Navigeringsmeny
Maataloustukien valvonta - ingressi sv

Övervakning av stöd

Genom övervakningen av jordbrukarstöden vill man säkra att jordbrukarna i hela landet får stöd på så rättvisa och jämlika grunder som möjligt. Grunderna för beviljande av stöd övervakas vid gårdar och produktionsanläggningar som t.ex. mejerier, slakterier och bagerier. På gårdarna övervakas förutom de areal- och djurbaserade stöden även användningen av de investeringsstöd som beviljats samt att projekt som finansierats genomförs enligt planerna. Granskningar av växthusproduktion utgör en egen grupp.

I samband med gårdsövervakningen granskas

  • de arealbaserade stöden
  • djurbaserade stöd
  • tvärvillkor

NTM-centralen ansvarar för och rapporterar om övervakningen till Livsmedelsverket som är det utbetalande organet i Finland. Livsmedelsverket rapporterar om övervakningen årligen till EU.

NTM-centralens tjänstemän ansvarar för övervakningarna av gårdarna. Inspektörens rätt att utföra kontroller framgår av övervakningspasset eller en fullmakt. Inspektörer från EU:s organ och tjänstemän från jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket kan också utföra kontroller på gårdarna.

Utbetalning av stöd till en gård som är föremål för övervakning

Tidtabellerna för utetalningen av EU-stöden fastställs i EU-förordningarna och enligt EU:s budgetår. I Finland försöker man betala ut stöden i början av den tillåtna betalningstidtabellen.

Besvärsrätt

Sökanden har rätt att hos NTM-centralen söka ändring i det stödbeslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat och vidare överklaga till Tavastehus förvaltningsdomstol. Ändringssökandet är avgiftsbelagt. Vid överklagandet beaktas de uppgifter och anmärkningar som införts i övervakningsprotokollet.

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska)


Regional information


Regional information

Maataloustukien valvonta - Häme

Tilalle pyritään ilmoittamaan valvontakäynnistä etukäteen. Ilmoituksen saa tehdä kahta vuorokautta ennen valvontakäyntiä. Kaikista valvonnoista ei ilmoiteta etukäteen ja osa valvontakäynneistä on sellaisia, joissa etukäteen ilmoittaminen ei ole sallittua. Erityisesti eläinvalvonnassa on rajoituksia siihen, voiko tarkastuksesta ilmoittaa ennalta vai ei. Ilmoittamisen yhteydessä sovitaan tarkastuksen aika sekä käydään läpi valvonnassa tarvittavat asiakirjat. Valvontailmoituksen jälkeen sinun on hyvä varata esille kaikki pyydetyt asiakirjat. Halutessasi voit käyttää myös avustajaa valvontatilanteessa.

Tilakäynnin aluksi tarkastaja kertoo viljelijälle valvonnan tarkoituksesta ja menetelmistä. Lisäksi saat tiedotteen, jossa on kerrottu yleisiä asioita valvontaan liittyen.

Valvontakäynnillä käydään läpi tukien myöntämisen edellytyksenä olevien ehtojen noudattaminen. Tilalla tarkastetaan tukiehtoina olevat asiakirjat sekä valvonnassa olevat peltolohkot ja/tai eläimet.

Tehdyt havainnot kirjataan valvonnan tarkistuslistaukseen, josta viljelijä halutessaan saa kopion. Mikäli kyse on peltovalvonnasta, tarkastaja tekee peltolohkoja koskevat muutokset suoraan peltolohkorekisterin tietokantaan. Peruslohkomuutoksista viljelijälle lähetetään kartat tai muuttuneet tiedot ja peltolohkojen rajaukset tulevat nähtäville Vipu-palveluun. Tarkastuskäynnistä lähetetään tilalle valvontapöytäkirja allekirjoitettavaksi. Allekirjoitettu valvontapöytäkirja palautetaan ELY-keskukseen. Allekirjoituksen puuttuminen ei estä valvonnan jatkokäsittelyä. Tehty valvonta ja siitä laadittu valvontapöytäkirja vaikuttaa tukimaksuihin ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään tukipäätökseen. Pöytäkirjan allekirjoittaminen ei poista valitusmahdollisuutta. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemä tukipäätös on valituskelpoinen päätös ja tästä on mahdollisuus valittaa, mikäli on tyytymätön lopputulokseen.

Maataloustukien valvonnan lisäksi ELY-keskus myös kouluttaa maaseutuelinkeinoviranomaisia sekä viljelijöitä. Kunnille ja viljelijöille annetaan tietoa ja neuvoja maataloustukien hakuun ja valvontaan liittyvissä asioissa. Lisää tietoa valvonnasta löydät Ruokaviraston verkkosivuilta, linkit sivun oikeassa laidassa. Lisätietoja maataloustukien valvonnasta ja ympäristökorvauksen talviaikaisesta asiakirjavalvonnasta voit kysyä alla olevilta henkilöiltä.

Maataloustukien valvonta

Talviaikainen asiakirjavalvonta

  • tarkastaja Veli-Matti Keskinen p. 0295 025 056