Navigeringsmeny
Maaseudun kehittäminen sv

Utveckling av landsbygden

Illustrationsbild

NTM-centralerna hjälper med att göra landsbygden en ännu bättre plats för att bo, leva och driva företag. NTM-centralerna beviljar stöd från landsbygdsfonden som man kan ansöka om för bland annat

  • jordbrukens investeringar och utveckling
  • investering i och utveckling av små och medelstora företag som utövar förädling av jordbruksprodukter
  • landsbygdens mikroföretags och små företags investeringar och utveckling
  • projekt som ökar näringarnas verksamhetsmöjligheter och landsbygdens livskraft

Varje NTM-central har utarbetat en regional landsbygdsstrategi. På basis av dessa har jord- och skogsbruksministeriet utarbetat Programmet för utveckling av landsbygden för finansieringsperioden 2014–2020.


Regional information


Regional information

Maaseudun kehittäminen - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman strategisina painopisteitä ovat toimiva elintarvikeketju, metsätalous ja bioenergia, matkailu, paikallistalous ja yhteisöt sekä vapaa-ajan asuminen, luonnonvarat vahvuutena, maaseudun infrastruktuuri ja yrittäjyyden vahvistaminen. Lisäksi kaikessa kehittämistoiminnassa otetaan huomioon rajan läheisyyden tarjoamat mahdollisuudet sekä kestävä kehitys ja ympäristöasiat.


Suunnitelman tavoitteita edistetään kehittämishankkeiden ja yrityskohtaisten hankkeiden avulla. Kehittämishankkeilla vahvistetaan yrittäjien ammattitaitoa, kehitetään yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja yhteistyötä, lisätään maaseutuväestön hyvinvointia ja parannetaan ympäristön tilaa. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson toimijoita kannustetaan etsimään innovatiivisia ratkaisuja mm. maaseudun palveluiden järjestämiseen, biotalouden vauhdittamiseen ja matkailun kehittämiseen. Kehittämistyössä on tärkeää yhteistyö yli toimiala- ja sektorirajojen. Maaseudun yritystuen avulla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja kannustetaan yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa.