› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna tar hand om landsvägar och underhåll samt ser till att trafiken flyter och är säker inom sina områden.

Största delen av väghållningen går ut på att sköta, underhålla och förbättra vägar samt mindre vägprojekt. Vi tryggar den dagliga vägtrafiken genom olika åtgärder för sommar- och vinterunderhåll. Dessutom sköter vi om vägarnas skick t.ex. genom att förnya beläggningar, förbättra vägarnas struktur samt reparera broar och grusvägar som lider av menföre.

Vanliga frågor

Ansök om tillstånd, understöd eller skadestånd 

NTM-centralerna beviljar väghållningstillstånd, ger utlåtanden och behandlar ansökningar om skadestånd. Vi beviljar även understöd för att förbättra enskilda vägar.

Sök information om förbättringen av trafiksäkerheten

NTM-centralerna främjar trafiksäkerheten bl.a. genom att förbättra trafikmiljön och upprätthålla hastighetsbegränsningssystemet. På vintrarna ser man till trafiksäkerheten genom halkbekämpning och annat vinterunderhåll i rätt tid.

Sök information om vägprojekten

NTM-centralerna strävar efter att genom byggandet av nya vägar och förbättrandet av befintliga vägar öka trafiksäkerheten och smidigheten i trafiken. I vägprojekten ingår bl.a. byggande och förbättrande av vägar, gång- och cykelleder, broar, tunnlar och vägbelysning.

Leta efter information om vägens skick eller underhåll

NTM-centralen har till uppgift att sörja för landsvägarnas skick så att det är möjligt att genomföra fungerande och säkra transporter under alla tider på dygnet i hela landet. Det finns cirka 78 000 km landsvägar att underhålla. Av dessa består cirka 700 km av motorvägar och cirka 5 000 km av gång- och cykelvägar. Dessutom finns det cirka 14 800 broar.

Trafikuppgifternas arbetsfördelning

NTM-centralerna verkar under ledning av Trafikledsverket. Trafikledsverket tar hand om verkställandet av den nationella servicenivån. NTM-centralen beställer allt underhålls- och byggarbete av upphandlade entreprenörer. Statens specialbolag Traffic Management Finland Group (TMFG) ansvarar för vägtrafikens trafikstyrningsuppgifter. Transport- och kommunikationsverket Traficom ansvarar för trafikens tillstånd, behörigheter, tillsyn och säkerhet.

REGIONAL INFORMATION

Liikenne - Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen toiminnan suunnittelua ohjaavat seuraavat pääperiaatteet:

  • Säilytämme päivittäisen kunnossapidon tason
  • Varmistamme ensisijaisesti pääväylien ja erikoisrakenteiden kunnon
  • Parannamme liikenneturvallisuutta
  • Tuemme elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä
  • Tuemme ja edistämme joukkoliikennettä.

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2019 - 2023 on esitetty keskeisimmät toimintaympäristömuutokset, rahoitus toimintakaudella 2019 - 2023, vuoden 2019 toimenpiteet sekä tieverkon keskeiset kehittämistarpeet Pirkanmaalla. Suunnitelma on päivitys tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan 2018 - 2022.


Uppdaterad