Navigeringsmeny
Kehittämishankkeet - ingressi sv

Projekt för utveckling av landsbygden

Med hjälp av landsbygdens projektstöd gör man landsbygden till en bättre plats för att bo, leva och driva företag. Har du en idé för att öka trivseln i din egen region? 

Landsbygdsfonden kan komma till hjälp om du vill förbättra bredbandsuppkopplingen i din hemby eller utveckla tjänsterna som erbjuds där, öka hobbymöjligheterna på området, rusta upp ett kultur- eller naturobjekt eller förstärka nätförbindelsen. Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekten gör det bland annat möjligt att ordna utbildning för landsbygdens invånare och företag eller att presentera nya produktionsmetoder.

Ansökan om finansiering görs elektroniskt i Hyrrä-tjänsten. Det lönar sig emellertid att börja med att ta kontakt med den egna regionens NTM-central eller Leader-grupp.

Projektstöd för landsbygden

Ansökningarna om projektstöd för landsbygden för EU-finansieringsperioden 2023–2027 har öppnats.

Av de projektstöd som nu kan sökas har samfundens investeringar, utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt samt största delen av samarbetsprojekten inklusive jordbrukar- och företagsgruppsprojekt samt förberedande finansiering öppnats. Resten av projektstöden kan sökas hösten 2023. Då inleds till exempel ansökningar om bredbandsprojekt, småprojekt och projekt mellan regioner som söks via Leader-grupper.

Mer information om projektstöd till den som ansöker om stöd (ruokavirasto.fi).

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):


Regional information


Innehållspublicerare

Projekt för utveckling av landsbygden - Österbotten och Mellersta Österbotten

Företags- och projektstöd för landsbygden har öppnats för ansökan. Läs mera i Livsmedelsverkets pressmeddelande. 

Utvecklings- och investeringsprojekt som utvecklar näringslivet och ökar trivseln på landsbygden är en viktig del av en ökad livskraft på landsbygden. Nedan listas användbara länkar för projektaktörer.

Sökande
Stöd kan beviljas till offentligrättsliga samfund eller privaträttsliga sammanslutningar såsom utvecklingsorganisation, läroinrättningar, organisationer, föreningar eller andelslag.

Urvalskriterier
NTM-centralerna använder urvalskriterier för att välja ut vilka projekt som ska få finansiering. Avsikten med urvalskriterierna är att försäkra sig om att de sökande får en jämlik behandling, att de ekonomiska resurserna används på ett bättre sätt och att åtgärderna inriktas på ett sätt som i överensstämmelse med unionens målsättning främjar utveckling av landsbygden. Urvalskriterier finns per projekttyp på Livsmedelsverkets webbplats.

Ansökningstid

Stöd för utvecklingsprojekt kan sökas fortlöpande, men beslut på stödansökningarna fattas periodvis.

Urvalsperioder år 2023

  • Den första urvalsperioden avslutas 15.9.2023
  •  Andra urvalsperioden 16.9.2023 – 31.10.2023

Elektronisk ansökan

Stöd söks i huvudsak elektroniskt via Hyrrä-tjänsten. I Hyrrä-tjänsten är det lätt att göra ansökan, följa behandlingen av ärendet och kontrollera uppgifterna i ansökan. 

Det lönar sig att redan i planeringsskedet ta kontakt med NTM-centralens experter på landsbygdsprogrammet.
 

Kontaktuppgifter till personer som handlägger projektstöd vid NTM-centralen i Österbotten:

Uppdaterad: 27.11.2023