Navigeringsmeny
Maaseudun kehittäminen sv

Utveckling av landsbygden

Illustrationsbild

NTM-centralerna hjälper med att göra landsbygden en ännu bättre plats för att bo, leva och driva företag. NTM-centralerna beviljar stöd från landsbygdsfonden som man kan ansöka om för bland annat

  • jordbrukens investeringar och utveckling
  • investering i och utveckling av små och medelstora företag som utövar förädling av jordbruksprodukter
  • landsbygdens mikroföretags och små företags investeringar och utveckling
  • projekt som ökar näringarnas verksamhetsmöjligheter och landsbygdens livskraft

Varje NTM-central har utarbetat en regional landsbygdsstrategi. På basis av dessa har jord- och skogsbruksministeriet utarbetat Programmet för utveckling av landsbygden för finansieringsperioden 2014–2020.


Regional information


Regional information

Maaseudun kehittäminen - Pohjois-Karjala

Rahoitusta maaseutuhankkeisiin ja yritystukiin voi saada suoraan ELY-keskuksesta  tai paikalliselta toimintaryhmältä. Elinkeinojen kehittämishankkeita, koulutus- ja tiedonvälityshankkeita sekä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita voidaan toteuttaa paikallisina, alueellisina ja alueiden tai toimintaryhmien välisinä hankkeina. Mahdollisuuksia on useita ja hankerahoitusta on tarjolla monipuoliseen kehittämistoimintaan.

Maaseutuohjelman tukimuotoja ovat elinkeinolliset kehittämishankkeet, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet, yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet, toimintaryhmien koordinaatiohankkeet, toimintaryhmien kansainväliset hankkeet sekä mikroyritysten yrityskohtaiset tuet (investointi-, kehittämis- ja käynnistystuki).

Laatua ja tehokkuutta maaseutupalveluihin LEAN -valmennusten avulla

Pohjois-Karjalan ELY -keskuksen maaseutu- ja energiayksikkö on hyödyntänyt LEAN -valmennusmenetelmää tehostaakseen maaseutupalvelujen vaikuttavuutta. LEAN -toimintamallin pilotointi maaseutupalveluihin -hankkeeseen osallistui ELY-keskuksen maaseutupalveluissa toimivan henkilöstön lisäksi Pohjois-Karjalan YT-alueiden sekä lomituspalveluissa toimivaa henkilöstöä. Vuoden 2019 lopussa päättyvän kaksivuotisen hankkeen tavoitteena oli yhtenäistää maaseutupalveluihin liittyviä toimintamalleja sekä lisätä toiminnan vaikuttavuutta asiakkaiden suuntaan. TEM:in myöntämän erillismäärärahan avulla toteutetun kehittämishankkeen LEAN -valmennukset tuotti Sunprofile Oy.

Hankkeen alkuperäiset tavoitteet liittyivät suunnitteilla olleeseen maakuntauudistukseen, jonka myötä olisi syntynyt maakunnallinen viljelijäpalvelut -yksikkö. Tavoitteena oli, että palvelut toimisivat katkeamattomasti myös uudistuksen jälkeen. LEAN -hankkeen toimintaa jatkettiin maakuntauudistuksen kariutumisesta huolimatta, koska maaseutupalvelujen jatkuva kehittäminen nähtiin keskeisenä asiana asiakkaiden kannalta. Asiakas on LEAN -ajattelussa kaiken toiminnan keskiössä. Haetut tuet on saatava maksuun oikein ja ajallaan. Tavoitteena on, että maaseudun elinvoimaisuus kasvaa kannattavien yritysten avulla. LEAN kehittämishankkeessa tehty työ näyttäytyy asiakkaalle päin entistä sujuvampana palveluna.

LEAN -valmennusten aineistoja:

Pohjois-Karjalan maaseudun kehityksen ja tulevaisuuden luotain

Maaseutuluotain on vuonna 2017 Pohjois-Karjalassa kehitetty ja testattu työväline maaseudun tilan sekä kehityksen mittaamiseen. Luotaimen tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa Pohjois-Karjalan maaseudun kehityksen seurantaa, ennakointia sekä myös julkisuusprofiilia. Maaseutuluotaimessa on kyse rajatun vastaajaraadin antamasta arviosta Pohjois-Karjalan maaseudulle. Keskeisimmät tulokset mitä maaseutuluotaimella saavutetaan ovat kouluarvosana maaseudulle sekä näkemys siitä, mitkä ovat tärkeimmät kehityskohteet tulevina vuosina.

Vuonna 2019 maaseutuluotain lähetettiin toistamiseen mittaamaan maaseudun tilaa. Maaseutuluotaimen on tehnyt Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhdessä Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian kanssa. Luotaimen toteuttajana oli vuonna 2017 Spatia ja tuolloin maaseutuluotain toteutettiin kehittämishankkeena Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020.

Maaseutuluotaimen aineistoja:

Vuoden 2019 luotain:

Loppuraportti (pdf)

Ajankohtaiskatsaus (pdf)

Liite 1. Vastaajaryhmien vastaukset väittämiin (pdf)

Diakooste (pdf)

 

Vuoden 2017 luotain:

Loppuraportti (pdf)


Maaseudun kehittäminen lukuina Pohjois-Karjalassa 2019. Tukien kokonaissumma 85,6 miljoonaa euroa, josta maatalouden tulotuet 66 miljoonaa euroa (=77 %), yritystuet 5,4 miljoonaa euroa (=7 %), ympäristösopimukset ja luomu 5,3 miljoonaa euroa (=6 %), kehittämishankkeet 3,3 miljoonaa euroa (=4 %), investointituet 3,5 miljoonaa euroa (=4 %) ja leader-toiminta 1,7 miljoonaa euroa (=2 %).