Navigeringsmeny
Maataloustukien valvonta - ingressi sv

Övervakning av stöd

Genom övervakningen av jordbrukarstöden vill man säkra att jordbrukarna i hela landet får stöd på så rättvisa och jämlika grunder som möjligt. Grunderna för beviljande av stöd övervakas vid gårdar och produktionsanläggningar som t.ex. mejerier, slakterier och bagerier. På gårdarna övervakas förutom de areal- och djurbaserade stöden även användningen av de investeringsstöd som beviljats samt att projekt som finansierats genomförs enligt planerna. Granskningar av växthusproduktion utgör en egen grupp.

I samband med gårdsövervakningen granskas

 • de arealbaserade stöden
 • djurbaserade stöd
 • tvärvillkor

NTM-centralen ansvarar för och rapporterar om övervakningen till Livsmedelsverket som är det utbetalande organet i Finland. Livsmedelsverket rapporterar om övervakningen årligen till EU.

NTM-centralens tjänstemän ansvarar för övervakningarna av gårdarna. Inspektörens rätt att utföra kontroller framgår av övervakningspasset eller en fullmakt. Inspektörer från EU:s organ och tjänstemän från jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket kan också utföra kontroller på gårdarna.

Utbetalning av stöd till en gård som är föremål för övervakning

Tidtabellerna för utetalningen av EU-stöden fastställs i EU-förordningarna och enligt EU:s budgetår. I Finland försöker man betala ut stöden i början av den tillåtna betalningstidtabellen.

Besvärsrätt

Sökanden har rätt att hos NTM-centralen söka ändring i det stödbeslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat och vidare överklaga till Tavastehus förvaltningsdomstol. Ändringssökandet är avgiftsbelagt. Vid överklagandet beaktas de uppgifter och anmärkningar som införts i övervakningsprotokollet.

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska)


Regional information


Regional information

Maataloustukien valvonta - Satakunta

Valvontatapahtuma

 • Tilalle pyritään ilmoittamaan valvonnasta etukäteen. Ilmoituksen saa tehdä korkeintaan kahta vuorokautta ennen valvontakäyntiä (komission määräys).
 • Valvonnan alussa tarkastaja kertoo viljelijälle valvonnan tarkoituksesta ja menetelmistä.
 • Tarkastaja antaa viljelijälle valvontamenetelmiä ja valvonnan seuraamuksia koskevan tiedotteen.
 • Valvotaan tukien myöntämisen edellytyksenä olevien ehtojen noudattaminen
 • Tarkastaja kirjaa havainnot valvontapöytäkirjaan, johon viljelijä voi halutessaan merkitä omat lisätietonsa.
 • Valmis pöytäkirja allekirjoitetaan.
 • Peltoalavalvonnoissa mahdollinen viljelijän vaatimus tarkemmasta mittauksesta on esitettävä viimeistään kun viljelijälle toimitetaan valvonnan tulokset allekirjoitettavaksi.
 • Allekirjoituksen puuttuminen ei estä valvonnan jatkokäsittelyä.
 • Pöytäkirjan sisältö vaikuttaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään tukipäätökseen.