Stöd till företag för att minska de skadliga effekterna av Storbritanniens och Nordirlands utträde ur EU (Brexit-justeringsreserv)

Syftet med finansieringsansökan är att under perioden 1.1.2020–31.8.2023 stöda företag som påverkas negativt av Storbritanniens och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (brexit). Brexit-justeringsreserven är ett finansiellt instrument inom EU som ger stöd för att lindra de skadliga ekonomiska och övriga konsekvenserna av Storbritanniens och Nordirlands utträde ur EU.

NTM-centralerna beviljar understöd för utvecklande av företag ur medlen för brexit-justeringsreserven. Understödet för utvecklande av företag beviljas med stöd av lagen (758/2021) och förordningen (895/2021) om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028. På finansiering som beviljas ur brexit-justeringsreserveringen tillämpas också förordningen om inrättande av brexitjusteringsreserven (EU) 2021/1755.

Understödet för utvecklande av företag är ett behovsprövat statsunderstöd. Finansieringen kan beviljas till små och medelstora företag för utvecklingsåtgärder till högst 50 % av de godtagbara kostnaderna och för investeringar till högst 10–40 % av de godtagbara kostnaderna beroende på företagets storlek och läge. För investeringar kan understöd också beviljas till stora företag inom stödområde I och II, om det är fråga om investering i en ny verksamhetsenhet, ett nytt affärsområde, en ny produkt eller en ny tjänst.

OBS! NTM-centralen ska betala understödet på basis av de faktiska kostnaderna senast den 31 december 2023 med stöd av förordningen om inrättande av brexit-justeringsreserven ((EU) 2021/1755). Tidsfristen för ansökan om utbetalning av understöd fastställs separat i varje understödsbeslut. På grund av ovan nämnda tidtabellsskäl är rekommendationen att de projekt som finansieras ska genomföras samt ansökan om utbetalning ska inlämnas senast den 31 oktober 2023.

1) Finansieringsansökan

Perioden för finansieringsansökan är fortlöpande och understödet ska sökas senast den 31 augusti 2023.

Finansiering kan beviljas för sammanlagt 9 miljoner euro.

Finansieringsansökan gäller i alla områden i Fastlandsfinland enligt följande:

 • NTM-centralen i Tavastland (Södra Karelen, Kymmenedalen, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Nyland)
 • NTM-centralen i Mellersta Finland (Mellersta Finland, Birkaland, Satakunta, Egentliga Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)
 • NTM-centralen i Norra Österbotten (Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten)
 • NTM-centralen i Södra Savolax (Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax)

2) De centrala kriterierna för finansieringen:

Brexit har orsakat skadliga konsekvenser för företagets affärsverksamhet under perioden 1.1.2020–31.8.2023, vilket till exempel tar sig uttryck genom

 • minskad omsättning,
 • uppsägningar,
 • nedläggning av verksamhet eller
 • minskning av export eller import.

Dessutom kan understöd sökas av ett underleverantörsföretag i leveranskedjan om detta företag inte själv exporterar eller importerar, men som har drabbats av ovan nämnda skadliga effekter.

De materiella investeringar som ingår i det projekt som finansieras följer principen ”ingen betydande -olägenhet” (do not significant harm), d.v.s. de investeringsprojekt som finansieras får inte medföra olägenheter för följande miljömål:

 • dämpandet av klimatförändringen
 • anpassningen till klimatförändringen
 • hållbart nyttjande och skydd av vattenresurser och marina naturresurser
 • övergången till cirkulär ekonomi
 • förebyggandet och minskningen av miljöföroreningar
 • skyddet och restaureringen av den biologiska mångfalden och av ekosystemet.

Dessutom ska det projekt som finansieras uppfylla de övriga förutsättningarna för beviljande av understöd för utvecklande av företag enligt lagen (758/2021) och förordningen (895/2021).

3) Vilka åtgärder NTM-centralen kan finansiera

Finansieringen är behovsprövad och de åtgärder som godkänns för finansieringen bedöms alltid separat för varje projekt.

Finansiering kan beviljas till exempel för följande åtgärder som minskar de skadliga effekterna av Brexit:

 • kartläggning av nya ersättande exportländer och inledande av exportverksamhet,
 • deltagande i internationella mässor,
 • anpassning av nya produkter och tjänster till marknaden i Storbritannien och Nordirland eller till andra marknader samt
 • andra investerings- och utvecklingsåtgärder som ökar företagets tillväxt.

5) Ansökan om understöd

Understödet ska sökas innan projektet inleds. Ansökan görs elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst och hos den NTM-central inom vars verksamhetsområde den kommun där projektet genomförs ligger (Företagsfinansiering > Understöd för utvecklande av företag > Programval > Brexit-justeringsreserv).

Ansökan om finansiering via regionförvaltningens e-tjänst förutsätter identifiering med personlig bankkod eller mobilcertifikat. I samband med den första identifieringen ska e-tjänstens användarvillkor godkännas.

För att ansöka om finansiering behöver personen rätt att uträtta ärenden ensam för företagets räkning. Rätten att uträtta ärenden för ett företags räkning kan grunda sig på en s.k. uppgift inom förvaltningen (namnteckningsrätt, verkställande direktör, enskild näringsidkare eller bolagsman i ett kommanditbolag), varvid personen har rätt att direkt uträtta ärenden för företagets räkning.

Ett annat alternativ är att företaget har gett personen fullmakt att uträtta ärenden för företaget i denna specifika ärendetyp. Separata fullmakter sköts i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och i denna ärendehanteringstyp kallas fullmakten "Ansökan om företagsfinansiering". Rätten att uträtta ärenden för ett företags räkning kontrolleras alltid när man loggar in i regionförvaltningens e-tjänst.

6) Rådgivning

Innan ansökan om understöd lämnas in rekommenderas att projektets finansieringsmöjligheter och finansieringskällan utreds genom kontakt till NTM-centralernas finansieringsrådgivning:

Finansiering av små och medelstora företag – fråga råd av en expert

 • ring 0295 024 800 eller
 • skicka e-post till pkrahoitusneuvonta@ely-keskus.fi

 

 


Regional information


Uppdaterad: 17.01.2023