› Tillbaka till den grafiska version

Illustrationsbild

NTM-centralerna svarar under ledning av Trafikledsverket för att landsvägstrafiken löper smidigt och säkert på respektive områden.

NTM-centralerna ser till underhållet av landsvägarna samt av anläggningar och utrustning i anslutning till vägarna. NTM-centralerna främjar också säkerheten och smidigheten i vägtrafiken genom att förbättra vägarna och bygga leder för gång- och cykeltrafik. Alla underhålls- och byggarbeten beställs av entreprenörer.

NTM-centralerna beviljar trafiktillstånd och bidrag för privata vägar. NTM-centralerna har en central roll i organiserandet av kollektivtrafiken. NTM-centralerna samarbetar med kommunerna och landskapen kring trafiksystemen. NTM-centralerna har som uppgift att lyfta fram de riksomfattande riktlinjerna och anpassa dem för regionens trafiksystem.

Största delen av väghållningen går ut på att sköta, underhålla och förbättra vägar samt mindre vägprojekt. I första hand tryggar vi den dagliga vägtrafiken genom olika åtgärder för sommar- och vinterunderhåll. För det andra sköter vi om vägarnas skick t.ex. genom att förnya beläggningar, förbättra vägarnas struktur samt reparera broar och grusvägar som lider av menföre. Ca 90 % av finansieringen för den grundläggande väghållningen används till underhåll av vägar. Resten av finansieringen riktas till regionala investeringar, planering, mätningar och trafikkontroll.

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde omorganiserades i början av 2019. Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket samt vissa funktioner vid Trafikverket slogs samman till det nya Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Det föregående Trafikverket fortsätter sin verksamhet som Trafikledsverket. Sjö-, järnväg- och landsvägs trafikstyrning, som tidigare sköttes av Trafikverket, har flyttats till specialuppgiftsbolaget Traffic Management Finland Group (TMFG).

 

 

REGIONAL INFORMATION

Liikenne - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastuktuuri -vastuualueen toimialue kattaa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat.

Tiestötietoja:

  • Tieverkkoa noin 4400 km
  • päällystettyjä teitä noin 2900 km
  • sorateitä noin 1500 km
  • kevyen liikenteen väyliä 342 km
  • siltoja 880 kpl
  • tievalaistusta noin 400 km matkalla
  • linja-autopysäkkejä 3338 kpl
  • levähdys ja pysäköintialueita 97 kpl  

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistaan vain nettiversiona. Näille sivuille on koottu suunnitelma-aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia.

Tieliikenteen liikennemäärät Kaakkois-Suomessa 

Kaakkois-Suomen alueella liikennemäärät valtatieverkolla vaihtelevat n. 2000 - 40 000 ajoneuvon vuorokaudessa välillä. Vilkkainta on Kotkan kohdalla Vt 7 :llä. Vähäliikenteisempiä valtateitä ovat Vt 26 Hamina-Taavetti ja Vt 15 Kouvola – Mikkeli.

Liikennevirasto ylläpitää liikenteen automaattista mittausjärjestelmää (LAM). Järjestelmän mittauslaitteet erottelevat mm. kevyen- ja raskaan liikenteen. Liikennemäärät ilmoitetaan ns. keskimääräisenä vuorokausiliikenteenä (KVL). Arvo ilmoittaa kuinka monta ajoneuvoa kyseisen paikan ohittaa keskimäärin vuorokaudessa. Liikennemäärien vaihteluita ja muutoksia seurataan yhtenä tekijänä liikenneolosuhteiden parantamistarpeiden kannalta.

LAM-pisteiden (liikenteen automaattinen mittausasema) keräämistä liikennetiedoista tehdään Liikennevirastossa vuosittain yhteenvetoraportti, LAM-kirja.

LAM-kirjan lisäksi tietoja on saatavissa erilaisina taulukko ja käyräesityksinä.

Rajaliikenteen määrät Kaakkois-Suomessa

Rajaliikenteen liikennemäärätiedot linkin takaa löytyy tietoa Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikkojen liikennemääristä. Liikennevirasto kerää maarajojen rajanylityspaikoilta ajoneuvojen liikennemäärätietoja. Tietoja kerätään liikenteen automaattisen mittausjärjestelmän (LAM) avulla ja muutamilta rajanylityspaikoilta tiedot saadaan Tullin järjestelmistä.

Tietojen keruu muuttui vuoden 2014 alusta. Ajoneuvojen luokittelua on muutettu yhteistyössä Tullin kanssa.

Käytetyt ajoneuvoluokat ovat: 

* kevyet ajoneuvot eli henkilö- ja pakettiautot ja
* raskaat ajoneuvot eli kuorma- ja linja-autot.


Uppdaterad