› Tillbaka till den grafiska version

Illustrationsbild

NTM-centralerna svarar under ledning av Trafikledsverket för att landsvägstrafiken löper smidigt och säkert på respektive områden.

NTM-centralerna ser till underhållet av landsvägarna samt av anläggningar och utrustning i anslutning till vägarna. NTM-centralerna främjar också säkerheten och smidigheten i vägtrafiken genom att förbättra vägarna och bygga leder för gång- och cykeltrafik. Alla underhålls- och byggarbeten beställs av entreprenörer.

NTM-centralerna beviljar trafiktillstånd och bidrag för privata vägar. NTM-centralerna har en central roll i organiserandet av kollektivtrafiken. NTM-centralerna samarbetar med kommunerna och landskapen kring trafiksystemen. NTM-centralerna har som uppgift att lyfta fram de riksomfattande riktlinjerna och anpassa dem för regionens trafiksystem.

Största delen av väghållningen går ut på att sköta, underhålla och förbättra vägar samt mindre vägprojekt. I första hand tryggar vi den dagliga vägtrafiken genom olika åtgärder för sommar- och vinterunderhåll. För det andra sköter vi om vägarnas skick t.ex. genom att förnya beläggningar, förbättra vägarnas struktur samt reparera broar och grusvägar som lider av menföre. Ca 90 % av finansieringen för den grundläggande väghållningen används till underhåll av vägar. Resten av finansieringen riktas till regionala investeringar, planering, mätningar och trafikkontroll.

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde omorganiserades i början av 2019. Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket samt vissa funktioner vid Trafikverket slogs samman till det nya Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Det föregående Trafikverket fortsätter sin verksamhet som Trafikledsverket. Sjö-, järnväg- och landsvägs trafikstyrning, som tidigare sköttes av Trafikverket, har flyttats till specialuppgiftsbolaget Traffic Management Finland Group (TMFG).

 

 

REGIONAL INFORMATION

Liikenne - Uusimaa ja Häme

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen toimialue kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Vuonna 2019 toimialueella on yhteensä 46 kuntaa.

Toimialue käsittää maan ainoan metropolialueen, mutta myös maaseutumaisia kuntia. Alueella asuu lähes kaksi miljoonaa asukasta, ja väestön on ennustettu kasvavan muuta maata voimakkaammin myös jatkossa.

Alueella on valtakunnan vilkkaimmat tieosuudet, suurimmat liikennemäärät ja useita merkittäviä kansallisen ja kansainvälisen henkilö- ja tavaraliikenteen solmukohtia. Lähes kolmannes koko maan liikennesuoritteesta ja lähes puolet joukkoliikenteen suoritteesta ajetaan Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. Liikenteen kasvu on hidastunut, mutta liikennesuoritteen ennustetaan tulevien 30 vuoden aikana edelleen kasvavan noin kolmanneksella.

Strategia

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen kannalta keskeisimpiä strategisia tavoitteita ovat toimivien ja turvallisten matkojen turvaaminen sekä ilmastostrategiatyön edistäminen. Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi toimimme seuraavasti:

  • liikenne2Sovitamme maankäyttöä ja liikennesuunnittelua yhteen sekä ohjaamme maankäyttöä yhdyskuntarakennetta eheyttävään ja tiivistävään suuntaan.
  • Varmistamme tiestön liikennöitävyyden ympäri vuoden ja vuorokauden.
  • Huolehdimme liikenneturvallisuudesta mm. tiestöä ylläpitämällä, nopeusrajoituksista päättämällä ja asenteisiin vaikuttamalla.
  • Parannamme matka- ja kuljetusketjujen sujuvuutta sekä joukkoliikenteen houkuttelevuutta esimerkiksi joukkoliikenteen lipputuella sekä osallistumalla joukkoliikenteen palvelujen kehittämiseen.
  • Luomme edellytyksiä kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvulle sekä ennakoimme ja torjumme liikenteen meluhaittoja.

Rahoitus

Uudenmaan ELY-keskuksen perusväylänpidon vuosittaisesta noin 100 miljoonan euron rahoituksesta tieverkon peruskunnossapito (hoito ja käyttö) ja ylläpito (korjaus) vievät yli 90 prosenttia. Tällä varmistetaan tieverkon toimintakunto ja liikennöitävyys, erityisesti keskeisellä väyläverkolla.

Viime vuosina kunnat ja yritykset ovat rahoittaneet entistä enemmän maantieverkon investointeja. Alle 10 miljoonan investoinneissa niiden käyttämä rahoitus onkin jo merkittävästi suurempi kuin Uudenmaan ELY-keskuksen. Tieverkon isot kehittämisinvestoinnit päätetään erikseen eduskunnassa ja niiden rakentamisen toteuttaa Väylä.

 


Uppdaterad