Navigeringsmeny
Maaseudun kehittäminen sv

Utveckling av landsbygden

Illustrationsbild

NTM-centralerna hjälper med att göra landsbygden en ännu bättre plats för att bo, leva och driva företag. NTM-centralerna beviljar stöd från landsbygdsfonden som man kan ansöka om för bland annat

  • jordbrukens investeringar och utveckling
  • investering i och utveckling av små och medelstora företag som utövar förädling av jordbruksprodukter
  • landsbygdens mikroföretags och små företags investeringar och utveckling
  • projekt som ökar näringarnas verksamhetsmöjligheter och landsbygdens livskraft

Varje NTM-central har utarbetat en regional landsbygdsstrategi. På basis av dessa har jord- och skogsbruksministeriet utarbetat Programmet för utveckling av landsbygden för finansieringsperioden 2014–2020.


Regional information


Regional information

Utveckling av landsbygden - Egentliga Finland

Riktlinjer för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 i Egentliga Finland

Planen för utveckling av landsbygden i Egentliga Finland 2014–2020 har följande insatsområden:

  1. Jordbruk och trädgårdsodling
  2. Livsmedelsföradling
  3. Skogskedjan/träproduktion, bioenergi och tjänster som utnyttjar skogen som miljö
  4. Mångsidigt företagande på landsbygden
  5. En landsbygd med hållbar struktur

I planen för utveckling av landsbygden i Egentliga Finland framhävs strävan att förbättra landsbygdsnäringarnas konkurrenskraft. Med stöd från landsbygdsprogrammet kan man bidra till att landsbygdsnäringarna förstärks och förnyas och främja etablering av småföretag på landsbygden och småföretags tillväxt och utveckling. Vid sidan av utvecklingsinsatserna inom de ovan nämnda insatsområdena finns det också viktiga genomgående teman som bl.a. att aktivera och inkludera unga, ta fram innovationer och ta dem i bruk, internationalitet, öka användningen av förnybar energi, energisparande samt hållbart utnyttjande av naturen. I arbetet med att utveckla landsbygdsmiljön beaktas den regionala landsbygdens särdrag och vikten av att bevara naturvärden och vårda vattendragen (särskild fokus på att förbättra Skärgårdshavets tillstånd).

I sitt arbete inom landsbygdsutveckling fortsätter NTM-centralen i Egentliga Finland rätt långt på den linje som valdes redan under programperioden 2007–2013 och kommer att rikta ca 2/3 av de tillgängliga programmedlen på 47,5 miljoner euro under perioden 2014–2020 till investerings- och utvecklingsstöd för små företag på landsbygden. Målet är bl.a. att få samarbetet mellan näringsidkare och nätverk på landsbygden att också sträcka sig över landskapsgränserna. Ökad användning av bioenergi och strävan mot ett koldioxidneutralt landskap är starka teman under den nya perioden. När det gäller att utveckla livsmedelskedjan fäster man särskild uppmärksamhet vid inte bara de populära temana närproducerad och ekologisk mat, utan också vid att öka den första gradens förädling som sker i regionen samt vid att förkorta distributionskedjorna.

Landsbygdsutvecklingsprogrammet genomförs inte bara av NTM-centralen i Egentliga Finland utan också av de lokala aktionsgrupperna utifrån deras egna lokala planer. De nya aktionsgrupperna fastställdes i slutet av 2014. I Egentliga Finland fortsätter de fem grupper som fanns sedan tidigare. Tre av dessa fem Leader –grupper administreras av NTM-centralen i Egentliga Finland, dvs. Varsin Hyvä ry, Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry och I samma båt – Samassa veneessä rf ry. De övriga två Leader-grupperna är delvis verksamma i Egentliga Finland, dvs. Ravakka ry (delvis i Satakunta) och Ykkösakseli ry (delvis i Nyland).  En stor del av också de två senare nämnda aktionsgruppernas finansiering riktas till Egentliga Finland. Av sin egen finansieringskvot kan aktionsgrupperna använda ca en fjärdedel till företagsstöd för små företag och nystartade företag på sitt område.