända kostnader. Innan man ansöker om stöd är det bra att kontrollera hur mycket understöd det planerade projektet kan få och hur stor den behövliga privata finansieringen och/eller annan offentlig finansiering är. Titta på stödnivåerna för varje stödform.​​​

Ansökan om stöd för utvecklingsprojekt

Var ansöker man om stöd? – Vid NTM-centralen eller Leader?

NTM-centralen prioriterar projekt som stöder matförsörjningen, energisjälvförsörjningen och främjandet av klimatfrågor och gynnar regionalt eller tematiskt mer omfattande utvecklingsprojekthelheter som genomförs i samarbete med flera aktörer. Åtgärder som enbart och direkt riktas till invånarna på landsbygden finansieras i regel via Leader-grupperna.

De sökande uppmuntras också att samarbeta med aktörer inom andra NTM-centraler och genomföra projekt mellan olika områden. I ett projekt mellan områden verkar man inom verksamhetsområdet för minst två NTM-centraler. Det lönar sig att lämna in finansieringsansökan till den NTM-central vars verksamhetsområde omfattar majoriteten av de åtgärder som ska genomföras.

Bekanta dig med genomförda projekt

I planeringen av projekt lönar det sig att bekanta sig med redan genomförda projekt. Projektregistret finns på webbplatsen maaseutuverkosto.fi/sv/. Varje projekt har en projektkort i registret, genom vilken projektets genomförare kan rapportera om projektets framsteg och händelser.

Elektronisk ansökan

Finansieringsansökan fylls i elektroniskt i tjänsten Hyrrä. I tjänsten Hyrrä är det lätt att göra en ansökan, följa ärendets handläggning och bläddra bland sina egna ansökningsuppgifter. Hyrrä ger råd om hur man fyller i ansökan.

Läs mer via dessa länkar:

Försök att så snart som möjligt bifoga alla begärda uppgifter och bilagor till din ansökan. Väldigt bristfälliga ansökningar kan inte utvärderas och kan därmed inte heller inkluderas i urvalsprocessen för de projekt som finansieras. Det lönar sig att satsa särskilt på projektplanens kvalitet och kostnadernas exakthet. Se närmare anvisningar och nödvändiga handlingar via följande länkar

När du har skickat din ansökan för behandling får du ett meddelande om att din ansökan har anhängiggjorts. Projektets kostnader är stödberättigande efter anhängiggörandet. Finansieringen av ditt projekt bekräftas dock först när du får beslutet – tills dess genomför du projektet på egen risk.

Val av projekt som finansieras

Urvalsperioder 

Stöd för utvecklingsprojekt av landsbygden kan sökas kontinuerligt, men ansökningarna tas upp till behandling efter att urvalsperioden har löpt ut.

OBS! På företagsgruppsprojekt tillämpas urvalsperioderna för projektstöd. 

De urvalsperioder som NTM-centralen i Nyland beslutat om gäller inte Leader-grupperna i området.  Leader-gruppernas ansökningsförfaranden finns på varje LEADER-grupps egna webbsidor.

Ligger mitt projekt i ett stödberättigat landsbygdsområde?

OBS! Investeringsstöd för jordbruk och startstöd för unga jordbrukare beviljas i hela Nyland utan undantag.

Kontrollera om ditt projekt är berättigat till stöd på kartansökan som finns på sidan för landsbygdsutveckling, som ger detaljerad information om det stödberättigade området:

Landsbygdsutveckling - NTM-centralen

Riktlinjer

Bekanta dig med riktlinjerna för projketstödets finansiering i Nyland:

Riktlinjer för finansieringen av Nylands landsbygdsfinansierings projektstöd 2023–2027 (pdf)

Urvalskriterier för projekt  

Efter att urvalsperioden har avslutats poängsätts projekten med hjälp av urvalskriterier och de bästa projekten väljs ut för finansiering. Ansökan ska innehålla tillräckliga uppgifter för bedömningen. Syftet med användningen av urvalskriterier är att säkerställa att de sökande behandlas jämlikt, att de ekonomiska resurserna används på ett bättre sätt och att åtgärderna riktas i enlighet med landsbygdsprogrammets mål för utvecklingen av landsbygden. De projekt som valts ut för finansiering i urvalsprocessen överförs till den fortsatta beredningen och om alla stödvillkor uppfylls kan stödet beviljas och projektet får ett positivt stödbeslut. Vid valet av finansierade projekt beaktas de centrala tyngdpunkterna i Nylands regionala plan för utveckling av landsbygden 2023–2027.

Titta på urvalskriterierna för respektive stödform.

Utbetalning av projektstöd (2014-2022)

Utbetalning av stöd för utvecklingsprojekt söks elektroniskt i Hyrrä-systemet. Det lönar sig att noggrant bekanta sig med utbetalningsanvisningarna innan projektet inleds.

Anvisningar och blanketter för ansökan om utbetalning finns under följande länk: 

Ändringar i projektet

Kontakta NTM-centralen eller Leader-gruppen i ditt område om det sker förändringar i projektets planer. Förlängning av tiden för genomförande av projektet ska sökas av grundad anledning innan den nuvarande tiden för genomförande av projektet löper ut.

Kommunikationsanvisningar

Om projektets verksamhet och EU:s finansieringsandel i projektet bör kommuniceras på ett ändamålsenligt sätt. Via länken nedan finns anvisningar för bl.a. användningen av logotyperna i informationsmaterialet. Verktygslådan för kommunikation innehåller färdiga mallar som kan användas i projektets kommunikation. 

Mer information 

Experter på utvecklingsprojekt vid NTM-centralen i Nyland 

  • Juha Mäkinen, 0295 021 110 
  • Miia Koivunen, 0295 021 180
  • Maria Konsin-Palva, 0295 021 081
  • Leena Ala-Orvola, 0295 021 178 (företagsgruppsprojekt)
  • E-post: [email protected]

Leader-grupper i Nyland

 

 

 

Uppdaterad: 01.12.2023