Navigeringsmeny
Kehittämishankkeet - ingressi sv

Projekt för utveckling av landsbygden

Med hjälp av landsbygdens projektstöd gör man landsbygden till en bättre plats för att bo, leva och driva företag. Har du en idé för att öka trivseln i din egen region? 

Landsbygdsfonden kan komma till hjälp om du vill förbättra bredbandsuppkopplingen i din hemby eller utveckla tjänsterna som erbjuds där, öka hobbymöjligheterna på området, rusta upp ett kultur- eller naturobjekt eller förstärka nätförbindelsen. Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekten gör det bland annat möjligt att ordna utbildning för landsbygdens invånare och företag eller att presentera nya produktionsmetoder.

Ansökan om finansiering görs elektroniskt i Hyrrä-tjänsten. Det lönar sig emellertid att börja med att ta kontakt med den egna regionens NTM-central eller Leader-grupp.

Projektstöd för landsbygden

Ansökningarna om projektstöd för landsbygden för EU-finansieringsperioden 2023–2027 har öppnats.

Av de projektstöd som nu kan sökas har samfundens investeringar, utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt samt största delen av samarbetsprojekten inklusive jordbrukar- och företagsgruppsprojekt samt förberedande finansiering öppnats. Resten av projektstöden kan sökas hösten 2023. Då inleds till exempel ansökningar om bredbandsprojekt, småprojekt och projekt mellan regioner som söks via Leader-grupper.

Mer information om projektstöd till den som ansöker om stöd (ruokavirasto.fi).

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):


Regional information


Innehållspublicerare

Maaseudun kehittämishankkeet - Pohjois-Savo

Tältä sivustolta löydät lisätietoa Pohjois-Savon maaseudun kehittämishankkeisiin liittyen. Alla olevista otsikoista pääset suoraan haluamaasi sisältöön. 

Ajankohtaista kehittämishankkeista:

Muiden rahoitusmuotojen ajankohtaiset (valitse kullakin sivulla aluevalinnasta Pohjois-Savo):

Kuvakekuva maaseuturahoituksen tunnusväreillä, mintunvihreällä taustalla. Kuvassa kaksi hahmoa ja niiden yläpuolella polttimo kuvaamassa ideoiden syntymistä.

Maaseudun kehittämishankkeet

Kehittämishankkeilla parannetaan maaseudun elinkeinoja, palveluja ja elämänlaatua. Tuloksista hyötyvät maa- ja metsätalousyrittäjät sekä muut maaseudun yrittäjät ja asukkaat. Hanketukea voidaan myöntää esimerkiksi työntekijöiden palkkakustannuksiin, asiantuntijoiden palkkioihin tai ostopalveluiden hankintaan, matkakustannuksiin, yhteisten tilojen kunnostamiseen tai rakenteiden rakentamiseen.

Maaseuturahoituksen tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa ja lisätä maaseudun elinkeinotoimintaa, parantaa maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittää niiden kilpailukykyä sekä kehittää maaseutua asuin- ja toimintaympäristönä asukkaiden ja toimijoiden hyvinvoinnin sekä toimintamahdollisuuksien parantamiseksi.

Kehittämishanketukea voidaan myöntää toimintaan, jonka tavoitteena on vahvistaa maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta, edistää älykästä, kestävää ja monipuolista maatalousalaa sekä edistää ympäristönhoitoa ja ilmastotoimia. Hanke voi olla paikallisesti, alueellisesti, alueiden välisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti toteutettava. Toimenpiteen tai siitä saatavan hyödyn on kohdistuttava maaseutualueelle.

Kehittämishanketukea voidaan myöntää julkis- tai yksityisoikeudellisille yhteisölle, kuten oppilaitokselle, järjestölle, yhdistykselle tai osuuskunnalle. Hakijalla tulee olla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen. Tukea voidaan myöntää vain toimenpiteeseen, joka on järjestetty hakijan tavanomaisesta toiminnasta erillisen hankkeen muotoon. 

Pohjois-Savon ELY-keskus rahoittaa hankkeita, jotka parhaiten edistävät Pohjois-Savon alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteita. Kehittämishanke voi olla:

 1. Koulutusta ja/tai tiedotusta (koulutushanke tai tiedonvälityshanke)

  Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi ammatillista ryhmäkoulutusta yrittäjille liiketoiminnan kehittämisestä, tiedonvälitystä yrittäjille ja asukkaille uusista palvelumenetelmistä tai energia- ja ympäristötietouden lisäämisestä. Tukitaso sisällöstä riippuen 70–100 %.
   
 2. Yhteistyötä elinkeinojen kehittämiseksi (yhteistyöhanke)

  Hankkeessa voidaan kehittää osapuolten aitona yhteistyönä esimerkiksi uusia tuotteita ja menetelmiä biotaloudessa tai energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavia menetelmiä tai mikroyritykset voivat kehittää toimialansa kannattavuutta. Tukitaso sisällöstä riippuen 60–100 %.
   
 3. Maaseudun palvelujen ja kylien kehittämistä tai investointeja (yleishyödyllinen kehittämis- tai investointihanke)

  Hankkeessa voidaan esimerkiksi kehittää uusia tapoja tuottaa maaseudun palveluja, lisätä maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja toimintaa, parantaa asuinympäristöä, yhteisten tilojen turvallisuutta tai energiatehokkuutta.
  Tuemme myös kyläverkkojen rakentamista, yleishyödyllisiä investointeja, joilla edistetään vesihuoltoa, vesistöjen hoitoa, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää hoitoa. Tukitaso sisällöstä riippuen 65–100 %.

Kehittämishankkeiden hakeminen

Mistä tukea haetaan? - ELY-keskus vai Leader?

ELY-keskus priorisoi ruokahuollon, energiaomavaraisuuden ja ilmastokysymysten edistämistä tukevia hankkeita ja suosii alueellisesti tai teemallisesti laajempia kehittämishankekokonaisuuksia, jotka toteutetaan yhteistoiminnassa useiden toteuttajatahojen kanssa. Paikallisia, maaseudun asukkaille suunnattuja hankkeita rahoitetaan pääsääntöisesti Leader-ryhmien kautta.

Tutustu toteutettuihin hankkeisiin

Hanketta suunniteltaessa kannatta tutustua jo toteutuneisiin hankkeisiin. Hankerekisterin löydät maaseutuverkosto.fi-sivustolta (maaseutuverkosto.fi). Rekisteristä löytyy tuen saaneita hankkeita. Hankkeella on rekisterissä hankekortti, jonka kautta hankkeen toteuttaja voi kertoa hankkeen tapahtumista.

Sähköinen hakeminen

Hakemus täytetään sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Hyrrä-palvelussa on helppo tehdä hakemus, seurata asian käsittelyä ja selata omia hakemustietoja. Hyrrä neuvoo hakemuksen täytössä. 

Liitä hakemukseesi jo hakuvaiheessa kaikki pyydettävät tiedot ja liitteet. Kovin puutteellisia hakemuksia ei voida arvioida, eikä siten ottaa mukaan rahoitettavien hankkeiden valintaprosessiin. Etenkin hankesuunnitelman laatuun ja kustannusten tarkkuuteen kannattaa panostaa. 

Kun hanke on jätetty vireille Hyrrään, saat ilmoituksen kun viranomainen on ottanut hankkeen käsittelyyn. Hankkeen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä vireille jättämisen jälkeen, mutta huomioithan että vasta tukipäätöksellä vahvistetaan hankkeen hyväksyminen. Tukea voi hakea maksuun vasta myönteisen viranomaispäätöksen jälkeen.

Rahoitettavien hankkeiden valinta ja maksatus

Kehittämishankkeiden valintajaksot

Maaseudun kehittämishankkeiden tukia voi hakea jatkuvasti, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn valintajakson päättymisen jälkeen. Vuonna 2023 valintajaksot ovat seuraavat:

 • 1. valintajakso päättyy 15.9.2023.
 • 2. valintajakso 16.9.– 31.10.2023.

Vuonna 2024 valintajaksot ovat:

 1. 1.11.2023 - 31.1.2024
 2. 1.2.2024 - 30.4.2024
 3. 1.5. - 30.9.2024

Pohjois-Savon ELY-keskus avaa laajakaistainvestoinneille teemahaun ajalle 1.11.2023-29.2.2024. 

Pohjois-Savon ELY-keskus avaa vesienhuoltoinvestointien teemahaun ajalle 1.12.2023-29.2.2024.

 • HUOM! Pohjois-Savon ELY-keskuksen päättämät valintajaksot eivät koske alueen Leader-ryhmiä.  Leader-ryhmien hakumenettelyt löytyvät kunkin Leader-ryhmän omilta internet-sivuilta.

Hankkeiden valintaperusteet 

Valintajakson päättymisen jälkeen hankkeet pisteytetään valtakunnallisia valintakriteereitä käyttäen ja parhaat hankkeet valitaan rahoitettaviksi. Hakemuksessa tulee olla riittävät tiedot arvioinnin suorittamiseksi. Valintaperusteiden käytön tarkoituksena on varmistaa hakijoiden tasapuolinen kohtelu, parempi taloudellisten resurssien käyttö ja toimenpiteiden kohdentaminen maaseutuohjelman tavoitteiden mukaisesti maaseudun kehittämiseen. Valintaprosessissa rahoitukseen valitut hankkeet siirtyvät jatkovalmisteluun ja mikäli kaikki tuen ehdot täyttyvät, tuki voidaan myöntää ja hanke saa myönteisen tukipäätöksen.

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa huomioidaan Pohjois-Savon alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman sisältämät keskeiset painopisteet maaseudun kehittämisestä vuosille 2023–2027. Päätöksentekoa ohjaavat lisäksi EU:n ja kansalliset säädökset. Tarkista valintaperusteet kunkin tukimuodon kohdalta. Eri tukimuotojen valtakunnallisiin valintaperusteisiin voit tutustua alla olevasta linkistä:

Tukikelpoinen alue

Yritys- ja hanketukea myönnettäessä huomioidaan investoinnin tai hankkeen kaupunki-maaseutu-luokituksen mukainen sijainti. Oman yrityksesi tai hankkeen toteutuspaikan kaupunki-maaseutu-luokituksen voit tarkistaa seuraavista linkeistä:

 • Arcgis-verkkopalvelu (arcgis.com) (verkkopalvelu avautuu automaattisesti tuoreimpaan kaupunki-maaseutuluokitukseen vuodelta 2018, kirjoita oman osoitteesi oikean yläkulman osoiteriville).

Kehittämishankkeiden valintaperusteissa painotetaan muun muassa seuraavia asioita:

 • Edistää CAP-suunnitelman ja alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteiden toteutumista
 • Kustannustehokkuus
 • Vaikuttavuus
 • Edistää kestävän kehityksen tavoitteita
 • Laatu

Hanketukien maksaminen

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on toteuttanut tukipäätöksellä hyväksytyt toimenpiteet sekä noudattanut tuen ehtoja. Tuen maksamisen edellytykset vaihtelevat tukimuodoittain, joten tukipäätös ehtoineen on hyvä lukea huolellisesti. Maksuhakemuksen liitteisiin tulee toimittaa kaikki tuen maksamisen edellytyksenä vaadittavat liitteet, näin varmistat tuen sujuvan maksamisen.

Jos sinulla on kysyttävää tuen maksamisesta, ole yhteydessä maksatusasiantuntijoihimme:

 • maksatusasiantuntija Kristiina Back, p. 0295 026 680 (hanke- ja yritystuet)
 • maksatusasiantuntija, Piia Berg, p. 0295 026 665 (hanketuet)

Lisätietoa

Pohjois-Savon ELY-keskuksen infot rahoituskaudelle 2023–2027 - esitysmateriaalit

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kehittämishankeasiantuntijat

 • johtava rahoitusasiantuntija Jaana Tuhkalainen, p. 0295 026 697 (hanketuet, yritysryhmähankkeet)
 • rahoitusasiantuntija Pirjo Ikäheimonen, p. 0295 026 639 (leaderin hanke- ja yritystuet)
 • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected]

Kysy lisää maaseudun kehittämishankkeista (asiantuntijahaku)

Pohjois-Savon Leader-ryhmät

 • Kehittämisyhdistys Kalakukko ry, Kalakukkory ry (kalakukkory.fi) (Kuopion maaseutualueet, Kaavi, Rautavaara, Siilinjärvi, Tuusniemi)
 • Kehittämisyhdistys Mansikka ry, Mansikka ry (mansikkary.fi) (Leppävirta, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Varkaus, Vesanto)
 • Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry, Yläsavonveturi ry (ylasavonveturi.fi) (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Vieremä)
 • SavonLuotsi Leader ry, SavonLuotsi ry (savonluotsi.fi) (Joroinen)

Uppdaterad: 01.12.2023